ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: документ, діловодство, документообіг, управлінська діяльність, документальне забезпечення

Анотація

У статті досліджено такі поняття, як «документ», «документування», «документообіг», «діловодство». Приділено увагу нормативно-правовому регулюванню діловодства в Україні на основі державних стандартів, загальнодержавних класифікаторів і уніфікованих систем документації. Розкрито, що організаційно-розпорядча документація є одним з класів управлінської документації і включає розпорядчі документи, організаційні та довідково-інформаційні. Усі особливості організації діловодства конкретної установи повинна відображати індивідуальна інструкція з діловодства. У статті наведено критерії оцінки якості документування в системах управління. Встановлено, що з метою раціональної організації діловодства на підприємствах, необхідно визначити ті потоки документообігу, які найбільше впливають на здійснення основних функцій підприємства. Таким чином, представлено оцінку аналізу й оптимізації документообігу на підприємстві, яка складається з трьох етапів. Запропоновано напрями удосконалення документообігу на підприємстві у розрізі уніфікація документів, тексту документів; стандартизації документів; сучасних технічних засобів комп’ютерної техніки.

Посилання

Агеева Ю.Б. Экономический словарь (для бухгалтера, аудитора, директора). Москва : РедСо – Бератор-Паблишинг, 2006. 256 с.

Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза : підручник. Київ : Видавнича компанія «Воля», 2004. 656 с.

ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. URL: http://law.leschishin.org/nor024.php (дата звернення: 20.06.2022).

ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. URL: https://ntb.pstu.edu/images/N-rabotniku/DSTU_3017_95.pdf (дата звернення: 20.06.2022.

ДСТУ 4163:2020. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. URL: https://zakon.help/article/nacionalnii-standart-dstu-41632020-derzhavna?menu=82 (дата звернення: 19.06.2022).

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 19.06.2022).

Закон України «Про інформацію». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 19.06.2022).

Закон України «Про обов’язковий примірник документів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-14#Text (дата звернення: 19.06.2022).

Іванова Т.В. Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. 2010. Вип. 2. С. 387–393.

Левин В.С. Предпринимателю о бухгалтерском учете и финансовом анализе. Харьков : Основа, Фирма «Рита», 1992. 112 с.

Легенчук С.Ф., Вольська К.О., Вакун О.В. Документування в бухгалтерському обліку: процесний підхід : монографія. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2016. 228 с.

Подольский В.И. Аудит первинного учета предприятий : практич. пособие. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 173 с.

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затв. Наказ Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 1000/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15#Text

Прокопець Л.В. Діловодство як складова управлінської діяльності. Економіка та держава. 2017. № 4. С. 61–63.

Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера. Навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 360 с.

Сокольчик Т.П. Бухгалтерский учет и аудит: пособие; под общ. ред. Т.П. Сокольчик. Мн.: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2009. 251 с.

Вікіпедія: веб сайт: URL: https://uk.wikipedia.org (дата звернення: 18.06.2022).

Ageeva, Yu.B. (2006). Ekonomicheskiy slovar' (dlya bukhgaltera, auditora, direktora) [Economic dictionary (for an accountant, auditor, director)]. Moscow: RedSo – Berator-Publishing. (in Russian)

Bilukha, M.T. (2004). Sudovo-bukhhaltersʹka ekspertyza: pidruchnyk [Forensic accounting: a textbook]. Kyiv: Volia Publishing Company. (in Ukrainian)

SSU 2732: 2004. Paperwork and archiving. Terms and definitions, available at: http://law.leschishin.org/nor024.php (accessed 20 June 2022).

SSU 3017-95. Edition. The main types. Terms and definitions, available at: https://ntb.pstu.edu/images/N-rabotniku/DSTU_3017_95.pdf (accessed 20 June 2022).

SSU 4163: 2020. Unified system of organizational and administrative documentation. Requirements for registration of documents, available at: https://zakon.help/article/nacionalnii-standart-dstu-41632020-derzhavna?menu=82 (accessed 19 June 2022).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), Law of Ukraine “On Libraries and Library Affairs”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text (accessed 19 June 2022).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), Law of Ukraine “On Information”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (accessed 19 June 2022).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Law of Ukraine “On Mandatory Copies of Documents”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-14#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (accessed 19 June 2022).

Ivanova, T.V. (2010), Dokumentatsiyne zabezpechennya diyalʹnosti orhaniv mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini [Documentary support of local self-government bodies in Ukraine], Naukovyy visnyk Akademiyi munitsypalʹnoho upravlinnya. Seriya: Upravlinnya, vol. 2, pp. 387-393. (in Ukrainian)

Levin, V.S. (1992), Predprinimatelyu o bukhgalterskom uchete i finansovom analize [Entrepreneur on accounting and financial analysis]. Kharkiv: Osnova, Rita Company. (in Ukrainian)

Legenchuk, S.F., Volskaya. K.O. and Vakun, O.V. (2016), Dokumentuvannya v bukhhaltersʹkomu obliku: protsesnyy pidkhid: monohrafiya [Documentation in accounting: a process approach: a monograph]. Ivano-Frankivsk: Publisher Kushnir GM. (in Ukrainian)

Podolsky,V.I. (2003), Audit pervinnogo ucheta predpriyatiy: praktich. posobiye [Audit of the primary accounting of enterprises: practical. allowance]. Moscow: UNITI-DANA. (in Russian)

Ministry of Justice of Ukraine (2015), “Rules for the organization of record keeping and archival storage of documents in state bodies, local governments, enterprises, institutions and organizations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15#Text (accessed 20 June 2022).

Prokopets, L.V. (2017), Dilovodstvo yak skladova upravlinsʹkoyi diyalʹnosti [Record keeping as a component of managerial activity]. Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 61-63.

Skibitska, L.I. (2010), Orhanizatsiya pratsi menedzhera. Navch. posibnyk [Organization of work of the manager. Teaching manual]. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Sokolchik, T.P. (2009), Bukhgalterskiy uchet i audit: posobiye [Accounting and audit: allowance] under total ed. T.P. Sokolchik, Acad. ex. under the President of the Rep. Belarus, Minsk.

Wikipedia: website: URL: https://uk.wikipedia.org (accessed 18 June 2022).

Переглядів статті: 580
Завантажень PDF: 473
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Лепетан, І. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-49
Розділ
ЕКОНОМІКА