СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПЕРЕХОДУ ДО ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Ключові слова: циркулярна економіка, економіка замкненого циклу, досвід ЄС, управління відходами, зелена економіка, соціальна відповідальність, бізнес

Анотація

Основою нової системи, альтернативної до лінійної економіки, може бути система, яка базуватиметься на проектуванні відходів та розширеній відповідальності виробника. Циркулярна економіка є системним підходом до економічного розвитку, що покликаний приносити користь бізнесу, суспільству та довкіллю. Розкрито сутність циркулярної моделі економіки і визначено основні переваги внаслідок її імплементації в Україні. Проаналізовано стан поводження з ресурсами в Україні і ЄС, зокрема з відходами. Проаналізовано нову політику ЄС і політику України у сфері циркулярної економіки. Враховуючи кращі європейські практики, надано рекомендації Україні щодо переходу від традиційної (лінійної) економіки до циркулярної економіки. Встановлено, що загалом політика України у сфері циркулярної економіки має формуватися і реалізовуватися комплексно в контексті глобальних трендів. Аналіз теоретичних засад реалізації розширеної відповідальності виробника та обґрунтування прикладних аспектів концепції розвитку циркулярної економіки. У зв’язку з чим проведена оцінка реалізації соціальної відповідальності бізнесу та обґрунтувано прикладні аспекти концепції розвитку циркулярної економіки.

Посилання

Ляшок О.Я. Економічна складова соціальної відповідальності бізнесу. Ефективна економіка. Дніпро : В-во ТОВ «ДКС-центр». 2017. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6366

Подра О.П., Самсоненко М.С. Особливості впровадження та розвитку циркулярної економіки в Україні. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2021. № 2 (6). URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2021/nov/25548/nzmened-304-314.pdf

Нечитайло Д. З чистого аркуша: як працює і чим вигідна циркулярна економіка. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/09/2/664626/

Руда М. Циркулярні бізнес-моделі у системі соціальної відповідальності підприємства. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/17553/1/Ruda%20584-587.pdf

Зварич Р., Зварич І. Розширена відповідальність виробника в концепції розвитку циркулярної економіки. Світ фінансів. 2019. № 3(60). С. 76–86. URL: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/view/1246

Шкуренко О.В. Інтеграція сталого розвитку та розвитку бізнесу як домінантна основа моделі циркулярної економіки: теоретичний аспект. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2021. Вип. 13. С. 152–165.

Руда М., Яремчук Т., Бортнікова М. Циркулярна економіка в Україні: адаптація європейського досвіду. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2021. № 3 (1). С. 212–222. URL: https://science.lpnu.ua/uk/smeu/vsi-vypusky/vypusk-3-nomer-1-2021/cyrkulyarna-ekonomika-v-ukrayini-adaptaciya-yevropeyskogo

Кругова економіка – що це за явище, та чому воно набирає небаченої популярності у всьому світі / Передача досвіду зелених публічних закупівель зі Словаччини в Україну. URL: https://gpp.golocal-ukraine.com/krugova-ekonomika-shho-tse-za-yavyshhe-ta-chomu-vono-nabyraye-nebachenoyi-populyarnosti-u-vsomu-sviti/

Саприкіна М. У компаній з'являється голос. Найголовніші КСВ тренди у 2021 році. URL: https://delo.ua/business/jakimi-budut-trendi-korporativnoji-socialnoji-vi-381723/

. Liashok O.Ia. (2017) Ekonomichna skladova sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu [The economic component of corporate social responsibility]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy]. Dnipro: V-vo TOV «DKS-tsentr». № 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6366 (in Ukrainian)

Podra O.P., Samsonenko M.S. (2021) Osoblyvosti vprovadzhennia ta rozvytku tsyrkuliarnoi ekonomiky v Ukraini [Features of the introduction and development of the circular economy in Ukraine]. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia ta problemy rozvytku [Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development]. № 2 (6). Available at: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2021/nov/25548/nzmened-304-314.pdf (in Ukrainian)

Nechytailo D. Z chystoho arkusha: yak pratsiuie i chym vyhidna tsyrkuliarna ekonomika [From scratch: how it works and how profitable circular economy]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/09/2/664626/ (in Ukrainian)

Ruda M. Tsyrkuliarni biznes-modeli u systemi sotsialnoi vidpovidalnosti pidpryiemstva [Circular business models in the system of social responsibility of the enterprise]. Available at: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/17553/1/Ruda%20584-587.pdf (in Ukrainian)

Zvarych R., Zvarych I. (2019) Rozshyrena vidpovidalnist vyrobnyka v kontseptsii rozvytku tsyrkuliarnoi ekonomiky [Expanded producer responsibility in the concept of circular economy development The world of finance]. Svit finansiv. 3(60). S. 76–86. Available at: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/view/1246 (in Ukrainian)

Shkurenko O.V. (2021) Intehratsiia staloho rozvytku ta rozvytku biznesu yak dominantna osnova modeli tsyrkuliarnoi ekonomiky: teoretychnyi aspekt [Integration of sustainable development and business development as a dominant basis of the circular economy model: theoretical aspect]. Visnyk KhNU imeni V.N. Karazina. Seriia «Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm». № 13. S. 152–165. (in Ukrainian)

Ruda M., Yaremchuk T., Bortnikova M. (2021) Tsyrkuliarna ekonomika v Ukraini: adaptatsiia yevropeiskoho dosvidu [Circular economy in Ukraine: adaptation of the European experience]. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku [Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development]. № 3 (1). S. 212–222. Available at: https://science.lpnu.ua/uk/smeu/vsi-vypusky/vypusk-3-nomer-1-2021/cyrkulyarna-ekonomika-v-ukrayini-adaptaciya-yevropeyskogo (in Ukrainian)

Kruhova ekonomika – shcho tse za yavyshche, ta chomu vono nabyraie nebachenoi populiarnosti u vsomu sviti [Circular economy – what is this phenomenon, and why it is gaining unprecedented popularity around the world / Transfer of experience in green public procurement from Slovakia to Ukraine] / Peredacha dosvidu zelenykh publichnykh zakupivel zi Slovachchyny v Ukrainu. Available at: https://gpp.golocal-ukraine.com/krugova-ekonomika-shho-tse-za-yavyshhe-ta-chomu-vono-nabyraye-nebachenoyi-populyarnosti-u-vsomu-sviti/ (in Ukrainian)

Saprykina M. U kompanii ziavliaietsia holos. Naiholovnishi KSO trendy u 2021 rotsi [Companies have a voice. The most important CSR trends in 2021]. Available at: https://delo.ua/business/jakimi-budut-trendi-korporativnoji-socialnoji-vi-381723/ (in Ukrainian)

Переглядів статті: 247
Завантажень PDF: 182
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Швець, А. (2022). СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПЕРЕХОДУ ДО ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-74
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ