ПОДАТКОВО-ОБЛІКОВІ ВАЖЕЛІ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ: ПІДҐРУНТЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

  • Ганна Ліхоносова Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» https://orcid.org/0000-0001-6552-8920
  • Юліанна Перепелиця Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» https://orcid.org/0000-0001-6684-161X
Ключові слова: податково-облікові важелі, банківська система, удосконалення та покращення, наповненість бюджету, джерела суперечностей, соціально-економічна ефективність, соціальна спрямованість оподаткування

Анотація

Сьогодні, банківські установи є провідним фінансовим інститутом, що об’єднує та задовольняє фінансові потреби населення, підприємств та уряду у взаємодії між собою. Сучасні кризові умови ведення бізнесу та нестабільний соціально-економічний розвиток держави підкреслює важливість державного податкового регулювання банківського сектору економіки та інвестування в сферу банківництва. Так, одним із інструментів стимулювання та досягнення соціально-економічного розвитку України сьогодні можуть виступити податкові важелі лібералізації банківського сектору економіки. Застосування ефективних податкових важелів до приватних банків має забезпечувати сприятливі макроекономічні умови для формування цілої банківської системи, стійкої до кон’юнктурних коливань та перетворити її на активний інструмент інвестиційного процесу й соціально-економічного зростання.

Посилання

ІІ Міжнародний податковий конгрес : збірник матеріалів (м. Ірпінь, 26 листопада 2021 р.). Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. 1298 с.

Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 01.04.2014 р. N 1166 VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1166-18#Text

Д’яконова І. І., Мордань Є. Ю. Дослідження оцінки рівня фінансової стабільності як складового елементу механізму державного регулювання банківської системи. Бізнес Інформ. 2015. № 1. С. 302–306.

Клюско Л. А. Грошово-кредитне регулювання в умовах макроекономічної нестабільності. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2018. № 2. С. 107–119.

Клюско Л. А. Інновації у сфері банківського бізнесу. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2019. № 2. С. 109–128.

Сербина О. Г., Пономар В. В. Тенденції розвитку мобільного банкінгу в Україні. Молодий вчений. 2014. № 3(06). С. 53–55.

Старостенко Г. Г., Сурженко А. В. Податкове регулювання банків в умовах становлення інформаційного суспільства. Ефективна економіка. 2013. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_11_4

Інформація про депозити та кредити АТ «УкрСиббанк». Офіційний сайт АТ «УкрСиббанку». URL: https://my.ukrsibbank.ua

Інформація про кредитоспроможність банківських установ. Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/

Інформація про статистичну інформацію про діяльність банків. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Інформація про склад податків, що сплачуються банками. Офіційний сайт НБУ. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

Інформація про суму податку на прибуток, сплаченого банками. Офіційний веб-сайт Державної податкової служби України. URL: http://www.sta.gov.ua/control/uk/index

Інформація про програми соціальної залученості компанії Wework. URL: http://www.wework.com

II Mizhnarodnyi podatkovyi konhres: zbirnyk materialiv [II International Tax Congress: a collection of materials] (Irpin, 26 November, 2021). Irpin : University of the State Fiscal Service of Ukraine, 1298 (in Ukrainian)

Law of Ukraine "On Prevention of Financial Catastrophe and Creation of Preconditions for Economic Growth in Ukraine" dated 01.04.2014 №1166 VII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1166-18#Text (in Ukrainian)

Diakonova, I. I., Mordan, Ye. Yu. (2015). Doslidzhennia otsinky rivnia finansovoi stabilnosti yak skladovoho elementu mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvannia bankivskoi systemy [Research on the assessment of the level of financial stability as an integral element of the mechanism of state regulation of the banking system]. Biznes Inform [Business Inform], 1, 302–306. (in Ukrainian)

Kliusko, L. A. (2018). Hroshovo-kredytne rehuliuvannia v umovakh makroekonomichnoi nestabilnosti [Monetary regulation in conditions of macroeconomic instability]. Zbirnyk naukovykh prats Universytetu derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy [Collection of scientific works of the University of the State Fiscal Service of Ukraine], 2, 107–119. (in Ukrainian)

Kliusko, L. A. (2019). Innovatsii u sferi bankivskoho biznesu [Innovations in the sphere of banking business]. Zbirnyk naukovykh prats Universytetu derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy [Collection of scientific works of the University of State Fiscal Service of Ukraine], 2, 109–128. (in Ukrainian)

Serbyna, O. H., Ponomar, V. V. (2014). Tendentsii rozvytku mobilnoho bankinhu v Ukraini [Trends in the development of mobile banking in Ukraine]. Molodyi vchenyi [Young scientist], 3(06), 53–55. (in Ukrainian)

Starostenko H. H., Surzhenko A. V. (2013) Podatkove rehuliuvannia bankiv v umovakh stanovlennia informatsiinoho suspilstva [Tax regulation of banks in the conditions of formation of information society]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy], 11. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_11_4 (in Ukrainian)

Informatsiia pro depozyty ta kredyty AT «UkrSybbank» [Information on deposits and loans of JSC "UkrSibbank"]. Ofitsiinyi sait AT «UkrSybbanku» [Official site of JSC "UkrSibbank"]. Retrieved from: https://my.ukrsibbank.ua (in Ukrainian)

Informatsiia pro kredytospromozhnist bankivskykh ustanov [Information on the creditworthiness of banking institutions]. Ofitsiinyi sait NBU [Official site of the NBU]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ (in Ukrainian)

Informatsiia pro statystychnu informatsiiu pro diialnist bankiv [Information on statistical information on the activities of banks]. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)

Informatsiia pro sklad podatkiv, shcho splachuiutsia bankamy [Information on the composition of taxes paid by banks]. Ofitsiinyi sait NBU [Official site of the NBU]. Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index (in Ukrainian)

Informatsiia pro sumu podatku na prybutok, splachenoho bankamy [Information on the amount of income tax paid by banks]. Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy [Official website of the State Tax Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.sta.gov.ua/control/uk/index (in Ukrainian)

Informatsiia pro prohramy sotsialnoi zaluchenosti kompanii Wework [Information about Wework's social inclusion programs]. Retrieved from: http://www.wework.com (in Ukrainian)

Переглядів статті: 203
Завантажень PDF: 115
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Ліхоносова, Г., & Перепелиця, Ю. (2022). ПОДАТКОВО-ОБЛІКОВІ ВАЖЕЛІ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ: ПІДҐРУНТЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-23
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ