ВПЛИВ ТА РОЛЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

  • Любов Шевченко Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського https://orcid.org/0000-0003-2188-1735
  • Анастасія Куліш Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського https://orcid.org/0000-0001-5332-0604
Ключові слова: дебіторська заборгованість, економіка, економічний розвиток, підприємство, фінансовий стан

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість має значний вплив у розвитку як будь-якого підприємства, так і держави в цілому. Саме вона несе важливу роль в упорядкованості інформації, правдивості та прозорості операцій та документів з борговими правами. Сьогодні в обліку розрахунки з дебіторами впливають на економічний та виробничий розвиток будь-якого підприємства, оскільки сприяють своєчасному розрахунку з партнерами відповідно до термінів, зазначених у договорі. Також дебіторські розрахунки сприяють поліпшенню фінансового стану підприємства. Завдяки вчасному поверненню дебіторської заборгованості підприємство має змогу зменшити дефіцит своїх оборотних коштів. Саме через це більшість підприємств зараз займається організацією ефективної системи обліку розрахунків та гарної системи внутрішньогосподарського контролю.

Посилання

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: Наказ Мінфіну України від 8 жовтня 1999 р. № 237. URL: http://zakon.rada.gov.ua

Чорнобривець М.М. Дебіторська заборгованість: сутність та причини виникнення. Європейські перспективи. 2013. № 10. С. 181–185.

Чухно І.С. Методика аналізу дебіторської заборгованості підприємства. URL: http://intkonf.org/chuhno-is-metodika-analizu-debitorskoyi-zaborgovanosti-pidpriemstva/

Матицина Н.О. Основні засади регулювання розрахункових відносин через управління дебіторською заборгованістю. Бухгалтерський облік і аудит. 2006. № 12. С. 38–42.

Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку. Основи. 1999. С. 943.

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 10 «Debitorska zaborhovanist»: Nakaz Minfinu Ukrainy vid 8 zhovtnia 1999 r. № 237. [Regulation (standard) of accounting 10 "Accounts receivable": Order of the Ministry of Finance of Ukraine of October 8, 1999 № 237]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua

Chornobryvets M.M. (2013) Debitorska zaborhovanist: sutnist ta prychyny vynyknennia [Accounts receivable: the nature and causes]. Yevropeiski perspektyvy [European perspectives], no. 10, pp. 181–185.

Chukhno I.S. Metodyka analizu debitorskoi zaborhovanosti pidpryiemstva [Methods of analysis of receivables of the enterprise]. Available at: http://intkonf.org/chuhno-is-metodika-analizu-debitorskoyi-zaborgovanosti-pidpriemstva/

Matytsyna N.O. (2006) Osnovni zasady rehuliuvannia rozrakhunkovykh vidnosyn cherez upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu. [Basic principles of regulation of settlement relations through the management of receivables]. Bukhhalterskyi oblik i audyt. [Accounting and auditing.], no. 12, pp. 38–42.

Velsh Hlen A., Short Deniel H. (1999) Osnovy finansovoho obliku. [Fundamentals of Financial Accounting]. Osnovy [Foundations], p. 943.

Переглядів статті: 268
Завантажень PDF: 168
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Шевченко, Л., & Куліш, А. (2022). ВПЛИВ ТА РОЛЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-11
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ