ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ЯК ФУНДАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • Антоніна Козакевич Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти https://orcid.org/0000-0002-6181-1574
Ключові слова: фінансова грамотність, фінансова освіта, школярі, дослідження, соціальна реальність

Анотація

У статті розглянуто сучасні підходи та соціально-педагогічні детермінанти формування підприємницької компетентності та фінансової грамотності, зовнішні щодо педагогічної теорії та практики фактори в соціальному устрої, політиці, ідеології, економіці, традиціях, спільну культуру держави та суспільства, які впливають на розвиток нових напрямів педагогічної діяльності галузі фінансової освіти. Доведено, що формування фінансової грамотності та підприємницької компетентності в учнів дає позитивні результати, оскільки при правильному управлінні особистими фінансами він зможе приймати розумні рішення, формувати правильні фінансові та підприємницькі звички і використовувати свої знання на практиці.

Посилання

Бонд Р., Куценко О., Лозинська Н. Фінансова грамотність та обізнаність в Україні: факти та висновки. Проект USAID «Розвиток фінансового сектору» (FINREP). Київ, 2010. 42 с.

Кізима Т.О. Фінансова грамотність населення: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії. Вісник ТНЕУ. 2012. № 2. С. 64–71.

Критерии финансовой грамотности населения и пути ее повышения: Отчет по результатам исследования. URL: http://www.moneybasics.ru/articles/270 (дата звернення: 29.01.2022).

Кузьмінський А.І. Професійні знання. URL: http://libfree.com/136872923_pedagogikaprofesiyni_znannya.html (дата звернення: 19.05.2022).

Маркузе Г. Одномерный человек. [пер. с англ. А. В. Юдина]. Москва : АСТ, 2003. 331 с.

Смовженко Т.С. Фінансова грамотність населення та її вплив на розвиток економіки України. Регіональна економіка. 2013. № 2. С. 34–42.

Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. Москва : Слово, 2000. 261 с.

Фрейре П. Педагогіка пригноблених [пер. з англ.]. Київ : Юніверс, 2003. 168 с.

Фромм Э. Иметь или быть? Москва : ACT, 2000. 448 с.

Шпак І. Фінансово безкультурні українці? Економічна правда. URL: www.epravda.com.ua/publications/2011/03/3/274995/ (дата звернення: 15.05.2022)

Юрій С.І. Фінансова грамотність населення у діалектиці сучасних освітніх тенденцій. Фінанси України. 2012. № 2. С. 16–25.

Bond R., Kutsenko O., Lozynska N. (2010) Finansova hramotnist ta obiznanist v Ukraini: fakty ta vysnovky [Financial literacy and awareness in Ukraine: facts and conclusions]. Proekt USAID «Rozvytok finansovoho sektoru» (FINREP) Kyiv. (in Ukrainian)

Kizyma T.O. (2012) Finansova hramotnist naselennia: zarubizhnyi dosvid i vitchyzniani realii [Financial literacy of the population: foreign experience and domestic realities]. Visnyk TNEU, no. 2, pp. 64–71.

Kriterii finansovoy gramotnosti naseleniya i puti yeye povysheniya: Otchet po rezul′tatam issledovaniya [Criteria for financial literacy of the population and ways to improve it: Report on the results of the study]. Available at: http://www.moneybasics.ru/articles/270 (accessed 29 January 2022).

Kuzminskyi A.I. Profesiini znannia [Professional knowledge]. Available at: http://libfree.com/136872923_pedagogikaprofesiyni_znannya.html (accessed 19 May 2022).

Markuze G. (2003) Odnomernyy chelovek [One-dimensional man]. Moscow: AST. (in Russian)

Smovzhenko T.S. (2013) Finansova hramotnist naselennia ta yii vplyv na rozvytok ekonomiky Ukrainy [Financial literacy of the population and its impact on the development of Ukraine's economy]. Rehionalna ekonomika, no. 2, pp. 34–42.

Ter-Minasova S.G. (2000) Yazyk i mezhkul′turnaya kommunikatsiya [Language and intercultural communication]. Moscow: Slovo. (in Russian)

Freire P. (2003) Pedahohika pryhnoblenykh [Pedagogy of the oppressed]. Kyiv: Yunivers. (in Ukrainian)

Fromm E. (2000) I met′i li byt′? [To have or to be?]. Moscow: AST. (in Russian)

Shpak I. (2011) Finansovo bezkulturni ukraintsi? [Financially uncultured Ukrainians?]. Ekonomichna pravda. [Economic truth]. Available at: www.epravda.com.ua/publications (accessed 15 May 2022).

Yurii S.I. (2012) Finansova hramotnist naselennia u dialektytsi suchasnykh osvitnikhten dentsii [Financial literacy of the population in the dialectic of modern educational trends]. Finansy Ukrainy, no. 2, pp. 16–25.

Переглядів статті: 224
Завантажень PDF: 426
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Козакевич, А. (2022). ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ЯК ФУНДАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-43
Розділ
ЕКОНОМІКА