МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: гроші, грошові кошти, грошові потоки, аналіз грошових потоків, вхідний грошовий потів, вихідний грошовий потік

Анотація

У статті досліджені методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства. Зазначено, що аналіз грошових потоків підприємства має надзвичайно важливе значення для зовнішніх користувачів (інвесторів, акціонерів, контрагентів, кредиторів), так і для самого керівництва, адже є ілюстрацією ефективності господарювання, підтвердженням доцільності визначених підприємством стратегій фінансового управління. Необхідність проведення такого аналізу полягає в обмеженості грошових ресурсів на підприємстві, ризику втрати платоспроможності, нестійкому фінансовому становищі ряду підприємств, а також в підвищенні ступеня ефективності управління грошовими потоками. Розглянуто мету аналізу грошових потоків підприємства, яка полягає в прискоренні руху грошових коштів і на оцій основі підвищення оборотності активів та капіталу, поліпшення його фінансової стійкості та платоспроможності. Проаналізовані різні підходи до завдань аналізу грошових потоків підприємства. Визначено основні джерела даних для аналізу грошових потоків підприємства, якими виступають Звіт про рух грошових коштів, Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Примітки до фінансової звітності. Проаналізовані різні підходи щодо етапів аналізу грошових потоків підприємства. Зазначено, що етапи зводяться до трьох основних: підготовчий етап – включає підбір інформаційних джерел, в яких висвітлюється інформація про операції з грошовими коштами; основний етап – передбачає здійснення аналітичної оцінки наявності, динаміки, структури та ефективності їх використання; заключний етап – передбачає підведення підсумків та формування узагальнених висновків про стан грошових потоків на основі проведеного аналізу а також їх прогнозування на наступні періоди та пропозиції щодо вивчення альтернатив управлінських рішень. Охарактеризовано склад показників коефіцієнтного аналізу грошових потоків підприємства. Зазначено роль оцінки вхідних і вихідних потоків підприємства.

Посилання

Спільник І., Загородна О. Грошові потоки підприємства: комплексний аналіз за даними фінансової звітності. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2017. Вип. 1–2. С. 67–85.

Багацька К. В. Методичні підходи до аналізу грошових потоків. Економічний аналіз. 2012. № 1. С. 11–14.

Федишин М. П. Методичні аспекти аналізу грошових потоків підприємств для цілей планування. Економічний аналіз. 2016. № 2. С. 132–138.

Кучеренко Т. Є., Аніщенко Г. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками підприємств. Ефективна економіка. 2022. № 2. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.2.12

Піскульова І. В., Мавріна М. І. Методичні підходи до управління грошовими коштами підприємств: сучасний аспект. Ефективна економіка. 2022. № 1. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.1.88

Артюх І. Значення та аналіз грошових коштів в умовах ринкової економіки. Економічний простір. 2009. № 15. С. 113–118.

Власюк Т. М., Волинець О. М., Новіцька Н. І. Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2014. № 3 (77). C. 36–46.

Вареник В. М. Аналіз управління грошовими потоками в економіці України: аналітичний аспект. Ефективна економіка. 2012. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_1_25

Петренко В. С., Кузнєцова Д. С. Методологія аналітичного аналізу грошових потоків спільних підприємств. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 23. С. 106–110.

Кошельок Г. В. Інформаційне забезпечення аналізу грошових потоків підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. Вип. 3. С. 232–239.

Воскресенська Т. Дослідження підходів до аналізу грошових коштів підприємств з використанням облікової інформації. Економіка та суспільство. 2021. № 31. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-65

Томчук О. Ф., Мулик Т. О., Федоришина Л. І. Управлінський аналіз: сутність та значення у прийнятті рішень. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 4. С. 144–154.

Мулик Т. О., Федоришина Л. І. Організація аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах : навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2020. 236 с.

Бланк И. А. Управление денежными потоками. 2-е изд., перераб. и доп. Киев : Ника-Центр, 2007. 752 с.

Лігоненко Л.О., Ситник Г.В. Управління грошовими потоками : навч. посібн. Київ : Київ. нац. торг.-ек. ун-т, 2005. 255 с.

Поддєрьогін А. М., Невмержицький Я. І. Ефективність управління грошовими потоками підприємства. Фінанси України. 2007. № 11. С. 119–127.

Крюкова І. О., Свірідова М. С. Сучасні методичні підходи до оцінки грошових потоків підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 21. С. 144–148.

Ясишена В. В., Сисоєва І. М. Методика проведення аналізу грошових потоків підприємств. Інноваційна економіка. 2012. № 2. С. 131–139.

Золотарьова О., Місюра А., Копія І. Ефективне управління рухом грошових потоків та його роль у забезпеченні фінансової стійкості промислового підприємства. Економічний аналіз. 2012. Випуск 11. Частина 2. С. 240–245.

Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / за заг. Ред. В. М. Бороноса. Суми : Вид-во СумДУ, 2012. 539 с.

Піскунова Н. О. Удосконалення науково-методичного обґрунтування аналізу грошових потоків підприємств. Економічний аналіз. 2016. № 2. С. 122–131.

Головко Т. В. Показники оцінки ефективності та якості розроблених планів грошових потоків підприємств торгівлі. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 22. С. 86–89.

Тимофієв С. В. Коефіцієнтний метод як інструмент аналізу якості управління грошовими коштами. Наукові записки КНТУ. 2011. Вип. 11. С. 182–188.

Mulyk T. Сapital investments in Ukraine: analytical evaluation and directions of increasing investment attractiveness. Green, Blue and Digital Economy Journal. 2021. Vol. 3. № 3. P. 27–34. DOI: https://doi.org/10.30525/2661-5169/2021-3-5

Мулик Т. О., Олійник О. О. Економічний зміст і види Fintech інновацій. Бізнес Інформ. 2021. № 12. С. 72–78.

Spilnyk, I., & Zahorodna, O. (2017) Hroshovi potoky pidpryiemstva: kompleksnyi analiz za danymy finansovoi zvitnosti [Cash flows of the enterprise: a comprehensive analysis according to financial statements]. Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsi – Institute of Accounting, Control and Analysis in the context of globalization, 1–2, 67–85. (in Ukrainian)

Bahatska, K. V. (2012) Metodychni pidkhody do analizu hroshovykh potokiv [Methodical approaches to cash flow analysis]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, 1, 11–14. (in Ukrainian)

Fedyshyn, M. P. (2016) Metodychni aspekty analizu hroshovykh potokiv pidpryiemstv dlia tsilei planuvannia [Methodological aspects of cash flow analysis of enterprises for planning purposes]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, 2, 132–138. (in Ukrainian)

Kucherenko, T. Ye., & Anishchenko, H. Yu. (2022) Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia hroshovymy potokamy pidpryiemstv [Accounting and analytical support of cash flow management of enterprises]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 2. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.2.12 (in Ukrainian)

Piskulova, I. V., & Mavrina, M. I. (2022) Metodychni pidkhody do upravlinnia hroshovymy koshtamy pidpryiemstv: suchasnyi aspekt [Methodical approaches to cash management of enterprises: modern aspect]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 1. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.1.88 (in Ukrainian)

Artiukh, I. (2009) Znachennia ta analiz hroshovykh koshtiv v umovakh rynkovoi ekonomiky [Value and analysis of cash in a market economy]. Ekonomichnyi prostir – Economic space, 15, 113–118. (in Ukrainian)

Vlasiuk, T. M., Volynets, O. M., & Novitska, N. I. (2014) Metodychni pidkhody do analizu hroshovykh potokiv pidpryiemstva [Methodical approaches to the analysis of cash flows of the enterprise]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu – Bulletin of Kyiv National University of Technology and Desig, 3 (77), 36–46. (in Ukrainian)

Varenyk, V. M. (2012) Analiz upravlinnia hroshovymy potokamy v ekonomitsi Ukrainy: analitychnyi aspekt [Analysis of cash flow management in the economy of Ukraine: analytical aspect]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_1_25 (in Ukrainian)

Petrenko, V. S., & Kuznietsova D. S. (2017) Metodolohiia analitychnoho analizu hroshovykh potokiv spilnykh pidpryiemstv [Methodology of analytical analysis of cash flows of joint ventures]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 23, 106–110. (in Ukrainian)

Koshelok, H. V. (2014) Informatsiine zabezpechennia analizu hroshovykh potokiv pidpryiemstva [Information support of the analysis of cash flows of the enterprise]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen – Bulletin of socio-economic research, 3, 232–239. (in Ukrainian)

Voskresenska, T. (2021) Doslidzhennia pidkhodiv do analizu hroshovykh koshtiv pidpryiemstv z vykorystanniam oblikovoi informatsii [Research of approaches to the analysis of cash of enterprises with the use of accounting information]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 31. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-65 (in Ukrainian)

Tomchuk, O. F., Mulyk, T. O., & Fedoryshyna, L. I. (2019) Upravlinskyi analiz: sutnist ta znachennia u pryiniatti rishen [Management analysis: essence and significance in decision making]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky – Economics, finance, management: current issues of science and practice, 4, 144–154. (in Ukrainian)

Mulyk, T. O., & Fedoryshyna, L. I. (2020) Orhanizatsiia analitychnoi roboty v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Organization of analytical work in agricultural enterprises]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Blank, Y. A. (2007) Upravlenye denezhnymy potokamy [Cash flow management]. Kyiv: Nyka-Tsentr. (in Ukrainian)

Lihonenko, L. O., & Sytnyk, H. V. (2005) Upravlinnia hroshovymy potokamy [Cash flow management]. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ek. un-t. (in Ukrainian)

Poddierohin A. M., & Nevmerzhytskyi Ya. I. (2007) Efektyvnist upravlinnia hroshovymy potokamy pidpryiemstva [The efficiency of cash flow management of the enterprise]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 11, 119–127. (in Ukrainian)

Kriukova, I. O., & Sviridova, M. S. (2016) Suchasni metodychni pidkhody do otsinky hroshovykh potokiv pidpryiemstva [Modern methodological approaches to estimating cash flows of the enterprise]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika i menedzhment – Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Economics and Management, 21, 144–148. (in Ukrainian)

Iasyshena, V. V., & Sysoieva, I. M. (2012) Metodyka provedennia analizu hroshovykh potokiv pidpryiemstv [Methods of cash flow analysis of enterprises]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 2, 131–139. (in Ukrainian)

Zolotarova, O., Misiura, A., & Kopiia, I. (2012) Efektyvne upravlinnia rukhom hroshovykh potokiv ta yoho rol u zabezpechenni finansovoi stiikosti promyslovoho pidpryiemstva [Effective cash flow management and its role in ensuring the financial stability of an industrial enterprise]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, 11, 240–245. (in Ukrainian)

Boronosa V. M. (2012) Finansovyi menedzhment [Financial management]. Sumy: SSU Publishing House. (in Ukrainian)

Piskunova, N. O. (2016) Udoskonalennia naukovo-metodychnoho obgruntuvannia analizu hroshovykh potokiv pidpryiemstv [Improving the scientific and methodological justification of the analysis of cash flows of enterprises]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, 2, 122–131. (in Ukrainian)

Holovko, T. V. (2017) Pokaznyky otsinky efektyvnosti ta yakosti rozroblenykh planiv hroshovykh potokiv pidpryiemstv torhivli [Indicators for assessing the effectiveness and quality of developed cash flow plans of trade enterprises]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 22, 86–89. (in Ukrainian)

Tymofiiev, S. V. (2011) Koefitsiientnyi metod yak instrument analizu yakosti upravlinnia hroshovymy koshtamy [Coefficient method as a tool for analyzing the quality of cash management]. Naukovi zapysky KNTU – Scientific notes of KNTU, 11, 182–188. (in Ukrainian)

Mulyk T. (2021) Сapital investments in Ukraine: analytical evaluation and directions of increasing investment attractiveness. Green, Blue and Digital Economy Journal, 3, 27–34. DOI: https://doi.org/10.30525/2661-5169/2021-3-5

Mulyk T. O., Oliinyk O. O. (2021) Ekonomichnyi zmist i vydy Fintech innovatsii [Economic content and types of Fintech innovations]. Biznes Inform – Business Inform, 12, 72–78. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 650
Завантажень PDF: 541
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Мулик, Т. (2022). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА . Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-47
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ