ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВТРАТИ ТА ЗДОБУТКИ

Ключові слова: людський капітал, російсько-українська війна, втрати людського капіталу, надбання людського капіталу, освітня інфраструктура

Анотація

У статті досліджено зміну характеристик людського капіталу України під впливом російсько-української війни. Охарактеризовано людський капітал країни у довоєнний період, акцентовано на втратах і надбаннях людського капіталу в умовах воєнного стану. Визначено основні прямі людські втрати країни: міграція, втрати цивільного населення, примусова «евакуація», загибель військових. Окреслено непрямі втрати: не використання повною мірою інтелектуального та творчого потенціалу, руйнування освітньої інфраструктури, насадження чужої мови та культури, тимчасове припинення освітнього процесу, зниження його якості. Надбаннями людського капіталу є: зміцнення самоідентифікації громадян України, зміна цінностей на користь нематеріальних, відновлення волонтерського руху, формування цифрової культури. Визначено основні стратегічні напрямки відновлення людського капіталу країни у повоєнний період.

Посилання

Стратегічна ціна російської агресії для економіки України / за наук. ред. Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2022. 67 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-03/ad-5-03-2022_0.pdf

Лібанова Е. Війна з Росією: як дати роботу біженцям і що робити після. Дзеркало тижня. 16.03.2022. URL: https://zn.ua/ukr/SOCIUM/vijna-z-rosijeju-jak-dati-robotu-bizhentsjam-i-shcho-robiti-pislja.html

Ukraine – Internal Displacement Report – General Population Survey Round 4 (29 April – 3 May 2022). IMO. URL: https://dtm.iom.int/ukraine/

Poland – Ukraine Displacement. Displacement and Intentions Survey. 19 March 2022. МОМ. 2022. URL: https://dtm.iom.int/ukraine/

Десяте загальнонаціональне опитування: ідеологічні маркери війни. СГ «Рейтинг». 2022. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/

Восьме загальнонаціональне опитування: психологічні маркери війни. СГ «Рейтинг». 2022. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/

Мацієвский Ю.В. Внутрішній конфлікт чи прихована агресія: академічна дискусія і експертні оцінки війни на Донбасі. Політичне життя. 2019. № 2. С. 55–68.

Левчук О.В., Кузьміч І.І. Військово-економічні аспекти застосування людського. капіталу: проблеми та шляхи оптимізації. Економіка та суспільство. 2017. №. 12. С. 110–116.

Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики: Доповідь НАНУ. 2015. URL: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/monografiyi/2015/2015_mono_Strategiya.pdf

Грішнова О. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. Київ : Знання, 2001. 254 с.

The Global Talent Competitiveness Index 2021: Talent Competitiveness in Times of COVID. INSEAD Fontainebleau. 2021. URL: https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/fr/gtci/GTCI-2021-Report.pdf

Робоча сила за статтю, типом місцевості та віковими групами [2019–2021]. Держслужба статистики України. 2022. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Основні показники ринку праці [2000–2013]. Держслужба статистики України. 2022. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Населення [2000–2021]. Держслужба статистики України. 2022. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

World Migration Report 2022. IMO. 2022. URL: https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/

Біженцями стали 22 тисячі українських вчителів. Конкурент. 14.04.2022. URL: https://konkurent.ua/archives/?page=2&end_date=2022-04-14&start_date=2022-04-14

Заклади загальної середньої освіти [1999-2021]. Держслужба статистики України. 2022. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Заклади вищої та фахової передвищої освіти [1999-2021]. Держслужба статистики України. 2022. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти [1999-2021]. Держслужба статистики України. 2022. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Денісова Л. Телеграм канал. 18.04.2022 р. URL: https://xn--80affa3aj0al.xn--80asehdb/

Диняк А. Росія визнала примусову депортацію українців. Львівський портал. 28.04.2022. URL: https://portal.lviv.ua/news/2022/04/28/rosiia-vyznala-prymusovu-deportatsiiu-ukraintsiv

Ukraine: civilian casualty update OHCHR. 26.05.2022. URL: https://ukraine.un.org/uk/183647-ukrayina-vtraty-sered-tsyvilnykh-osib-stanom-na-26-travnya-2022-roku

Втрати економіки України. КШЕ. 27.05.2022. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zbitkiv-infrastrukturi-vzhe-perevishhuye-105-5-mlrd/

Освіта на окупованих територіях України. CEDOS. 2022. URL: https://cedos.org.ua/researches/osvita-na-okupovanyh-terytoriyah-ukrayiny-24-lyutogo-30-kvitnya-2022/

ІТ army of Ukraine. 2022. URL: https://itarmy.com.ua/

Zhalilo Ya.A. (Ed.) (2022) Stratehichna tsina rosiiskoi ahresii dlia ekonomiky Ukrainy [The strategic price of Russian aggression for Ukraine's economy]. Kyiv: NISD, 67 p. Available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-03/ad-5-03-2022_0.pdf (in Ukrainian)

Libanova E. (16.03.2022). Viina z Rosiieiu: yak daty robotu bizhentsiam i shcho robyty pislia [War with Russia: how to give work to refugees and what to do next]. Dzerkalo tyzhnia. Available at: https://zn.ua/ukr/SOCIUM/vijna-z-rosijeju-jak-dati-robotu-bizhentsjam-i-shcho-robiti-pislja.html (in Ukrainian)

Ukraine – Internal Displacement Report – General Population Survey Round 4 (29 April – 3 May 2022). IMO. Available at: https://dtm.iom.int/ukraine/

Poland – Ukraine Displacemen. Displacement and Intentions Survey. IОМ. Available at: https://dtm.iom.int/ukraine/

Desiate zahalnonatsionalne opytuvannia: ideolohichni markery viiny. [Tenth nationwide survey: ideological markers of war]. Sociological Group «Rating». Available at: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/ (in Ukrainian)

Vosme zahalnonatsionalne opytuvannia: psykholohichni markery viiny. [Eighth nationwide survey: psychological markers of war]. Sociological Group «Rating». Available at: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/ (in Ukrainian)

Matsiievskyi, Yu. V. (2019). Vnutrishnii konflikt chy prykhovana ahresiia: akademichna dyskusiia i ekspertni otsinky viiny na Donbasi [Internal Conflict or Hidden Aggression: Competing Accounts and Expert Assessments of the War in Ukraines Donbas]. Politychne zhyttia, no. 2, pp. 55–68. (in Ukrainian)

Levchuk, O. V., Kuzmich, I. I. (2017). Viiskovo-ekonomichni aspekty zastosuvannia liudskoho. kapitalu: problemy ta shliakhy optymizatsii.[Military and economic aspects of application of human capital: problems and ways of optimization]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 12, pp. 110–116. (in Ukrainian)

Vidrodzhennia Donbasu: otsinka sotsialno-ekonomichnykh vtrat i priorytetni napriamy derzhavnoi polityky: Dopovid NANU [Revival of Donbass: assessment of socio-economic losses and priority areas of public policy: Report of NASU]. (2015). NASU. Available at: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/monografiyi/2015/2015_mono_Strategiya.pdf (in Ukrainian)

Grishnova O. (2001). Liudskyi kapital: formuvannia v systemi osvity i profesiinoi pidhotovky [Human capital: formation in the system of education and training]. Kyiv: Znannia, 254 р. (in Ukrainian)

The Global Talent Competitiveness Index 2021: Talent Competitiveness in Times of COVID. INSEAD Fontainebleau, France. Available at: https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/fr/gtci/GTCI-2021-Report.pdf

Robocha syla za stattiu, typom mistsevosti ta vikovymy hrupamy. 2019-2021 [Labor force by sex, type of area and age groups. 2019-2021]. Derzhsluzhba statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Osnovni pokaznyky rynku pratsi. 2000–2013 [The main indicators of the labor market. 2000–2013]. Derzhsluzhba statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Naselennia. 2000–2021 [Population. 2000–2021]. Derzhsluzhba statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

World Migration Report 2022. IMO. Available at: https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/

Bizhentsiamy staly 22 tysiachi ukrainskykh vchyteliv [22,000 Ukrainian teachers became refugees]. Konkurent. Available at: https://konkurent.ua/archives/?page=2&end_date=2022-04-14&start_date=2022-04-14 (in Ukrainian)

Zaklady zahalnoi serednoi osvity. 1999-2021 [Institutions of general secondary education. 1999-2021]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Zaklady vyshchoi ta fakhovoi peredvyshchoi osvity. 1999-2021 [Institutions of higher and professional higher education. 1999-2021]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Zaklady profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity.1999-2021.[Institutions of professional (vocational) education. 1999-2021]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Denisova L. Telehram kanal. Available at: https://xn--80affa3aj0al.xn--80asehdb/ (in Ukrainian)

Dyniak A. Rosiia vyznala prymusovu deportatsiiu ukraintsiv [Russia has recognized the forced deportation of Ukrainians] Lviv portal. Available at: https://portal.lviv.ua/news/2022/04/28/rosiia-vyznala-prymusovu-deportatsiiu-ukraintsiv (in Ukrainian)

Ukraine: civilian casualty update. OHCHR. Available at: https://ukraine.un.org/uk/183647-ukrayina-vtraty-sered-tsyvilnykh-osib-stanom-na-26-travnya-2022-roku

Vtraty ekonomiky Ukrainy. [Losses of the Ukrainian economy]. KSE. Available at: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zbitkiv-infrastrukturi-vzhe-perevishhuye-105-5-mlrd/ (in Ukrainian)

Osvita na okupovanykh terytoriiakh Ukrainy. [Education in the occupied territories of Ukraine] CEDOS. Available at: https://cedos.org.ua/researches/osvita-na-okupovanyh-terytoriyah-ukrayiny-24-lyutogo-30-kvitnya-2022/

ІТ army of Ukraine. Available at: https://itarmy.com.ua/

Переглядів статті: 1202
Завантажень PDF: 1461
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Залознова, Ю., & Азьмук, Н. (2022). ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВТРАТИ ТА ЗДОБУТКИ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-59
Розділ
ЕКОНОМІКА