СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ

Ключові слова: сталий розвиток міст, регіон, місто, ООН, цілі, ЮНЕСКО, культурна спадщина, соціальне партнерство

Анотація

Статтю присвячено актуальним проблемам впровадження сталого розвитку міст та регіонів як об’єктивної необхідності розвитку країни. Визначено, що парадигма розвитку суспільства, за сучасних економічних умов, отримала назву «сталий розвиток», який передбачає, в першу чергу, взаємодію природи і суспільства. Саме дотримання балансу між навколишнім середовищем та господарською діяльністю людини дає сталий економічний розвиток як міста, так і країни в цілому. Проаналізовано цілі сталого розвитку, визначенні ООН для України, зазначено пам’ятки ЮНЕСКО, які знаходяться на території України, визначено пріоритетність розвитку соціального партнерства, окреслено основні напрямки забезпечення сталого розвитку міст та регіонів України, що визначені Всесвітньою комісією з навколишнього середовища та розвитку.

Посилання

Піжук О.І. Сучасні методологічні підходи до оцінювання рівня цифрової трансформації економіки. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-7_0-pages-39_47.pdf

Макарова І., Пігарєв Ю. Цифровізація публічного управління на регіональному та міському рівнях. URL: http://uran.oridu.odessa.ua/article/view/237255

Цифровізація як етап становлення цифрового суспільства знань. Інтернет ресурс. URL: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/tsyfrovizatsiya-yak-etap-stanovlennya-tsyfrovogo-suspilstva-znan/

Міністерство розвитку громад та територій. Офіційний сайт. URL: https://www.minregion.gov.ua/press/news/u-minregioni-planuyut-rozshyryty-instrumenty-czyfrovizacziyi-regioniv/

Організація об’єднаних націй Україні. Офіційний сайт. URL: https://ukraine.un.org/uk/sdgs

Хаустова В.Є. Концепція сталого розвитку як парадигма розвитку суспільства. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-1_0-pages-265_273.pdf

Scutaru L. Economic Development Versus Sustainable Development. URL: http://ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/19

Мареніченко В.В. Світовий досвід реалізації механізмів соціального партнерства та його застосування в Україні. URL: http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/1_2022/11.pdf

Ситник О.Ю. Соціальне партнерство як одна з головних передумов розвитку людського капіталу в Україні. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2009. Вип. 16(1). С. 81–88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_16%281%29__15

Гурочкіна В.В., Сокур М.Б. Розвиток еко-інновацій в ЄС: сучасний стан, фінансове забезпечення та емерджентна динаміка. Освіта та підприємництво: точки дотику : монографія / колектив авторів. відп.ред В.В. Швед, Д.І. Наумов. Вінниця, 2021. С. 4–17. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/8720

Гурочкіна В.В. Механізми розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці : монографія. Хмельницький : ХНУ, 2020. 336 с. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6603/1/6759_IR.pdf

Pizhuk O.I. Suchasni metodolohichni pidkhody do otsinyuvannya rivnya tsyfrovoyi transformatsiyi ekonomiky. Available at: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-7_0-pages-39_47.pdf

Makarova I., Piharyev YU. Tsyfrovizatsiya publichnoho upravlinnya na rehionalʹnomu ta miskomu rivnyakh. Available at: http://uran.oridu.odessa.ua/article/view/237255

Tsyfrovizatsiya yak etap stanovlennya tsyfrovoho suspilʹstva znanʹ. Internet resurs. Available at: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/tsyfrovizatsiya-yak-etap-stanovlennya-tsyfrovogo-suspilstva-znan/

Ministerstvo rozvytku hromad ta terytoriy. Ofitsiynyy sayt. Available at: https://www.minregion.gov.ua/press/news/u-minregioni-planuyut-rozshyryty-instrumenty-czyfrovizacziyi-regioniv/

Orhanizatsiya obyednanykh natsiy Ukrayini. Ofitsiynyy sayt. Available at: https://ukraine.un.org/uk/sdgs

Khaustova V.YE. Kontseptsiya staloho rozvytku yak paradyhma rozvytku suspilʹstva. Available at: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-1_0-pages-265_273.pdf

Scutaru L. Economic Development Versus Sustainable Development. Available at: http://ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/19

Marenichenko V.V. Svitovyy dosvid realizatsiyi mekhanizmiv sotsialʹnoho partnerstva ta yoho zastosuvannya v Ukrayini. Available at: http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/1_2022/11.pdf

Sytnyk O.YU. Sotsialʹne partnerstvo yak odna z holovnykh peredumov rozvytku lyudsʹkoho kapitalu v Ukrayini. Naukovi pratsi Kirovohradsʹkoho natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 2009. Vyp. 16(1). S. 81–88. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_16%281%29__15

Hurochkina V.V., Sokur M.B. (2021) Rozvytok eko-innovatsiy v YES: suchasnyy stan, finansove zabezpechennya ta emerdzhentna dynamika. Osvita ta pidpryyemnytstvo: tochky dotyku. monohrafiya / kolektyv avtoriv. vidp.red V.V. Shved, D.I. Naumov. Vinnytsya, S. 4–17. Available at: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/8720

Hurochkina V.V. (2020) Mekhanizmy rozvytku promyslovykh pidpryyemstv v emerdzhentniy ekonomitsi: monohrafiya. Khmelʹnytsʹkyy: KHNU, 336 s. Available at: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6603/1/6759_IR.pdf

Переглядів статті: 193
Завантажень PDF: 160
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Браунагель, А., & Анфілов, Д. (2022). СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-62
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають