ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ВПЛИВУ ВІЙНИ В УКРАЇНІ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В НЕФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ТА СПОСОБИ РОЗКРИТТЯ ДАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  • Алла Гречко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-4913-9674
  • Олександра Очеретяна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-8443-5997
Ключові слова: нефінансова звітність, стандарти GRI, визначення суттєвих тем, війна в Україні, вплив війни на підприємництво

Анотація

У статті розглянуто ключові підходи до розуміння поняття «нефінансова звітність» та досліджено її найбільш поширений у світі різновид – звіти за стандартами GRI. У роботі обґрунтовано переваги використання даного виду звітності. В статті запропоновано комплексний підхід до розкриття інформації про наслідки впливу військових дій на території України на діяльність підприємств, що дозволить систематизувати дані відомості у звіті. Авторами проведено аналіз схожих кейсів у звітах інших країн та наведено два конкретних приклади звітування про вплив Карабаської війни на діяльність азербайджанських підприємств. В межах даного дослідження проаналізовано усі стандарти GRI та обрано ті, в межах яких доцільно висвітлювати суттєву тему впливу війни на підприємництво. Також в роботі містяться рекомендації для підприємств, для яких підготовка нефінансової звітності є менш пріоритетною у структурі загальних витрат, але які готові розглянути альтернативні форми звітування за стандартами GRI.

Посилання

Байрактар Ю.П. Нефінансова звітність підприємств та етапи її формування. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2015. Т. 20. Вип. 1/1. С. 57–61.

Гриценко О.І. Тенденції та проблеми формування інтегрованої звітності суб’єктами господарювання. Молодий вчений. 2014. № 2 (05). С. 31–34.

Довга Т. Формування екологічної звітності сміттєпереробних підприємств. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2012. Вип. 143. С. 50–54.

Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 20.06.2022).

Гречко А.В., Очеретяна О.В. Нефінансова звітність як інструмент підвищення інвестиційної привабливості підприємства. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-38 (дата звернення: 20.06.2022).

GRI (Global Reporting Initiative). URL: https://www.globalreporting.org/standards/ (дата звернення: 20.06.2022).

SOCAR. Річний звіт про сталий розвиток. 2019. URL: https://socar.az/socar/assets/documents/en/socar-annual-reports/Sustainable%20development%20report-2019.pdf (дата звернення: 20.06.2022).

Азербайджанське Каспійське пароплавство. Звіт про сталий розвиток, 2018-2019. URL: https://www.asco.az/uploads_files/2020/10/27/959631603793949.pdf (дата звернення: 20.06.2022).

Електронна система публічних закупівель Prozorro. URL: https://prozorro.gov.ua/ (дата звернення: 20.06.2022).

Bairaktar Yu.P. (2015) Nefinansova zvitnist pidpryiemstv ta etapy yii formuvannia [Non-financial reporting of enterprises and stages of its formation]. Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova – Bulletin of the II Mechnikov National University, 20, 1/1, 57–61. (in Ukrainian)

Hrytsenko O.I. (2014) Tendentsii ta problemy formuvannia intehrovanoi zvitnosti subiektamy hospodariuvannia – [Trends and problems of integrated reporting by business entities]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 2 (05), 31–34. (in Ukrainian)

Dovha T. (2012) Formuvannia ekolohichnoi zvitnosti smittiepererobnykh pidpryiemstv [Formation of ecological reporting of waste processing enterprises]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, 143, 50–54. (in Ukrainian)

Law of Ukraine of 16.07.1999 № 996-XIV "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine". Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (in Ukrainian)

Hrechko A.V., Ocheretiana O.V. (2021) Non-financial reporting as a tool to increase the investment attractiveness of the enterprise. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-38

GRI (Global Reporting Initiative). Retrieved from: https://www.globalreporting.org/standards/

SOCAR (2019) Annual Sustainable Development Report. Retrieved from: https://socar.az/socar/assets/documents/en/socar-annual-reports/Sustainable%20development%20report-2019.pdf

Azerbaijan Caspian Shipping Company. Sustainability Report, 2018 – 2019. Retrieved from: https://www.asco.az/uploads_files/2020/10/27/959631603793949.pdf

Prozorro electronic public procurement system. Retrieved from: https://prozorro.gov.ua/ (in Ukrainian)

Переглядів статті: 226
Завантажень PDF: 204
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Гречко, А., & Очеретяна, О. (2022). ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ВПЛИВУ ВІЙНИ В УКРАЇНІ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В НЕФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ТА СПОСОБИ РОЗКРИТТЯ ДАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-41
Розділ
ЕКОНОМІКА