ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКІВ

Ключові слова: власний капітал, капіталізація, зобов’язання, депозити, цінні папери власного боргу, гарантування вкладів

Анотація

Формування ресурсної бази є надзвичайно важливим для банку, оскільки в залежності від того, наскільки фінансові ресурси достатні за обсягом, оптимально сформовані та збалансовані за сумами, строками і вартістю, залежатиме здатність банку якісно обслуговувати своїх клієнтів, здійснювати інвестиції, формувати власні резерви, підтримувати ліквідність, а це в свою чергу буде впливати на прибутковість банку. Метою дослідження є вивчення стану, проблем та шляхів залучення фінансових ресурсів банків із урахуванням сучасних умов в Україні. У роботі досліджено динаміку та структуру власного капіталу банків. Проаналізовано динаміку та структуру зобов’язань. Розглянуто динаміку та структуру депозитного портфеля банків, що є основним видом залучених ресурсів банків. Досліджено стан залучення ресурсів через випуск боргових цінних паперів. Визначено напрями залучення банківських ресурсів для стабільної роботи банківської системи в сучасних умовах.

Посилання

Bank Capital and the Coronavirus Crisis. URL: https://www.americanprogress.org/article/bank-capital-coronavirus-crisis/ (дата звернення: 14.05.2022)

Глущенко Я., Корогодова О., Моісеєнко Т., Сосновська О., Черненко Н. Фактори консолідації капіталу в банківському секторі в умовах індустрії 4.0 та COVID-19. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. № 3. С. 4–14.

Гладких Д.М. Ключові проблеми капіталізації банківської системи України та напрями її зростання. Бізнес Інформ. 2021. №5. C. 327–333. URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2021&abstract=2021_5_0_327_333 (дата звернення: 14.05.2022)

Волкович О.Ю. Питання правового забезпечення України в контексті залучення банками капіталу на міжнародних ринках. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Право. 2021. № 1. С. 127–133.

Чернишова Л.І., Мунтян К.П. Управління розвитком депозитних ресурсів банку для зміцнення його кредитного потенціалу. Економіка. Фінанси. Право. 2020. № 12. С. 20–25.

Фостяк В., Танчак Я., Другова В., Алєксєєв І., Бондарчук М. Депозитна політика банків України в умовах пандемії COVID-2019. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. № 3. С. 15–24.

Мельничук Н.Ю., Ковальчук С.С. Депозитна діяльність банківських установ у контексті формування їхньої ресурсної бази. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. № 1. С. 163–167.

Макаренко Ю.П., Хацько В.В. Оцінка управління депозитним портфелем комерційного банку на прикладі АТ "ОТП банк". Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. С. 39–45.

Сабат В.Б. Капіталізація банків та напрями її підвищення. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали Наукової конференції студентів. Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. 316 с. URL: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovo_Doslidna_Chastyna/Docs/2020.08.22_STUD._ZBIRNIK_2020_RIK.pdf#page=114 (дата звернення: 14.05.2022)

Кількість банків в Україні (2008-2022). URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/ (дата звернення: 14.05.2022)

Основні показники діяльності банків України. URL: https://bank.gov.ua/en/statistic/supervision-statist (дата звернення: 14.05.2022)

Значення економічних нормативів в цілому по системі. URL: https://bank.gov.ua/en/statistic/supervision-statist (дата звернення: 14.05.2022)

НБУ: банківська система – на фінальному етапі очищення. URL: https://finclub.net/ua/news/nbu-bankivska-systema-na-finalnomu-etapi-ochyshchennia.html(дата звернення: 14.05.2022)

Огляди фінансових корпорацій. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial (дата звернення: 14.05.2022)

Депозити, залучені депозитними корпораціями (крім Національного банку України). URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial (дата звернення: 14.05.2022)

Гладких Д.М. Проблеми залучення довгострокових депозитів фізичних осіб в Україні та напрями їх вирішення. Бізнес Інформ. 2021. №9. C. 202–207. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-9-202-207 (дата звернення: 14.05.2022).

Кошти, що гарантуються Фондом. URL: https://www.fg.gov.ua/articles/19-koshti-shcho-garantuyutsya-fondom.html (дата звернення: 14.05.2022)

10 Innovations That Deliver the Digital Banking of the Future. URL: https://www.softwaregroup.com/insights/blog/article/10-innovations-that-deliver-the-digital-banking-of-the-future-today (дата звернення: 14.05.2022)

The 5 Startups Driving Innovative Retail Banking Solutions. URL: https://www.plugandplaytechcenter.com/resources/the-5-startups-driving-innovative-retail-banking-solutions/(дата звернення: 14.05.2022)

Цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України). URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial (дата звернення: 14.05.2022)

Bank Capital and the Coronavirus Crisis. Available at: https://www.americanprogress.org/article/bank-capital-coronavirus-crisis/

Glushchenko, Ya., Korogodova, O., Moiseienko, T., Sosnovska, O., & Chernenko N. (2021) Faktory konsolidatsii kapitalu v bankivskomu sektori v umovakh industrii 4.0 ta COVID-19 [Factors of capital consolidation in the banking sector in the conditions of industry 4.0 and COVID-19] Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky – Financial and credit activities: problems of theory and practice, vol. 3, pp. 4–14. (in Ukrainian)

Gladkikh, D.M. (2021) Kliuchovi problemy kapitalizatsii bankivskoi systemy Ukrainy ta napriamy yii zrostannia [Key problems of capitalization of the banking system of Ukraine and directions of its growth] Biznes Inform – Business Inform, vol. 5, pp. 327–333. Available at: https://www.business-inform.net/article/?year=2021&abstract=2021_5_0_327_333 (in Ukrainian)

Volkovich, O.Yu. (2021) Pytannia pravovoho zabezpechennia Ukrainy v konteksti zaluchennia bankamy kapitalu na mizhnarodnykh rynkakh [Issues of legal support of Ukraine in the context of raising capital by banks in international markets] Visnyk Universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia : Pravo – Bulletin of Alfred Nobel University. Series: Law, vol. 1, pp. 127–133. (in Ukrainian)

Chernyshova, L.I., & Muntian, K.P. (2020) Upravlinnia rozvytkom depozytnykh resursiv banku dlia zmitsnennia yoho kredytnoho potentsialu [Management of development of deposit resources of the bank to strengthen its credit potential] Ekonomika. Finansy. Pravo – Economy. Finances. Law, vol. 1, pp. 20–25. (in Ukrainian)

Fostyak, V., Tanchak, Ya., Drugova, V., Alekseiev, I., & Bondarchuk, M. (2021) Depozytna polityka bankiv Ukrainy v umovakh pandemii COVID-2019 [Deposit policy of Ukrainian banks in the context of the COVID-2019 pandemic] Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky – Financial and credit activities: problems of theory and practice , vol. 3, pp. 15–24. (in Ukrainian)

Melnychuk, N. Yu., & Kovalchuk, S.S. (2020) Depozytna diialnist bankivskykh ustanov u konteksti formuvannia yikhnoi resursnoi bazy [Deposit activities of banking institutions in the context of the formation of their resource base] Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia – Scientific view: economics and management, vol. 1, pp. 163–167. (in Ukrainian)

Makarenko, Yu. P., & Khatsko, V.V. (2021) Otsinka upravlinnia depozytnym portfelem komertsiinoho banku na prykladi AT "OTP bank" [Estimation of the deposit portfolio management of a commercial bank on the example of JSC OTP Bank] Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, vol. 1, pp. 39–45. (in Ukrainian)

Sabat, V.B. (2020) Kapitalizatsiia bankiv ta napriamy yii pidvyshchennia [Capitalization of banks and ways to increase it] Suchasni napriamy rozvytku ekonomiky, pidpryiemnytstva, tekhnolohii ta yikh pravovoho zabezpechennia: materialy Naukovoi konferentsii studentiv – Modern directions of development of economy, entrepreneurship, technologies and their legal support: materials of the Scientific conference of students, Lviv, Lviv University of Trade and Economics. Available at: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovo_Doslidna_Chastyna/Docs/2020.08.22_STUD._ZBIRNIK_2020_RIK.pdf#page=114 (in Ukrainian)

Kilkist bankiv v Ukraini (2008-2022) [Number of banks in Ukraine (2008-2022)]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/ (in Ukrainian)

National Bank of Ukraine (2022) Osnovni pokaznyky diialnosti bankiv Ukrainy [Key performance indicators of banks]. Available at: https://bank.gov.ua/en/statistic/supervision-statist (in Ukrainian)

National Bank of Ukraine (2022) Znachennia ekonomichnykh normatyviv v tsilomu po systemi [Ukrainian banking system's overall compliance with prudential ratios]. Available at: https://bank.gov.ua/en/statistic/supervision-statist (in Ukrainian)

NBU: bankivska systema – na finalnomu etapi ochyshchennia [NBU: banking system – at the final stage of purification]. Available at:https://finclub.net/ua/news/nbu-bankivska-systema-na-finalnomu-etapi-ochyshchennia.html (in Ukrainian)

National Bank of Ukraine (2022) Ohliady finansovykh korporatsii [Surveys of financial corporations]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial (in Ukrainian)

National Bank of Ukraine (2022) Depozyty, zalucheni depozytnymy korporatsiiamy (krim Natsionalnoho banku Ukrainy) [Deposits raised by deposit-taking corporations (excluding National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial (in Ukrainian)

Gladkikh, D.M. (2021) Problemy zaluchennia dovhostrokovykh depozytiv fizychnykh osib v Ukraini ta napriamy yikh vyrishennia [Problems of attracting long-term deposits of individuals in Ukraine and directions of their solution] Biznes Inform – Business Inform, vol. 9, pp. 202–207. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-9-202-207 (in Ukrainian)

Koshty, shcho harantuiutsia Fondom [Funds guaranteed by the Fund]. Available at: https://www.fg.gov.ua/articles/19-koshti-shcho-garantuyutsya-fondom.html (in Ukrainian)

10 Innovations That Deliver the Digital Banking of the Future. Available at: https://www.softwaregroup.com/insights/blog/article/10-innovations-that-deliver-the-digital-banking-of-the-future-today

The 5 Startups Driving Innovative Retail Banking Solutions. Available at: https://www.plugandplaytechcenter.com/resources/the-5-startups-driving-innovative-retail-banking-solutions/

National Bank of Ukraine (2022) Tsinni papery, krim aktsii, vypushcheni depozytnymy korporatsiiamy (krim Natsionalnoho banku Ukrainy) [Securities other than shares issued by deposit-taking corporations (excluding National Bank of Ukraine)]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial (in Ukrainian)

Переглядів статті: 328
Завантажень PDF: 574
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Криховецька, З., & Кохан, І. (2022). ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКІВ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-10
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ