СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, євроінтеграція, ділова активність, конкурентоспроможність

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням у сфері соціальної відповідальності бізнесу як фактору забезпечення ділової активності та її розвитку в Україні у сучасних реаліях. Окреслено основні прояви соціальної відповідальності у корпоративній етиці та виявлено її вплив на успішність діяльності суб’єктів господарювання через підвищення їх ділової активності. Для вирішення поставленої мети використано порівняльний метод на основі аналізу статистичної інформації для оцінки застосування європейської практики на український бізнес та стандартів, затверджених програмними документами Європейського Союзу. Досліджено рівень соціальної відповідальності українських підприємств та визначено шляхи до підвищення їх ділової активності через формування позитивного іміджу компанії, підвищення репутації та встановлення міцних зв’язків з клієнтами та партнерами. Досліджено особливості розвитку соціальної відповідальності під час надзвичайного положення, зокрема під час війни. Розроблено рекомендації щодо імплементації європейської моделі соціальної відповідальності як основи ділової активності відповідно до цінностей та особливостей українського суспільства.

Посилання

Офіс ООН в Україні, «Соціальна відповідальність українського бізнесу. результати опитування». URL: http://pmguinfo.dp.ua/images/documents/korp_otnosheniya/soc_otvetstvennost.pdf

Липова П.І. Роль корпоративної соціальної відповідальності у формуванні репутації комерційних компаній в Україні. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/18349/Lypova_mahisterska_robota.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Котлер Ф., Лі Н. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Пер. з англ. С. Яринич. Київ : Стандарт, 2005. 302 с.

Стратегія сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні на період до 2020 року. URL: http://www.svb.org.ua/sites/default/files/201309strategiya_spriyannya_rozvitku_svb_v_ukrayini.pd

Попова А.В. Социальная ответственность бизнеса: диалектика парадигм. Научное издание. Москва : Союз Дизайн, 2012. 376 с.

Боднарук О.В. Європейський досвід державного регулювання корпоративної соціальної відповідальності. Маріуполь, 2016.

Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : закон України від 5 жовтня 2000 року № 2017-ІІІ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2017-14

Про підприємства в Україні : закон України від 27 березня 1991 року № 887-ХІІ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-12

Сисоєва С.О. Професійна освіта в системі неперервної освіти. Теорія і практика управління соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. 2000. № 1. С. 46–52.

Результати дослідження «Корпоративна соціальна відповідальність через призму ЗМІ» // Центр розвитку корпоративної соціальної відповідальності. URL: http://csr-ukraine.org/krugliy_stil.html

Communication from the European Commission. Guidelines on non-financial reporting (methodology for reporting non-financial information) (2017/C215/01). (2017). URL: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0705(01)&from=EN

Панков Д. Проблемы развития финансового учета в условиях глобализации. Accountig & Audit System Integration into European Union Area. New challenges and opportunities. The Papers of International Conference, 6-7 th October. 2005. P. 164–168.

Environmental Performance Index | Environmental Performance Index (yale.edu). URL: https://epi.yale.edu/epi-results/2020/component/epi

The Heritage Foundation: Індекс економічної свободи (ueff.org). URL: https://ueff.org/uk/indeksy/75-indeks-ekonomichnoi-svobody-ukrainy

Індекс сприйняття корупції у світі – 2019 (ti-ukraine.org). URL: http://cpi.ti-ukraine.org/#/

Соціальна відповідальність бізнесу в умовах війни. URL: https://cases.media/en/news/socialna-vidpovidalnist-biznesu-v-umovakh-viini

Регулювання ринку праці: регіональні аспекти. Київ : НЦ ЗРП, 1997. С. 50–52.

Брич В.Я., Смачило І.І. Соціальна відповідальність вітчизняних підприємств. Технологический аудит и резервы производства. 2014. Т. 5. № 2. С. 36–39.

UN Office in Ukraine, “Sotsialna vidpovidalnist ukrayinskoho bisnesu. rezultaty opytuvannya” [Social responsibility of ukrainian business. survey results]. Available at: http://pmguinfo.dp.ua/images/documents/korp_otnosheniya/soc_otvetstvennost.pdf (in Ukrainian)

Lipova P. Rol korporatyvnoyi sotsialnoyi vidpovidalnosti u formuvanni reputatsiyi komertsiynykh kompaniy v Ukrayini [The role of corporate social responsibility in shaping the reputation of commercial companies in Ukraine]. Available at: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/18349/Lypova_mahisterska_robota.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kotler F., Lee N. (2005) Korporatyvna sotsialna vidpovidalna vidpovidalnist. Yak zrobyty yakomoha bilshe dobra dlya vashoyi companiyi ta suspilstva [Corporate social responsibility. How to do as much good as possible for your company and society]. Kyiv: Standart, p. 302 (in Ukrainian)

Strategy to promote the development of corporate social responsibility in Ukraine until 2020. Available at: http://www.svb.org.ua/sites/default/files/201309_strategiya_spriyannya_rozvitku_svb_v_ukrayini.pd (in Ukrainian)

Popova А. (2012) Sotsyalnaia otvetstvennost byznesa: dyalektyka paradyhm. Nauchnoe yzdanye [Social responsibility of business: the dialectic of paradigms. Scientific publication]. Мoskva: Soyuz Design, p. 376. (in Ukrainian)

Bodnaruk O. (2016) Yevropeiskyi dosvid derzhavnoho rehuliuvannia korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti” [European experience of state regulation of corporate social responsibility]. Mariupol. (in Ukrainian)

On state social standards and state social guarantees: the law of Ukraine of October 5, 2000 № 2017-III. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2017-14. (in Ukrainian)

About enterprises in Ukraine: the law of Ukraine of March 27, 1991 № 887-XII. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-12. (in Ukrainian)

Sysoeva S. (2000) Profesiina osvita v systemi neperervnoi osvity [Vocational education in the system of continuing education]. Teoriia i praktyka upravlinnia sots. systemamy: filos., psykholohiia, pedahohika, sotsiol. № 1. P. 46–52. (in Ukrainian)

The results of the study "Corporate social responsibility through the prism of the media" // Center for Corporate Social Responsibility. Available at: http://csr-ukraine.org/krugliy_stil.html (in Ukrainian)

Communication from the European Commission. Guidelines on non-financial reporting (methodology for reporting non-financial information) (2017 / C215 / 01). (2017). Available at: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?Uri=CELEX:52017XC0705(01)&from= EN

Pankov D. (2005) Problemy razvytyia fynansovoho ucheta v uslovyiakh hlobalyzatsyy” [Problems of financial accounting in the context of globalization]. Accountig & Audit System Integration into European Union Area. New challenges and opportunities. The Papers of International Conference, 6-7 th October, p. 164–168. (in Ukrainian)

Environmental Performance Index Environmental Performance Index (yale.edu). Available at: https://epi.yale.edu/epi-results/2020/component/epi

The Heritage Foundation: Index of Economic Freedom (ueff.org). Available at: https://ueff.org/uk/indeksy/75-indeks-ekonomichnoi-svobody-ukrainy

World Corruption Perceptions Index – 2019 (ti-ukraine.org). Available at: http://cpi.ti-ukraine.org/#/

Social responsibility of business in conditions of war. Available at: https://cases.media/en/news/socialna-vidpovidalnist-biznesu-v-umovakh-viini

Labor market regulation: regional aspects. Kyiv: NC ZRP, 1997, p. 50–52 (in Ukrainian)

Brych V., Smachilo I. (2014) Sotsialna vidpovidalnist vitchyznianykh pidpryiemstv [Social responsibility of domestic enterprises]. Technological audit and production reserves. Vol. 5. No. 2. P. 36–39. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 868
Завантажень PDF: 818
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Букреєва, Д., & Денисенко, К. (2022). СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-52
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ