АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ

  • Ольга Смагло Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-5856-6053
Ключові слова: відмивання доходів, банкрутство, гроші, легалізація, тіньова економіка, неплатоспроможність, фінансовий стан, фінансовий моніторинг, відмивання брудних грошей, корупція

Анотація

У статті досліджено система фінансового моніторингу в Україні, яка побудована з метою протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Протидія відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом й фінансуванню тероризму вимагає вдосконалення класифікації типових, нестандартних схем та методів їх виявлення і запобігання. Пропонуються напрями вдосконалення державного управління у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом відповідно до міжнародного досвіду та вимог нормативних актів міжнародних організацій. Розвиток діяльності фінансового моніторингу в Україні охопив фактично усі підприємства, організації тощо, які займаються наданням фінансових послуг та передбачає тісну взаємодію різних міністерств та відомств. Кожна з попередньо вказаних організацій зайняла значну та визначену законодавством роль у єдиній системі протидії легалізації доходів.

Посилання

Балануца О.О. Особливості формування системи фінансового моніторингу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 6. С. 38–40.

Галіцин В.К. Моделі та технології систем моніторингу в економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання»; КНЕУ. Київ, 2001. 30 с.

Дмитренко Е.С. Роль фінансового моніторингу у мінімізації латентності злочинів, передбачених статтями 209 та 209-1 Кримінального кодексу України. Науковий часопис Національної академії прокуратору України. 2014. № 1. С. 43–49.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text

Звіти про діяльність Державної Служби фінансового моніторингу України за 2016-2021 рр. URL: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/zviti-pro-diyalnist

Індекс сприйняття корупції в Україні та рекомендації по ліквідації корупційної дільності, сайт «Transparency International». URL: https://ti-ukraine.org/

Москаленко Н.В. Фінансовий моніторинг як інструмент економічної безпеки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2009. № 1. С. 1–7.

Офіційний веб-сайт Державної служби фінансового моніторингу України. URL: http://www.sdfm.gov.ua

Патюта І.М. Державний фінансовий моніторинг у контексті регулювання банківського сектору. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 4. С. 48–51.

Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537.

Світлична В.Ю., Світлична Т.І. Врахування факторів ризику в процесі здійснення фінансового моніторингу. Комунальне господарство міст. Серія «Економічні науки». 2013. № 111. С. 152–159.

Смагло О.В. Фінансовий моніторинг та його роль у протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2013. Випуск 10 (37). С. 466–474.

Balanutsa O.O. (2011) Osoblyvosti formuvannia systemy finansovoho monitorynhu v Ukraini [Features of the formation of the financial monitoring system in Ukraine]. Investments: practice and experience. № 6. S. 38–40.

Halitsyn V.K. (2001) Modeli ta tekhnolohii system monitorynhu v ekonomitsi [Models and technologies of monitoring systems in economics]. Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: spets. 08.03.02. Economic and mathematical modeling. KNEU. Kyiv, 30 s.

Dmytrenko E.S. (2014) Rol finansovoho monitorynhu u minimizatsii latentnosti zlochyniv, peredbachenykh stattiamy 209 ta 209-1 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy [The role of financial monitoring in minimizing the latency of crimes under Articles 209 and 209-1 of the Criminal Code of Ukraine]. Scientific Journal of the National Academy of Prosecutors of Ukraine. № 1. S. 43–49.

Zakon Ukrainy "Pro zapobihannia ta protydiiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, otrymanykh zlochynnym shliakhom, abo finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text

Zvity pro diialnist Derzhavnoi Sluzhby finansovoho monitorynhu Ukrainy za 2016-2021 rr. URL: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/zviti-pro-diyalnist

Indeks spryiniattia koruptsii v Ukraini ta rekomendatsii po likvidatsii koruptsiinoi dilnosti, sait «Transparency International». URL: https://ti-ukraine.org/

Moskalenko N.V. (2009) Finansovyi monitorynh yak instrument ekonomichnoi bezpeky [Financial monitoring as an instrument of economic security]. Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs. № 1. S. 1–7.

Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi sluzhby finansovoho monitorynhu Ukrainy. URL: http://www.sdfm.gov.ua

Patiuta I.M. (2014) Derzhavnyi finansovyi monitorynh u konteksti rehuliuvannia bankivskoho sektoru [State financial monitoring in the context of banking sector regulation]. Scientific Bulletin of Kherson State University. № 4. S. 48–51.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu finansovoho monitorynhu Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29.07.2015 № 537 .

Svitlychna V.Yu., Svitlychna T.I. (2013) Vrakhuvannia faktoriv ryzyku v protsesi zdiisnennia finansovoho monitorynhu [Taking into account risk factors in the process of financial monitoring]. Municipal utilities. Economic Sciences Series. № 111. S. 152–159.

Smahlo O.V. (2013) Finansovyi monitorynh ta yoho rol u protydii lehalizatsii dokhodiv, otrymanykh zlochynnym shliakhom [Financial monitoring and its role in combating money laundering]. Zbirnyk naukovykh prats. Lutsk National Technical University. Ekonomichni nauky. Seriia «Oblik i finansy». № 10 (37). S. 466–474.

Переглядів статті: 198
Завантажень PDF: 131
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Смагло, О. (2022). АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-35
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ