ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС У СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПЕРЕДУМОВИ, ФАКТОРИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Ключові слова: військово-промисловий комплекс, сучасна світова економіка, ВПК США, ВПК РФ, ризик надмірної мілітаризації, світова безпекова ситуація, міжнародна відповідальність за мир і безпеку

Анотація

Дослідження розвитку військово-промислового комплексу в сучасній світовій економіці є гостро актуальним з огляду на те, що це водночас галузь державного значення як основа обороноздатності, одна з провідних пропульсивних експортоорієнтованих або імпортозалежних галузей, і дуже прибутковий бізнес. Останнє залежить від міжнародних конфліктів, зокрема, бойових дій. Тому розвиток ВПК має дотримуватися певних меж, за рамками яких існує ризик підвищення загрози миру як в окремих регіонах, так і у всій світовій спільноті. В статті висвітлюються передумови створення і розвитку ВПК, серед яких основні та розвинені фактори виробництва. На основі порівняльного аналізу рейтингів країн за основними економічними показниками, індексами глобальної конкурентоспроможності та індексом воєнної сили автори показують, що найбільші ВПК належать представникам усіх трьох типів країн. Показано, що темпи зростання ВПК стали вищими за темпи зростання ВВП у світі, США, РФ. Доведено, що військова потужність обумовлена не лише рівнем економічного розвитку, а й пріоритетами державної політики у вигляді витрат, а також участю в міжнародній торгівлі озброєнням та застосуванням у виробництві зброї нових технологій четвертої промислової революції. Інформаційні технології слугують маркетинговим засобом просування зброї на світовий ринок. Автори зауважують на тому, сучасне надмірне зростання ВПК підвищує ризики мілітаризації та загрози масштабних військових дій, що можуть охопити сьогодні увесь світ Усе це потребує підсилення відповідальності в безпекових питаннях на основі контролю та обмежень міжнародними інституціями, зокрема Генеральною Асамблеєю ООН, яка в повній мірі несе відповідальність за мир і безпеку у світі.

Посилання

Петер И., Кланк В., Энгельгард К. и др. Военное производство в экономике империализма: Пер. с нем. Москва : Политиздат, 1988.

Lisa M. Grobar, Richard C. Porter. Benoit Revisited: Defense Spending and Economic Growth in LDCs. June 1, 1989. URL: https://www.jstor.org/stable/17395 (дата звернення 05.04.2022)

Volker R. Berghahn. Militarism: The History of an International Debate, 1861–1979. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. P. 7. URL: https://sherlock.whitman.edu/primo-explore/fulldisplay/CP71104925610001451/WHITC_NEW (дата звернення: 05.04.2022)

Jackson Susan T. The national security exception, the global political economy and militarization. The marketing of war in the age of neo-militarism. Routledge, 2013. Р. 226–247. URL: https://cutt.ly/5KdXekm (дата звернення: 05.04.2022)

Бучин М.А., Гасяк М.С. Особливості та тенденції мілітаризації/демілітаризації сучасного світу в контексті агресивної зовнішньої політики Росії. Вісник Дніпровського університету. Серія філософія, соціологія, політологія. 2015. № 5. С. 37–45.

Сучасний стан і перспективи розвитку й трансформації Північноатлантичного альянсу : аналіт. доп. / В. Кравченко, В. Орлик, М. Замікула, В. Ярмоленко, О. Давимука ; за заг. ред. М. Паламарчука та О. Александрова. – Наук. електрон. вид. Київ : НІСД, 2021. С. 35. (дата звернення: 03.05.2022)

Is military power still the key to international security? NATO Review. URL: https://www.nato.int/docu/review/articles/2002/12/01/is-military-power-still-the-key-to-international security/index.html (дата звернення: 03.05.2022)

Фарамазян Р. А. Трансформация военной экономики: XX – начало XXI века. Москва : Наука, 2006. 343 с. URL: https://www.elibrary.ru/ip_restricted.asp?rpage=https%3A%2F%2Fwww%2Eelibrary%2Eru%2Fitem%2Easp%3Fid%3D19789848 (дата звернення: 03.05.2022)

Tian, Nan; Fleurant, Aude; Kuimova, Alexandra; Wezeman, Pieter D.; Wezeman, Siemon T. (24 April 2022). "Trends in World Military Expenditure, 2021" (PDF). Stockholm International Peace Research Institute. URL: https://www.sipri.org/ (дата звернення: 24.04.2022)

The World Bank: data. GDP growth (annual %). URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2020&start=2011 (дата звернення 24.04.2022)

International Monetary Fund. World Economic Outlook (April 2022). URL: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/WEOWORLD (дата звернення: 24.04.2022)

Max Roser, Esteban Ortiz-Ospina, Hannah Ritchie and Edouard Mathieu (2013) "Military Spending". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/military-spending' [Online Resource] (дата звернення: 24.04.2022)

Trading economics: United States Full Year GDP growth: statistics. URL: https://tradingeconomics.com/united-states/full-year-gdp-growth (дата звернення: 28.04.2022)

Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce. Gross Domestic Product, Fourth Quarter and Year 2021 (Second Estimate) URL: https://www.bea.gov/news/2022/gross-domestic-product-fourth-quarter-and-year-2021-second-estimate (дата звернення: 28.04.2022)

Data Commons Place Explorer. Russia: statistics. URL: https://datacommons.org/place/country/RUS?utm_medium=explore&mprop=amount&popt=EconomicActivity&cpv=activitySource%2CGrossDomesticProduction&hl=en (дата звернення: 24.04.2022)

Trading economics: Russia Full Year GDP growth: statistics. URL: https://tradingeconomics.com/russia/gdp-growth-annual (дата звернення: 24.04.2022)

Andrew Rettman. Russian army in oil-funded spending spree before Ukraine: article. URL: https://euobserver.com/ukraine/154788 (дата звернення: 24.04.2022)

Список країн світу. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83 (дата звернення: 25.05.2022)

GDP (current US$) World Bank national accounts data and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart (дата звернення: 25.05.2022)

GDP, PPP (current international $) World Bank national accounts data and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?view=chart (дата звернення: 25.05.2022)

The IMD World competitiveness Rankings URL: https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/ (дата звернення: 25.05.2022)

The IMD World Digital Competitiveness Ranking URL: https://worldcompetitiveness.imd.org/rankings/digital (дата звернення 25.05.2022)

The Global Competitiveness Report 2019. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport 2019.pdf (дата звернення: 25.05.2022)

2022 Military Strength Ranking GlobalFirepower. URL: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php (дата звернення: 24.04.2022)

The World Bank: GDP per capita (current US$). URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (дата звернення: 25.05.2022)

Resolution adopted by the General Assembly December 4, 2017. 72/23. Prohibition of the development and production of new types of weapons of mass destruction and new systems of such weapons: report of the Conference on Disarmament. General Assembly United Nations Organization. December 11, 2017 (дата звернення: 25.05.2022)

Global arms trade falls slightly, but imports to Europe, East Asia and Oceania rise. Stockholm international peace research institute 14 March 2022. URL: https://sipri.org/media/press-release/2022/global-arms-trade-falls-slightly-imports-europe-east-asia-and-oceania-rise (дата звернення: 25.05.2022)

Peter I., Klank V., Engelgard K. & others (1988) Voennoe proizvodstvo v ekonomike imperializma [Military production in the economy of imperialism]. Per. s nem. Moskva: Politizdat.

Lisa M. Grobar, Richard C. Porter (1989). Benoit Revisited: Defense Spending and Economic Growth in LDCs. URL: https://www.jstor.org/stable/17395 (accessed 5 April 2022)

Volker R. Berghahn (1984). Militarism: The History of an International Debate, 1861–1979. Cambridge: Cambridge University Press, P. 7. URL: https://sherlock.whitman.edu/primo-explore/fulldisplay/CP71104925610001451/WHITC_NEW (accessed 5 April 2022)

Jackson Susan T. The national security exception, the global political economy and militarization. The marketing of war in the age of neo-militarism. Routledge, 2013. Р. 226–247. URL: https://cutt.ly/5KdXekm (accessed 5 April 2022)

Buchyn M., Hasiak M. (2015) Peculiarities and trends of militarization/demilitarization of modern world in the context of Russia’s aggressive foreign policy. Herald of Dnipropetrovsk university. Series Philosophy, Sociology, Political sciences: Collected Works. № 5 (27). P. 37–45.

Suchacnyj stan i perspektyvy rozvytku I transformacii Pivnichnoatlantychnogo aliansu: analit. dop. [Current state and prospects of development and transformation of the North Atlantic Alliance: analyst. ext.] / V. Kravchenko, V. Orlyk, M. Zamikula, V. Yarmolenko, O. Davymuk; for the head ed. M. Palamarchuk and O. Alexandrov. Naukove elektr. vyd. Kyiv: NISD, 2021. P. 35 (accessed 3 May 2022)

Is military power still the key to international security? NATO Review. URL: https://www.nato.int/docu/review/articles/2002/12/01/is-military-power-still-the-key-to-international security/index.html (accessed 3 May 2022)

Faramazyan R.A. (2006) Transformatsiia voennoi ekonomiki: (Transformation of the military economy) XX – nachalo XXI veka. Moskva: Nauka, 2006. 343 s. URL: https://www.elibrary.ru/ip_restricted.asp?rpage=https%3A%2F%2Fwww%2Eelibrary%2Eru%2Fitem%2Easp%3Fid%3D19789848 (accessed 3 May 2022)

Tian, Nan; Fleurant, Aude; Kuimova, Alexandra; Wezeman, Pieter D.; Wezeman, Siemon T. "Trends in World Military Expenditure, 2021" (PDF). Stockholm International Peace Research Institute. URL: https://www.sipri.org/ (accessed 24 April 2022).

The World Bank: data. GDP growth (annual %). URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2020&start=2011 (accessed 24 April 2022).

International Monetary Fund. World Economic Outlook (April 2022). URL: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/WEOWORLD (accessed 24 April 2022)

Max Roser, Esteban Ortiz-Ospina, Hannah Ritchie and Edouard Mathieu (2013) - "Military Spending". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/military-spending' [Online Resource] (accessed 24 April 2022)

Trading economics: United States Full Year GDP growth: statistics. URL: https://tradingeconomics.com/united-states/full-year-gdp-growth (accessed 28 April 2022)

Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce. Gross Domestic Product, Fourth Quarter and Year 2021 (Second Estimate) URL: https://www.bea.gov/news/2022/gross-domestic-product-fourth-quarter-and-year-2021-second-estimate (accessed 28 April 2022)

Data Commons Place Explorer. Russia: statistics. URL: https://datacommons.org/place/country/RUS?utm_medium=explore&mprop=amount&popt=EconomicActivity&cpv=activitySource%2CGrossDomesticProduction&hl= en (accessed 24 April 2022)

Trading economics: Russia Full Year GDP growth: statistics. URL: https://tradingeconomics.com/russia/gdp-growth-annual (accessed 24 April 2022)

Andrew Rettman. Russian army in oil-funded spending spree before Ukraine: article. URL: https://euobserver.com/ukraine/154788 (accessed 24 April 2022)

Spysok krain svitu. Material z Vikipedii – vilnoi enzyklopedii. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83 (accessed 30 May 2022)

GDP (current US$) World Bank national accounts data and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart (accessed 30 May 2022)

GDP, PPP (current international $) World Bank national accounts data and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?view=chart (accessed 30 May 2022)

The IMD World competitiveness Rankings URL: https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/ (accessed 30 May 2022)

The IMD World Digital Competitiveness Ranking URL: https://worldcompetitiveness.imd.org/rankings/digital (accessed 30 May 2022)

The Global Competitiveness Report 2019. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (accessed 30 May 2022)

2022 Military Strength Ranking GlobalFirepower URL: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php (accessed 24 April 2022)

The World Bank: GDP per capita (current US$) URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (accessed 30 May 2022)

Resolution adopted by the General Assembly December 4, 2017. 72/23. Prohibition of the development and production of new types of weapons of mass destruction and new systems of such weapons: report of the Conference on Disarmament. General Assembly United Nations Organization. December 11, 2017 (accessed 30 May 2022)

Global arms trade falls slightly, but imports to Europe, East Asia and Oceania rise. Stockholm international peace research institute 14 March 2022 URL: https://sipri.org/media/press-release/2022/global-arms-trade-falls-slightly-imports-europe-east-asia-and-oceania-rise (accessed 30 May 2022)

Переглядів статті: 1195
Завантажень PDF: 402
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Кім, Т., & Українець, Ю. (2022). ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС У СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПЕРЕДУМОВИ, ФАКТОРИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-33
Розділ
ЕКОНОМІКА