УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ СВІТОВОГО ПОРЯДКУ: ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ

Ключові слова: світовий порядок, збройна агресія, пандемія, економічні наслідки, енергетична безпека, продовольча безпека

Анотація

У статті автор досліджує основні аспекти сучасних намагань, зокрема з боку Російської Федерації, зміни існуючого світового порядку на тлі збройної агресії проти України. Опрацювання автором наукових доробок виокремило такі напрямки сучасних досліджень, як теоретичні засади світового порядку, аналіз трактувань світового порядку та його ключові характеристики, ознаки радикальної зміни світового порядку тощо. Автором підтримується думка, що сучасна зміна світового порядку проходить в декілька етапів – їй передувала спочатку коронавірусна інфекція, а згодом і, власне, повномасштабна війна Російської Федерації проти України. У статті аналізуються основні економічні наслідки збройної агресії Росії, зокрема у сферах енергетичної та продовольчої безпеки у масштабах світової економіки. Також приділяється увага наслідкам таких дій для національної економіки, адже збройна агресія північного сусіда проти нашої держави вже на сьогодні призвела до значних втрат економіки України.

Посилання

Кіссінджер: пандемія коронавірусу назавжди змінить світовий порядок. URL: https://zn.ua/ukr/WORLD/kissindzher-pandemiya-koronavirusu-nazavzhdi-zminit-svitoviy-poryadok-343996_.html (дата звернення: 11.04.2022)

Лавров оголосив нову мету «спецоперації»: припинити домінування США у світі. URL: https://mind.ua/news/20239499-lavrov-ogolosiv-novu-metu-specoperaciyi-pripiniti-dominuvannya-ssha-u-sviti (дата звернення: 11.04.2022)

Дашевська О. Новий світовий порядок: теоретичні концепції. European Political and Law Discourse. 2015. Ser. 2, Vyd. 4. P. 59–64. URL: https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2015/2015-2-4/10.pdf (дата звернення: 11.04.2022)

Молчанова Е., Ковтонюк К. Концептуальні засади становлення та розвитку нового світового економічного порядку. Міжнародна економічна політика. 2018. № 1. С. 144–170. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mep_2018_1_9 (дата звернення: 11.04.2022)

Міщенко А.Б. Новий світовий порядок: міжнародний дискурс. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. 2020. Вип. 6. С. 44–55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/irtpa_2020_6_6 (дата звернення: 11.04.2022)

Грущинська Н.М. Розвиток сучасного світового господарства у процесах формування нового світового економічного порядку. Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка. 2014. № 2. С. 28–34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_ekon_2014_2_5 (дата звернення: 11.04.2022)

Онищенко В. Генезис світового економічного порядку. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2000. № 2. С. 38–55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2020_2_5 (дата звернення: 16.04.2022)

Флейчук М., Волошин В., Дацко О. Геоекономічні виміри трансформацій світового порядку та наслідки для України. Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. 2015. Вип. 36 (3). С. 107–114. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2015_36(3)__16 (дата звернення:16.04.2022)

Путин поиграл мускулами перед Западом. URL: https://cutt.ly/vJojgmN (дата звернення: 17.04.2022)

Речь Путина вызвала неоднозначные оценки. URL: https://cutt.ly/cJojznk (дата звернення: 17.04.2022)

Larry Fink’s 2022 Chairman’s letter. URL: https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-chairmans-letter (дата звернення: 17.04.2022)

ООН: війна в Україні веде до глобальної продовольчої кризи. URL: https://www.dw.com/uk/oon-viina-v-ukraini-vede-do-hlobalnoi-prodovolchoi-kryzy/a-61686273 (дата звернення: 05.05.2022)

Економічні наслідки війни в Україні відчують далеко за її межами. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-60619288 (дата звернення: 17.04.2022)

Заява персоналу МВФ щодо економічних наслідків війни в Україні. Прес-реліз. URL: https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/03/05/pr2261-imf-staff-statement-on-the-economic-impact-of-war-in-ukraine?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news (дата звернення: 11.04.2022)

Міністр фінансів Марченко про економічні наслідки війни. URL: https://forbes.ua/inside/na-desyat-okhoplenikh-viynoyu-regioniv-pripadae-50-vvp-ukraini-ministr-finansiv-sergiy-marchenko-pro-ekonomichni-naslidki-viyni-intervyu-14032022-4595 (дата звернення: 11.04.2022)

Kissinger: The coronavirus pandemic will change the world order forever, available at: https://zn.ua/ukr/WORLD/kissindzher-pandemiya-koronavirusu-nazavzhdi-zminit-svitoviy-poryadok-343996_.html (accessed 11 April 2022).

Lavrov announced a new goal of the "special operation": to end US dominance in the world, available at: https://mind.ua/news/20239499-lavrov-ogolosiv-novu-metu-specoperaciyi-pripiniti-dominuvannya-ssha-u-sviti (accessed 11 April 2022).

Dashevskaya, O. (2015), “New world order: theoretical concepts”, European Political and Law Discourse. Ser. 2, Vyd. 4, P. 59–64, available at: https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2015/2015-2-4/10.pdf (accessed 11 April 2022).

Molchanova, E. and Kovtonyuk K. (2018), “Conceptual principles of formation and development of a new world economic order”, Mizhnarodna ekonomichna polityka, № 1, P. 144–170, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mep_2018_1_9 (accessed 11 April 2022).

Mishchenko, A.B. (2020), “New World Order: International Discourse”, Mizhnarodni vidnosyny: teoretyko-praktychni aspekty, Vyp. 6, P. 44-55, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/irtpa_2020_6_6 (accessed 11 April 2022).

Grushchinskaya, N.M. (2014), “Development of the modern world economy in the process of forming a new world economic order”, Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomika, № 2, P. 28-34, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_ekon_2014_2_5 (accessed 11 April 2022).

Onishchenko, V. (2000), “Genesis of the world economic order”, Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, № 2, P. 38-55, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2020_2_5 (accessed 16 April 2022).

Fleichuk, M., Voloshin, V. and Datsko, O. (2015), “Geoeconomic dimensions of world order transformations and consequences for Ukraine”, Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny, Vyp. 36 (3), P. 107-114. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2015_36(3)__16 (accessed 16 April 2022).

Putin played with his muscles in front of the West, available at: https://cutt.ly/vJojgmN (accessed 17 April 2022).

Putin's furnace has provoked mixed reviews, available at: https://cutt.ly/cJojznk (accessed 17 April 2022).

Larry Fink’s 2022 Chairman’s letter, available at: https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-chairmans-letter (accessed 17 April 2022).

UN: the war in Ukraine is leading to a global food crisis, available at: https://www.dw.com/uk/oon-viina-v-ukraini-vede-do-hlobalnoi-prodovolchoi-kryzy/a-61686273 (accessed 05 May 2022).

The economic consequences of the war in Ukraine will be felt far beyond its borders, available at: https://www.bbc.com/ukrainian/news-60619288 (accessed 17 April 2022).

Statement by IMF staff on the economic consequences of the war in Ukraine. Press release, available at: https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/03/05/pr2261-imf-staff-statement-on-the-economic-impact-of-war-in-ukraine?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news (accessed 11 April 2022).

Minister of Finance Marchenko on the economic consequences of the war, available at: https://forbes.ua/inside/na-desyat-okhoplenikh-viynoyu-regioniv-pripadae-50-vvp-ukraini-ministr-finansiv-sergiy-marchenko-pro-ekonomichni-naslidki-viyni-intervyu-14032022-4595 (accessed 11 April 2022).

Переглядів статті: 313
Завантажень PDF: 272
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Чеховська, М. (2022). УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ СВІТОВОГО ПОРЯДКУ: ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-36
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ