ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

  • Анастасія Абдуллаєва Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-6961-8923
  • Світлана Поплавська Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-5248-7584
Ключові слова: страхування, страховий ринок, страхові компанії, ринок страхових послуг України, ефективність діяльності страхових компаній

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням функціонування страхових компаній на ринку страхових послуг України, висвітлено основні особливості їх діяльності з можливістю розрахунку основних економічних показників. Визначено внутрішні та зовнішні чинники впливу на формування дохідності та прибутковості страхових компаній, а також запропоновано шляхи підвищення ефективності діяльності страхових компаній на ринку страхових послуг України. Важливим фактором при здійснені запропонованого аналізу залишається факт проведення багатостороннього розгляду діяльності страхової компанії з урахуванням особливостей їх оцінювання партнерами, кредиторами та інвесторами. Весь запропонований механізм дослідження діяльності страхових компаній на ринку страхових послуг України дозволяє нам як найкраще зрозуміти усю сутність страхових компаній та їх відмінність від ведення бізнесу на інших підприємствах і галуззях економіки.

Посилання

Гетьман О.О. Підвищення ефективності функціонування підприємств на засадах упровадження маркетингового механізму управління їх діяльністю : автореф. дис. канд. екон. наук. 08.06.01. Дніпропетр. ун-т економіки та права. Дніпро, 2015. 20 с.

Поплавська Є.М. Розвиток страхового ринку України в сучасних умовах. Право і суспільство: актуальні проблеми взаємодії – шляхи європейської інтеграції. 2004. С. 181–184.

Олексів І.Б. Методи оцінювання і планування економічних показників діяльності підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01. Нац. ун-т «Львів. Політехніка». Львів, 2013. 18 с.

Швиданенко Г.О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства : монографія. Київ : КНЕУ, 2020. 192 с.

Шматко О. Моделювання оптимальної стратегії страхової компанії при впровадженні нових видів страхування : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.03.02. Донец. нац. ун-т. Донецьк, 2013. 20 с.

Hetman O.O. (2015) Pidvyshchennya efektyvnosti funktsionuvannya pidpryyemstv na zasadakh uprovadzhennya marketynhovoho mekhanizmu upravlinnya yikh diyalʹnistyu [Improving the efficiency of enterprises on the basis of the implementation of the marketing mechanism for managing their activitiest]. Extended abstraction of Candidate’s thesis. Dnipropetrovsk. University of Economics and Law. 20 p. (in Ukrainian)

Poplavskaya E.M. (2004) Rozvytok strakhovoho rynku Ukrayiny v suchasnykh umovakh [Development of the insurance market of Ukraine in modern conditions]. Pravo i suspilʹstvo: aktualʹni problemy vzayemodiyi- shlyakhy yevropeysʹkoyi intehratsiyi – Law and society: current issues of interaction – ways of European integration, pp. 181–184. (in Ukrainian)

Oleksiv I.B. (2013) Metody otsinyuvannya i planuvannya ekonomichnykh pokaznykiv diyalʹnosti pidpryyemstva [Methods of evaluation and planning of economic indicators of the enterprise]. Extended abstraction of Candidate’s thesis. Nat. Lviv Polytechnic University. Lviv. 18 p. (in Ukrainian)

Shvidanenko G.O. (2020) Suchasna tekhnolohiya diahnostyky finansovo-ekonomichnoyi diyalʹnosti pidpryyemstva [Modern technology of diagnostics of financial and economic activity of the enterprise]. a monograph. Kyiv: KNEU. 192 p. (in Ukrainian)

Shmatko O. (2013) Modelyuvannya optymalʹnoyi stratehiyi strakhovoyi kompaniyi pry vprovadzhenni novykh vydiv strakhuvannya [Modeling of the optimal strategy of the insurance company in the introduction of new types of insurance]. Extended abstraction of Candidate’s thesis. Donets. nat. un-t. Donetsk. 20 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 318
Завантажень PDF: 283
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Абдуллаєва, А., & Поплавська, С. (2022). ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-7
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ