УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ У МЕЖАХ КОНЦЕПЦІЇ «ВІДКРИТОГО УРЯДУ»

  • Ольга Шершун Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0001-8595-269X
Ключові слова: управлінські рішення, екологізація, моніторинг довкілля, відкритий уряд, суб’єкт прийняття рішень

Анотація

У статті проведений аналіз державних відкритих даних України у сфері екології у межах концепції «відкритий уряд», а також проведений аналіз місцезнаходження України у різних світових рейтингах, що враховують аспекти відкритих державних даних природоохоронного характеру. Як результат, визначені слабкі сторони інформаційного забезпечення природоохоронної сфери України, розглянута законодавча база, якою регламентується функціонування державної системи моніторингу довкілля та надані рекомендації щодо удосконалення процесу прийняття управлінських рішень у сфері екологізації секторів економіки завдяки введенню взаємодії між суб’єктом аналізу/розробником альтернатив та суб’єктом прийняття управлінських рішень, яка, на відміну від існуючих реалій, дозволяє виключити із даного процесу ризики, що пов’язані із відсутністю у відкритому доступі даних державної системи моніторингу довкілля.

Посилання

Коврига О. Процес прийняття управлінських рішень у публічному управлінні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: Серія «Державне управління». 2019. Том 30(69), № 4. С. 67–72. DOI: https://doi.org/10.32838/2663-6468/2019.4/12

Fabiano Nascimento, Cesar Rocha, Ana Cristina Bicharra Garcia. (2018). Automated Evaluation of Open Government Data Portals: A Case Study. International Journal of Electronic Government Research, 14(3), 57–72. DOI: https://doi.org/10.4018/IJEGR.2018070105

Renata Máchová, Martin Lnénicka. (2017). Evaluating the Quality of Open Data Portals on the National Level. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 12(1), 21–41. DOI: https://doi.org/10.4067/S0718-18762017000100003

Five open data measurement tools. URL: https://open-data-charter.gitbook.io/odcmeasurement-guide/five-open-data-measurement-tools

The Open Data Barometer. URL: https://opendatabarometer.org/?_year=2017&indicator=ODB

Tracking the State of Open Government Data. URL: https://index.okfn.org/

Open Data Inventory (ODIN). URL: https://odin.opendatawatch.com/

Government at a Glance 2017. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/gov_glance-2017-en.pdf?expires=1655121915&id=id&accname=guest&checksum=DADEBF993068BBB8A619B03134E7AC4C

Open Data Maturity. URL: https://data.europa.eu/en/impact-studies/open-data-maturity

Показники України в європейському рейтингу відкритих даних Open Data Maturity Report 2020. URL: https://auc.org.ua/novyna/pokaznyky-ukrayiny-v-yevropeyskomu-reytyngu-vidkrytyh-danyh-open-data-maturity-report-2020

Open Data in Europe 2021. URL: https://data.europa.eu/en/dashboard/2021

European Data Portal. Measuring open data maturity. Methodology. Fifth edition (2019). URL: https://data.europa.eu/sites/default/files/method-paper_insights-report_n5_2019.pdf

Єдиний державний веб-портал відкритих даних. URL: https://data.gov.ua/

Коврига О. Взаємодія органів державної влади з громадськістю в системі державного управління України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: Серія «Державне управління». 2020. Том 31(70), № 2. С. 109–114. DOI: https://doi.org/10.32838/2663-6468/2020.2/18

Семенченко Ф. (2019). Щодо критеріїв оцінки ефективності політичної діяльності. Гілея: науковий вісник. 2019. № 145(6) Ч. 3. С. 96–99. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_145%283%29__21

Kovryha O. (2019) Protses pryiniattia upravlinskykh rishen u publichnomu upravlinni [The process of making managerial decisions in public administration]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho: Seriia “Derzhavne upravlinnia” – Scientific notes of V.I. Vernadsky Taurida National University. Series: Public administration, 30(69), 4, 67–72. DOI: https://doi.org/10.32838/2663-6468/2019.4/12 (in Ukrainian)

Fabiano Nascimento, Cesar Rocha, Ana Cristina Bicharra Garcia (2018) Automated Evaluation of Open Government Data Portals: A Case Study. International Journal of Electronic Government Research, 14(3), 57–72. DOI: https://doi.org/10.4018/IJEGR.2018070105

Renata Máchová, Martin Lnénicka (2017) Evaluating the Quality of Open Data Portals on the National Level. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 12(1), 21–41. DOI: https://doi.org/10.4067/S0718-18762017000100003

Five open data measurement tools. Available at: https://open-data-charter.gitbook.io/odcmeasurement-guide/five-open-data-measurement-tools

The Open Data Barometer. Available at: https://opendatabarometer.org/?_year=2017&indicator=ODB

Tracking the State of Open Government Data. Available at: https://index.okfn.org/

Open Data Inventory (ODIN). Available at: https://odin.opendatawatch.com/

Government at a Glance 2017. Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/gov_glance-2017-en.pdf?expires=1655121915&id=id&accname=guest&checksum=DADEBF993068BBB8A619B03134E7AC4C

Open Data Maturity. Available at: https://data.europa.eu/en/impact-studies/open-data-maturity

Pokaznyky Ukrainy v yevropeiskomu reitynhu vidkrytykh danykh Open Data Maturity Report 2020 [Indicators of Ukraine in the European Open Data Maturity Report 2020]. Available at: https://auc.org.ua/novyna/pokaznyky-ukrayiny-v-yevropeyskomu-reytyngu-vidkrytyh-danyh-open-data-maturity-report-2020

Open Data in Europe 2021. Available at: https://data.europa.eu/en/dashboard/2021

European Data Portal. Measuring open data maturity. Methodology. Fifth edition (2019). Available at: https://data.europa.eu/sites/default/files/method-paper_insights-report_n5_2019.pdf

Yedynyi derzhavnyi veb-portal vidkrytykh danykh [The single state web portal of open data]. Available at: https://data.gov.ua/

Kovryha O. (2020) Vzaiemodiia orhaniv derzhavnoi vlady z hromadskistiu v systemi derzhavnoho upravlinnia Ukrainy [Interaction of public authorities with the public in the system of public administration of Ukraine]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho: Seriia “Derzhavne upravlinnia” – Scientific notes of V.I. Vernadsky Taurida National University. Series: Public administration, 31(70), 2, 109–114. DOI: https://doi.org/10.32838/2663-6468/2020.2/18 (in Ukrainian)

Semenchenko F. (2019) Shchodo kryteriiv otsinky efektyvnosti politychnoi diialnosti [Regarding the criteria for assessing the effectiveness of political activity]. Hileia: naukovyi visnyk – Hileya: scientific bulletin, 145(6), 3, 96–99. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_145%283%29__21 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 210
Завантажень PDF: 201
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Шершун, О. (2022). УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ У МЕЖАХ КОНЦЕПЦІЇ «ВІДКРИТОГО УРЯДУ». Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-31
Розділ
ЕКОНОМІКА