СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СУЧАСНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: соціальне підприємництво, економіка, інновації, цифрова економіка, соціальний капітал

Анотація

Стаття присвячена актуальним проблемам визначення соціального підприємництва як сучасного вектору розвитку економіки. Проаналізовано та систематизовано ознаки соціального підприємництва, а саме: соціальний вплив, інновації, масштабність, самоокупність, підприємницький підхід. Окреслені позитивні ефекти від використання соціального підприємництва та приклади успішного його запровадження в Україні, зокрема, це стосується проєкта «Сприяння розвитку соціального підприємництва», який покликаний поширити ідеї соціального підприємництва в українському суспільстві та надати соціальним підприємцям, які прагнуть розвивати власний бізнес, доступ до безкоштовної юридичної, фінансової та консультативної допомоги. Досліджено міжнародний досвід фінансової підтримки соціального бізнесу. Визначено основні бар’єри, які стоять на шляху розвитку соціального підприємництва в Україні.

Посилання

Галушка З.І. Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ua/archives/2704

Кифяк В.І., Малиш Л.Б. Соціальне підприємництво: проблеми та перспективи. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-5_0-pages-275_280.pdf

Матвієнко-Біляєва Г.Л. Розвиток та становлення соціального підприємництва та соціальної відповідальності в сучасних умовах. Економіка та суспільство. 2016. № 7. С. 390–394.

Матвієнко-Біляєва Г.Л. Соціальне підприємництво: ефективний гібридний бізнес феномен. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/14_ukr/64.pdf

Горішна Н.М. Феномен соціального підприємництва: сутність і критерії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2016. № 2 (39). С. 58–60.

Піжук О.І. Цифрова трансформація економіки як основа формування її конкурентоспроможності. URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/1922/1/Pizhuk.pdf

Завадських Г.М., Тебенко В.М. Практичні аспекти становлення соціального підприємництва в Україні. URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_11_0_177_185

Овсянюк-Бердадіна О.Ф. Соціальне підприємництво як інноваційний інструмент вирішення суспільних проблем: передумови становлення та активізації. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/6_2_2016ua/33.pdf

Соціальне підприємництво в Україні. Економіко-правовий аналіз. Інтернет ресурс. URL: https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2020-11/Legal%20report%20in%20Ukraine_Ukrainian_0.pdf

Galushka Z.I. Fenomen sotsialʹnoho pidpryyemnytstva: ponyattya ta perspektyvy rozvytku v Ukrayini [Text The phenomenon of social entrepreneurship: concepts and prospects of development in Ukraine]. Available at: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ua/archives/2704 (in Ukrainian)

Kifyak V.I., Malysh L.B. Sotsialʹne pidpryyemnytstvo: problemy ta perspektyvy [Text The phenomenon of social entrepreneurship: concepts and prospects of development in Ukraine]. Available at: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-5_0-pages-275_280.pdf (in Ukrainian)

Matvienko-Bilyaeva G.L. (2016) Rozvytok ta stanovlennya sotsialʹnoho pidpryyemnytstva ta sotsialʹnoyi vidpovidalʹnosti v suchasnykh umovakh [Text Development and formation of social entrepreneurship and social responsibility in modern conditions]. Economy and Society, № 7, pp. 390–394. (in Ukrainian)

Matvienko-Bilyaeva G.L. Sotsialʹne pidpryyemnytstvo: efektyvnyy hibrydnyy biznes fenomen [Text Social entrepreneurship: an effective hybrid business phenomenon]. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/14_ukr/64.pdf (in Ukrainian)

Horishna N.M. (2016) Fenomen sotsialʹnoho pidpryyemnytstva: sutnistʹ i kryteriyi [The phenomenon of social entrepreneurship: essence and criteria]. Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Series: “Pedagogy. Social work". № 2 (39), pp. 58–60. (in Ukrainian)

Pizhuk O.I. Tsyfrova transformatsiya ekonomiky yak osnova formuvannya yiyi konkurentospromozhnosti [Text Digital transformation of the economy as a basis for the formation of its competitiveness]. Available at: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/1922/1/Pizhuk.pdf (in Ukrainian)

Zavadsky G.M., Tebenko V.M. Praktychni aspekty stanovlennya sotsialʹnoho pidpryyemnytstva v Ukrayini [Text Practical aspects of social entrepreneurship in Ukraine]. Available at: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_11_0_177_185 (in Ukrainian)

Ovsyanyuk-Berdadina O.F. Sotsialʹne pidpryyemnytstvo yak innovatsiynyy instrument vyrishennya suspilʹnykh problem: peredumovy stanovlennya ta aktyvizatsiyi [Text Social entrepreneurship as an innovative tool for solving social problems: prerequisites for formation and activation]. Available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/6_2_2016ua/33.pdf (in Ukrainian)

Sotsialʹne pidpryyemnytstvo v Ukrayini. Ekonomiko-pravovyy analiz [Text Social entrepreneurship in Ukraine. Economic and legal analysis]. Internet resource. Available at: https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2020-11/Legal%20report%20in%20Ukraine_Ukrainian_0.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 195
Завантажень PDF: 138
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Браунагель, А., & Анфілов, Д. (2022). СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СУЧАСНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-71
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають