УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ ТА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Ключові слова: інновації, креативний підхід, менеджмент, управлінське рішення, управління якістю, підприємництво

Анотація

Соціально-екологічні трансформації суспільно-економічної системи, у тому числі у наслідок прояву наступного етапу індустріалізації. Виключна роль, при цьому, належить людському капіталу, завдяки якому реалізуються зміни, на який вони є спрямованими та ініційованими. Відсутність системного підходу в управлінні, недостатній рівень співпраці, партнерства, інтеграції та взаємодії у цілісній структурі «бізнес – держава – соціум» стають причиною конфліктів. Загострення ситуації відбувається також внаслідок одночасного прояву протилежних процесів: прагнення бізнесу до зниження трансакційних витрат, у тому числі за рахунок впровадження технологічних інновацій та, як наслідок, вивільнення працівників, а також ріст безробіття та посилення нерівності між соціальними групами. Потреба подолання вказаних проблем та тлі пошуку довгострокових ефективних управлінських рішень виявила якісну складову у їх основі.

Посилання

Бабчинська О.І. Комунікаційний процес в управлінні: основні положення. Ефективна економіка. 2018. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6539

Пальчук О., Гуцалюк А. Подходы к определению технологии управления деятельностью предприятия. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2011. Вип. 19. С. 349–355.

Саймон Г.А. Адміністративна поведінка: Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції. Пер. з англ. вид. Вид. переробл. і допов. Київ : АртЕк, 2001. 392 с.

Боровик М.В., Кондратенко Н.О., Новікова М.М. Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції : монографія. Харків : Друкарня «Мадрид», 2020. 335 с.

Синчак В.П., Чубенко Л.Б. Особливості технології розробки управлінських рішень в закладі охорони здоров’я. Modern science: problems and innovations: The 10th International scientific and practical conference (Stockholm, December 13–15, 2020). SSPG Publish: Stockholm, С. 622–630.

Ткачук В., Плотнікова М., Овдіюк О., Куриленко Д., Назімов І. Інноваційний вектор управління інвестиційною та антикризовою діяльністю підприємств. Агросвіт. 2022. №3. С. 57–63.

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. Указ Президента України. Документ 722/2019 у редакції від 30.09.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (дата звернення: 25.03.2022)

Васильєв М.Л., Плотнікова М.Ф. Перспективи розвитку сільських територій та Концепція «Родової садиби»: соціально-екологічний аспект. Вісник ЖНАЕУ. 2014. № 2, Т. 4, ч. ІІ. С. 412–423.

Родова садиба: технології, комунікації, управління, економіка, підприємництво, екологія : [підручн.]. вид. 2-е, випр. і доп. / М. Васильєв, М. Гончаренко, І. Грабар, І. Каракаш, В. Якобчук, С. Молодецька, М. Плотнікова. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. 484 с.

Васильєв М.Л. Родові садиби – один з напрямів раціонального використання земельних ресурсів ОТГ. Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення : Зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. (Херсон, 05–06 березня 2019). Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С. 153–156.

Babchynska O.I. (2018) Komunikatsiinyi protses v upravlinni: osnovni polozhennia [Communication process in management: main provisions]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6539

Palchuk O., Hutsaliuk A. (2011) Podkhodы k opredelenyiu tekhnolohyy upravlenyia deiatelnostiu predpryiatyia [Approaches to determining the technology of enterprise activity management]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Scientific works of Kirovohrad National Technical University. Economic Sciences, 19, 349–355.

Saimon H.A. (2001) Administratyvna povedinka: Doslidzhennia protsesiv pryiniattia rishen v orhanizatsiiakh, shcho vykonuiut administratyvni funktsii [Administrative behavior: A Study of decision-making processes in organizations performing administrative functions]. Kyiv: ArtEk.

Borovyk M.V., Kondratenko N.O., Novikova M.M. (2020) Teoretychni osnovy zabezpechennia yakosti pryiniattia upravlinskykh rishen v umovakh yevropeiskoi intehratsii [Theoretical foundations of quality assurance of managerial decision-making in the context of European integration]. Kharkiv: Drukarnia «Madryd».

Synchak V.P., Chubenko L.B. (2020) Osoblyvosti tekhnolohii rozrobky upravlinskykh rishen v zakladi okhorony zdorovia [Features of technology for developing management solutions in a healthcare institution]. Modern science: problems and innovations: The 10th International scientific and practical conference (Stockholm, December 13–15, 2020). SSPG Publish: Stockholm.

Tkachuk V., Plotnikova M., Ovdiiuk O., Kurylenko D., Nazimov I. (2022) Innovatsiinyi vektor upravlinnia investytsiinoiu ta antykryzovoiu diialnistiu pidpryiemstv [Innovative vector of investment management and anti-crisis activities of enterprises]. Ahrosvit – Agroworld, 3, 57–63.

Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku [On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period up to 2030]. (2019) Ukaz Prezydenta Ukrainy – Decree Of The Ukraine President. Dokument 722/2019 u redaktsii vid 30.09.2019. Available at:: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/722/2019#Text

Vasyliev M.L., Plotnikova M.F. (2014) Perspektyvy rozvytku silskykh terytorii ta Kontseptsiia ‘Rodovoi sadyby’: sotsialno-ekolohichnyi aspekt [Prospects for Rural Development and the concept of "Family Homestate Settlements": socio-ecological aspect]. Visnyk ZhNAEU – Bulletin of ZHNAEU, 2(4/2), 412–423.

Vasyliev M., Honcharenko M., Hrabar I., Karakash I., Yakobchuk V., Molodetska S., Plotnikova M. (2021) Rodova sadyba: tekhnolohii, komunikatsii, upravlinnia, ekonomika, pidpryiemnytstvo, ekolohiia [Family Homestate: technologies, communications, management, economics, entrepreneurship, ecology]. Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K.

Vasyliev M. (2019) Rodovi sadyby – odyn z napriamiv ratsionalnoho vykorystannia zemelnykh resursiv OTG [Family Homestates– one of the directions of rational use of land resources of United territorial communities]. Upravlinnia ta ratsionalne vykorystannia zemelnykh resursiv v novostvorenykh terytorialnykh hromadakh: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia – Management and rational use of land resources in newly created territorial communities: problems and ways to solve them: Zbirnyk naukovykh prats Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kherson, 05-06 bereznia 2019 roku). Kherson: DVNZ «KhDAU».

Переглядів статті: 188
Завантажень PDF: 97
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Овдіюк, О., & Плотнікова, М. (2022). УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ ТА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-63
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ