ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

  • Любов Шевченко Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського https://orcid.org/0000-0003-2188-1735
  • Анастасія Куліш Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського https://orcid.org/0000-0001-5332-0604
Ключові слова: банківські установи, облік, оподаткування, податки, банківська діяльність

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням оподаткування банківської діяльності в Україні. Розглянуто роль банківських установ у податковій системі, запропоновано можливі напрямки удосконалення, визначе- но комплекс основних операцій банківської діяльності. Банківські установи відіграють важливу роль в еко- номіці кожної країни, їх діяльність має свої специфічні особливості та ризики. Оскільки банки є суб’єктами господарювання, метою їх діяльності в умовах ринкового середовища є отримання максимального при- бутку. Через це механізм оподаткування банківських установ має певні особливості незважаючи на те, що зараз їх податкове регулювання відбувається відповідно до вимог законодавства. Нестабільне економічне середовище лише посилює значення системи оподаткування банківських установ, тому що воно має комп- лексний та взаємопов’язаний характер.

Посилання

Клюско Л.А., Підсонна А.Г. Оподаткування банківської діяльності в Україні та основні напрямки його вдосконалення, 2012. URL: http://fkd.org.ua/article%20/viewFile/28913/25917

Кміть В.М., Савоцька М.Я. Напрями вдосконалення системи оподаткування діяльності банківських установ. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2018. URL: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2018/33-2018/16.pdf

Здобувач О.Г. Вплив оподаткування на доходність і напрями розвитку банківської діяльності. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2010/20_4/262_Serbyna_20_4.pdf

Пашкурова Н.П. Оподаткування прибутку комерційних банків: тенденції та проблемні аспекти. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціум. Наука. Культура». URL: http://intkonf.org/pashkurova-np-opodatkuvannya-pributku-komertsiynih-bankiv-tendentsiyi-ta-problemni-aspekti/

Kliusko L.A., Pidsonna A.H. (2012) Opodatkuvannia bankivskoi diialnosti v Ukraini ta osnovni napriamky yoho vdoskonalennia [Taxation of banking activity in Ukraine and the main directions of its improvement]. URL: http://fkd.org.ua/article%20/viewFile/28913/25917

Kmit V.M., Savotska M.Ya. (2018) Napriamy vdoskonalennia systemy opodatkuvannia diialnosti bankivskykh ustanov. [Directions for improving the system of taxation of banking institutions]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. URL: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2018/33-2018/16.pdf

Zdobuvach O.H. (2010) Vplyv opodatkuvannia na dokhodnist i napriamy rozvytku bankivskoi diialnosti. [The impact of taxation on profitability and development of banking]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2010/20_4/262_Serbyna_20_4.pdf

Pashkurova N.P. Opodatkuvannia prybutku komertsiinykh bankiv:tendentsii ta problemni aspekty. [Income taxation of commercial banks: trends and problematic aspects]. Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiia «Sotsium. Nauka. Kultura». URL: http://intkonf.org/pashkurova-np-opodatkuvannya-pributku-komertsiynih-bankiv-tendentsiyi-ta-problemni-aspekti/

Переглядів статті: 605
Завантажень PDF: 1014
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Шевченко, Л., & Куліш, А. (2020). ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-77
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ