СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Ключові слова: аграрне підприємство, виробництво, рослинництво, тваринництво, експорт, імпорт

Анотація

Покращення розвитку діяльності аграрних підприємств пов’язують із підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі – ЄС), яка дала можливість підприємствам збільшувати обсяги виробництва рослинної та тваринної продукції. Зазначено, що пріоритетним напрямком товарного експорту України стає продукція рослинництва, адже наша країна є однією із тих, у яких найкращі географічні та кліматичні умовами, які мають потенціал для аграрного сектору. У статті проаналізовано динаміку експорту з України зернових і зернобобових культур та борошна впродовж 2020-2021 роках та 2021-2022 роках на основі аналітичних даних Міністерства аграрної політики та продовольства України, сформовано відповідні висновки щодо обсягів експорту зернових культур у 2022 році. У роботі виокремлено зернові культури, що мають найбільшу частку у експорті за 2021 рік та ТОП-3 країн-партнерів за максимальною потребою у даних культурах. Взявши до уваги галузь тваринництва зазначено причини зменшення обсягів виробництва тваринницької продукції. За даними Державної служби статистики України проведено аналіз динаміки сільськогосподарських тварин, відображено рейтинг областей за обсягом виробництва промислового молока, обґрунтовані причини змін у виробництві основних видів молокопродуктів.

Посилання

Звіт щодо отримувачів державної підтримки в галузі АПК. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства. URL: https://minagro.gov.ua/investoram/monitoring-stanu-apk/eksport-z-ukrayini-zernovih-zernobobovih-ta-boroshna (дата звернення: 09.05.2022).

Ставська Ю.В. Стратегія формування та розвитку зовнішньоекономічного потенціалу підприємств АПК України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 5. С. 89–92.

Сиротюк А.М. Особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі. URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.2/279.pdf (дата звернення: 09.05.2022).

Гальцова О.Л. Сучасний стан експортного потенцiалу АПК України. Економiка та держава. 2014. № 3. С. 12–17.

Гадзало Я.М., Лузан Ю.Я. Зовнішньоекономічна діяльність та результативність функціонування аграрного сектору економіки України. Економіка АПК. 2021. № 4. С. 6–17.

Сахно А.А., Салькова І.Ю., Слободянюк А.О. Особливості оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств. Регіональна бізнес-економіка та управління. 2018. № 1 (57). С. 77–86.

Хаєцька О.П. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності агропромислових ринків. Міжрегіональна взаємодія логістичних систем в умовах трансформації економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Умань, 18-19 трав. 2018 р.). Умань : «Візаві», 2018. C. 118–121.

Хаєцька О.П. Сучасні тенденції зовнішньоекономічної діяльності України. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 2/2. С. 79–83.

У 2021 році Україна збільшила експорт агропродукції на 25%. URL: https://www.ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/u_2021_rotsi_ukraina_zbilshila_eksport_agroproduktsii_na_25 (дата звернення: 09.05.2022).

Сировинна економіка. Що купувала і продавала Україна в 2021 році. URL: https://biz.censor.net/r3310713 (дата звернення: 09.05.2022).

Проблеми експорту зерна через ЄС та потужностей зберігання в Україні. URL: https://elevatorist.com/blog/read/761-eksport-cherez-suhoputni-shlyahi-do-yes-mojlivosti (дата звернення: 09.05.2022).

Як війна-2022 змінює ринок молока в Україні. URL: https://zemliak.com/biznes/2590-yak-viyna-2022-zminyuye-rinok-moloka-v-ukrajini (дата звернення: 09.05.2022).

Державна служба статистики України. Офіційний сайт державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 09.05.2022).

Експорт молока і вершків у 2021 році. URL: https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/eksport-moloka-i-vershkiv-u-2021-roczi-prynis-ukrayini-ponad-68-mln/ (дата звернення: 09.05.2022).

Нечипорук К.О., Щерба Р.І. Угода про асоціацію України та ЄС: процес укладення угоди та його наслідки для України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 22. С. 5–9.

У 2021 році Україна збільшила експорт агропродукції на 25%. URL: http://naas.gov.ua/newsukraine/?ELEMENT_ID=7433 (дата звернення: 09.05.2022).

Zvit shchodo otrymuvachiv derzhavnoi pidtrymky v haluzi APK [Report on recipients of state support in the field of agro-industrial complex]. minagro.gov.ua. Retrieved from: https://minagro.gov.ua/investoram/monitoring-stanu-apk/eksport-z-ukrayini-zernovih-zernobobovih-ta-boroshna (in Ukrainian)

Stavska, Yu.V. (2015). Stratehiia formuvannia ta rozvytku zovnishnoekonomichnoho potentsialu pidpryiemstv APK Ukrainy [The strategy of formation and development of the foreign economic potential of agricultural enterprises of Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, 5, 89–92. (in Ukrainian)

Sirotyuk, A.M. Osoblyvosti zdiisnennia zovnishnoekonomichnoi diialnosti v ahropromyslovomu kompleksi [Features of foreign economic activity in the agro-industrial complex]. www.pdau.edu.ua. Retrieved from: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.2/279.pdf (in Ukrainian)

Haltsova, O. (2014). Suchasnyi stan eksportnoho potentsialu APK Ukrainy [The current state of the export potential of the agro-industrial complex of Ukraine]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 3, 12–17. (in Ukrainian)

Hadzalo, Ya.M. & Luzan, Yu.Ya. (2021). Zovnishnoekonomichna diialnist ta rezultatyvnist funktsionuvannia ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy [Foreign economic activity and the performance of the agricultural sector of Ukraine's economy]. Ekonomika APK – Economics of agro-industrial complex, 4, 6–17. (in Ukrainian)

Sakhno, A.A., Salkova, I.Yu., & Slobodyanyuk, A.O. (2018). Osoblyvosti otsiniuvannia rivnia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Features of assessing the level of competitiveness of enterprises]. Rehionalna biznes-ekonomika ta upravlinnia – Regional business economics and management, 1 (57), 77–86. (in Ukrainian)

Khaietska, O.P. (2018) Perspektyvy rozvytku zovnishnoekonomichnoi diialnosti ahropromyslovykh rynkiv. [Prospects for development of foreign economic activity of agro-industrial markets] Mizhrehionalna vzaiemodiia lohistychnykh system v umovakh transformatsii ekonomiky: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Uman, 18-19/05/2018). Uman: «Vizavi». pp. 118–121. (in Ukrainian)

Khaietska, O.P. (2017) Suchasni tendentsii zovnishnoekonomichnoi diialnosti Ukrainy [Morden tendencies of foring economic activity of Ukraine] Ekonomika. Finansy. Pravo. – Eсonomics. Finanсes. Law. № 2/2. 79–83. (in Ukrainian)

U 2021 rotsi Ukraina zbilshyla eksport ahroproduktsii na 25% [In 2021, Ukraine increased exports of agricultural products by 25%]. www.ucab.ua. Retrieved from: https://www.ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/u_2021_rotsi_ukraina_zbilshila_eksport_agroproduktsii_na_25 (in Ukrainian)

Syrovynna ekonomika. Shcho kupuvala i prodavala Ukraina v 2021 rotsi [Raw material economy. What Ukraine bought and sold in 2021]. biz.censor.net. Retrieved from: https://biz.censor.net/r3310713 (in Ukrainian)

Problemy eksportu zerna cherez YeS ta potuzhnostei zberihannia v Ukraini [Problems of grain exports through the EU and storage facilities in Ukraine]. elevatorist.com. Retrieved from: https://elevatorist.com/blog/read/761-eksport-cherez-suhoputni-shlyahi-do-yes-mojlivosti (in Ukrainian)

Yak viina-2022 zminiuie rynok moloka v Ukraini [How the 2022 war changes the milk market in Ukraine]. zemliak.com. Retrieved from: https://zemliak.com/biznes/2590-yak-viyna-2022-zminyuye-rinok-moloka-v-ukrajini (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Ofitsiinyi sait derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine. Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Eksport moloka i vershkiv u 2021 rotsi [Exports of milk and cream in 2021]. agrotimes.ua. Retrieved from: https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/eksport-moloka-i-vershkiv-u-2021-roczi-prynis-ukrayini-ponad-68-mln/ (in Ukrainian)

Nechyporuk, K. O., & Shcherba, R. I. (2018). Uhoda pro asotsiatsiiu Ukrainy ta YeS: protses ukladennia uhody ta yoho naslidky dlia Ukrainy [Agreement of the association of Ukraine-EU: the process of the agreement and its consequences for Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, 22, 5–9. (in Ukrainian)

U 2021 rotsi Ukraina zbilshyla eksport ahroproduktsii na 25% [In 2021, Ukraine increased exports of agricultural products by 25%]. naas.gov.ua. Retrieved from: http://naas.gov.ua/newsukraine/?ELEMENT_ID=7433 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 694
Завантажень PDF: 493
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Доцюк, С. (2022). СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-21
Розділ
ЕКОНОМІКА