МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Ключові слова: міжбюджетні відносини, механізм, міжбюджетні трансферти, державне регулювання, місцевий бюджет, субвенції, субсидії

Анотація

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти міжбюджетних відносин формування міжбюджетних відносин. Досліджено механізм та складові міжбюджетних відносин. Проведено аналіз динаміки та структури міжбюджетних трансфертів в Україні. Представлено основні категорії трансфертів, які були отримані місцевими бюджетами за 2017-2020 роках. Встановлено, що на протязі останніх років бюджетному рівні були поставлені цілі, щодо масштабного ремонту автомобільних доріг та створення сучасної транспортної інфраструктури територіальних громад. Наведено проблеми у розподілі міжбюджетних трансфертів, зокрема розрахунок та розподіл міжбюджетних субсидій у формуванні фінансових ресурсів територіальних громад.

Посилання

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Василенко Д. Бюджетна децентралізація як спосіб реалізації бюджетної політики. Науковий блог Острозької академії: сайт. URL: https://naub.oa.edu.ua/2015

Возняк Г. В. Особливості міжбюджетних відносин в контексті досягнення фінансової спроможності територіальних громад. Світ фінансів. 2017. Вип. 2(51). С. 17–28.

Возняк Г. В. Бюджетне вирівнювання в системі фінансового забезпечення розвитку регіонів України: сучасний стан і вектор розвитку. Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 24–30.

Ганзицька Т. С. Козін В. В. Місцеві бюджети в контексті фінансової децентралізації. Науковий вісник Херсонського національного університету. Серія: Юридичні науки: зб. наук. пр. 2017. Вип. 1(2). С. 22–26.

Децентралізація в Україні: URL: https://decentralization.gov.ua

Європейська хартія про місцеве самоврядування від 15.10.1985 р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text

Крупка М. І., Кульчицький М. І., Коваленко В. М. Трансформація ролі доходів місцевих бюджетів як інструменту бюджетного механізму в контексті децентралізації. Світ фінансів. 2018. № 3(56). C. 7–18.

Письменний В. В. Міжбюджетні трансферти як інструмент фінансового вирівнювання територій. Економіка та держава. 2017. № 6. С. 24–30.

Пухир С. Т. Фінансові механізми реалізації державної регіональної політики: сучасний стан та пріоритети вдосконалення : монографія. Київ : Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», 2017. 374 с.

Сірик З. О., Жук П. В. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління. Регіональна економіка. 2017. № 2. С. 16–22.

Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny [Budget Code of Ukraine] (2010). Adopted on 2010, Jul 08, 2456-VI. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (in Ukrainian)

Vasylenko D. (2015) Byudzhetna detsentralizatsiya yak sposib realizatsiyi byudzhetnoyipolityky [Budget decentralization as a way to implement budget policy]. Scientific blog of Ostroh Academy: Website. Retrieved from: https://naub.oa.edu.ua/2015 (in Ukrainian)

Voznyak H. (2017) Osoblyvosti mizhbyudzhetnykh vidnosyn v konteksti dosyahnennya finansovoyi spromozhnosti terytorial’nykh hromad [Features of intergovernmental relations in the context of achieving the financial capacity of territorial communities]. Svit finansiv –The world of finance, 2(51), 17–28. (in Ukrainian)

Voznyak H. V. (2016) Byudzhetne vyrivnyuvannya v systemi finansovoho zabezpechennya rozvytku rehioniv Ukrayiny: suchasnyy stan i vektor rozvytku [Budget equalization in the system of financial support for the development of the regions of Ukraine: the current state and vector of development]. Problemy ekonomiky – Problems of economy, 3, 24–30. (in Ukrainian)

Hanzytska T. S., Kozin V. V. (2017) Mistsevi byudzhety v konteksti finansovoyi detsentralizatsiyi [Local budgets in the context of financial decentralization]. In Naukovyy visnyk Khersons’koho natsional’noho universytetu. Seriya: Yurydychni nauky [Scientific bulletin of Kherson national university. Series: Jurisprudence], 1(2), 22–26. (in Ukrainian)

Detsentralizatsia v Ukrayini: [Decentralization in Ukraine]. Retrieved from https://decentralization.gov.ua (in Ukrainian)

Yevropeyska khartiya pro mistseve samovryaduvannya [European charter of local self- government] (1985). Adopted on 1985, Oct 15. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text (in Ukrainian)

Krupka M. I., Kulchytskyy M. I., Kovalenko V. M. (2018) Transformatsiya roli dokhodiv mistsevykh byudzhetiv yak instrumentu byudzhetnoho mekhanizmu v konteksti detsentralizatsiyi [Transformation of the role of local budget revenues as an instrument of the budgetary mechanism in the context of decentralization]. Svit finansiv – The world of finance, 3(56), 7–18. (in Ukrainian)

Pysmennyy V. V. (2017) Mizhbyudzhetni transferty yak instrument finansovoho vyrivnyuvannya terytoriy [Intergovernmental transfers as a tool for financial equalization of territories]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 6, 24–30. (in Ukrainian)

Pukhyr S. T. (2017) Finansovi mekhanizmy realizatsiyi derzhavnoyi rehional’noyi polityky: suchasnyy stan ta priorytety vdoskonalennya [Financial mechanisms of state regional policy implementation: current state and priorities for improvement]. Kyiv: State Higher Educational Institution «University of Banking». (in Ukrainian)

Siryk Z. O., Zhuk P. V. (2017) Investytsiynyy potentsial terytorial’nykh hromad: sut’ponyattya ta pytannya upravlinnya [Investment potential of territorial communities: the essence of the concept and issues of management]. Rehional’na ekonomika – Regional economy, 2, 16–22. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 200
Завантажень PDF: 285
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Польова, О. (2022). МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-37
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ