СТАН ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА ПРОЦЕС ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: Україна, туристична галузь, туроператори, турагенти, COVID-19, військовий час

Анотація

Україна протягом всієї своєї незалежності намагалася зробити туризм більш привабливим та конкурентоспроможним. Проте, останні роки виявилися надто тяжкими не тільки для туристичної галузі але й економіки країни в цілому. В статті досліджено стан туристичної галузі Україні протягом останніх чотирьох років. Проаналізовано кількість туроператорів та турагентів, які працювали на ринку туристичних послуг України, а також кількість та загальна вартість путівок, яка була ними реалізована. Здійснено розподіл туристів за місцем переміщення під час відпочинку та за метою подорожі в 2020 р. Представлено Топ–10 країн, громадяни яких відвідали Україну та до яких країн найчастіше виїжджали українці в 2021 році. Досліджено в якому стані через війну знаходиться населення України; перебувають туроператори, екскурсійні бюро, турагенти; які області України готові приймати туристів, а які області є небезпечними через воєнні дії.

Посилання

Мальська М. П., Паньків Н.М., Ховалко А.Б. Світовий досвід розвитку туризму : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 243 с.

Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія / за наук. ред. проф. Л.Ю. Матвійчук. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. 320 с.

Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку; монографія / за заг. ред. проф. В.Г. Герасименка. Одеса : Астропринт, 2013. 335 с.

Національна туристична організація України оголошує оздоровчий та медичний туризм темою року в Україні. Національна туристична організація України. URL: https://www.ntoukraine.org/tourismyear2022_ua.html (дата звернення: 30.05.2022)

Туристична діяльність в Україні. Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm (дата звернення: 15.05.2022)

2020-й: Куди подорожували найчастіше українці, звідки прибували іноземці. Державна прикордонна служба України. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/2020-y-Kudi-podorozhuvali-naychastishe-ukrainci-zvidki-pribuvali-inozemci/ (дата звернення: 17.05.2022)

Україна отримала рекорді 244 млн грн туристичного збору. Державне агентство розвитку туризму. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/ukrayina-otrimala-rekordi-244-mln-grn-turistichnogo-zboru (дата звернення: 01.06.2022)

4,2 млн. іноземців та 14,7 млн. українців: дані про перетин державного кордону за 2021 рік. Державне агентство розвитку туризму. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/4-2-mln-inozemciv-ta-14-7-mln-ukrayinciv-dani-pro-peretin-derzhavnogo-kordonu-za-2021-rik (дата звернення: 02.06.2022)

Маджумдар О., Гончарова К. Евакуація та заморожені рахунки. Що відбувається з турфірмами в Україні після початку війни. РБК-Україна. URL: https://www.rbc.ua/ukr/travel/evakuatsiya-zamorozhennye-scheta-proishodit-1650917336.html (дата звернення: 04.06.2022)

Маджумдар О. Відпустка під час війни. Скільки коштують тури на море за кордоном цього року. РБК-Україна. URL: https://www.rbc.ua/rus/travel/otpusk-vremya-voyny-skolko-stoyat-tury-more-1654103186.html (дата звернення: 04.06.2022)

МКІП продовжує фіксувати воєнні злочини росіян проти культурної спадщини. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua/news/7195.html (дата звернення: 29.05.2022)

Лотоцька Н. Для відновлення знищеного росіянами музею Сковороди відкрили спеціальний фонд. LB.ua. URL: https://lb.ua/culture/2022/05/28/518180_vidnovlennya_znishchenogo_rosiyanami.html (дата звернення: 30.05.2022)

Італія готова відбудувати драмтеатр у Маріуполі. Європейська правда. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/17/7136157/ (дата звернення: 30.05.2022)

Голова ДАРТ Олеськів: Після війни туризм зміниться в будь-якому випадку. Інформаційне агентство interfax Україна. URL: https://interfax.com.ua/news/interview/826803.html (дата звернення: 01.06.2022)

Malska, M.P., Pankiv, N.M., & Khovalko, A.B. (2018). Svitovyi dosvid rozvytku turyzmu [World experience of tourism development]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Matviichuk, L.Yu. (Ed.). (2019). Perspektyvy rozvytku turyzmu v Ukraini ta sviti: upravlinnia, tekhnolohii, modeli [Prospects for tourism development in Ukraine and the world: management, technology, models]. Lutsk: IVV Lutskoho NTU. (in Ukrainian)

Herasymenkо, V.H. (Ed.). (2013). Rynky turystychnykh posluh: stan i tendentsii rozvytku [Tourism services markets: status and development trends]. Odesa : Astroprynt. (in Ukrainian)

Natsionalna turystychna orhanizatsiia Ukrainy oholoshuie ozdorovchyi ta medychnyi turyzm temoiu roku v Ukraini [The National Tourism Organization of Ukraine announces health and medical tourism as the theme of the year in Ukraine]. Natsionalna turystychna orhanizatsiia Ukrainy – National Tourist Organization of Ukraine. Retrieved from: https://www.ntoukraine.org/tourismyear2022_ua.html (in Ukrainian)

Turystychna diialnist v Ukraini [Tourist activity in Ukraine]. Derzhavna sluzhba statystyky – State Statistics Service. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm (in Ukrainian)

2020-i: Kudy podorozhuvaly naichastishe ukraintsi, zvidky prybuvaly inozemtsi [Where was Ukrainians traveled most often and foreigners came from in 2020]. Derzhavna prykordonna sluzhba Ukrainy – State Border Guard Service of Ukraine. Retrieved from: https://dpsu.gov.ua/ua/news/2020-y-Kudi-podorozhuvali-naychastishe-ukrainci-zvidki-pribuvali-inozemci/ (in Ukrainian)

Ukraina otrymala rekordi 244 mln hrn turystychnoho zboru [ Ukraine received a record UAH 244 million in tourist tax]. Derzhavne ahentstvo rozvytku turyzmu – State Agency for Tourism Development. Retrieved from: https://www.tourism.gov.ua/blog/ukrayina-otrimala-rekordi-244-mln-grn-turistichnogo-zboru (in Ukrainian)

4,2 mln. inozemtsiv ta 14,7 mln. ukraintsiv: dani pro peretyn derzhavnoho kordonu za 2021 rik [ 4.2 million foreigners and 14.7 million Ukrainians: data on crossing the state border in 2021]. Derzhavne ahentstvo rozvytku turyzmu – State Agency for Tourism Development. Retrieved from: https://www.tourism.gov.ua/blog/4-2-mln-inozemciv-ta-14-7-mln-ukrayinciv-dani-pro-peretin-derzhavnogo-kordonu-za-2021-rik (in Ukrainian)

Madzhumdar, O., & Honcharova ,K. (2022). Evakuatsiia ta zamorozheni rakhunky. Shcho vidbuvaietsia z turfirmamy v Ukraini pislia pochatku viiny [Evacuation and frozen accounts. What is happening with travel agencies in Ukraine after the war]. RBK-Ukraina – RBC-Ukraine. Retrieved from: https://www.rbc.ua/ukr/travel/evakuatsiya-zamorozhennye-scheta-proishodit-1650917336.html (in Ukrainian)

Madzhumdar, O. (2022). Vidpustka pid chas viiny. Skilky koshtuiut tury na more za kordonom tsoho roku [Vacation during the war. How much are tours to the sea abroad this year]. RBK-Ukraina– RBC-Ukraine. Retrieved from: https://www.rbc.ua/rus/travel/otpusk-vremya-voyny-skolko-stoyat-tury-more-1654103186.html (in Ukrainian)

MKIP prodovzhuie fiksuvaty voienni zlochyny rosiian proty kulturnoi spadshchyny [The MCIPU continues to record Russian war crimes against cultural heritage]. Ministerstvo kultury ta informatsiinoi polityky Ukrainy – Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine. Retrieved from: https://mkip.gov.ua/news/7195.html (in Ukrainian)

Lototska, N. Dlia vidnovlennia znyshchenoho rosiianamy muzeiu Skovorody vidkryly spetsialnyi fond [A special fund was opened to restore the Skovoroda Museum, which was destroyed by the Russians]. LB.ua. – LB.ua. Retrieved from: https://lb.ua/culture/2022/05/28/518180_vidnovlennya_znishchenogo_rosiyanami.html (in Ukrainian)

Italiia hotova vidbuduvaty dramteatr u Mariupoli [Italy is ready to rebuild a drama theater in Mariupol]. Yevropeiska pravda – European truth. Retrieved from: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/17/7136157/ (in Ukrainian)

Holova DART Oleskiv: Pislia viiny turyzm zminytsia v bud-iakomu vypadku [Chairman of SATD Oleskiv: After the war, tourism will change in any case]. Informatsiine ahentstvo interfax Ukraina – Interfax Ukraine news agency. Retrieved from: https://interfax.com.ua/news/interview/826803.html (in Ukrainian)

Переглядів статті: 400
Завантажень PDF: 1002
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Щербакова, Н. (2022). СТАН ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА ПРОЦЕС ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-17