РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ НАУКИ І БІЗНЕСУ

Ключові слова: національний економічний розвиток, інноваційна екосистема, суб’єкти взаємодії

Анотація

Стаття присвячена питанням побудови національних інноваційних екосистем та їх ролі в забезпеченні стійкого соціально-економічного розвитку країни. Розглянуто умови та принципи ефективного функціонування національних, регіональних і корпоративних екосистем, які б забезпечували довгостроковий інноваційний розвиток. Виходячи з екосистемного підходу виокремлено низку факторів впливу на життєдіяльність і збалансованість екосистеми та виділено критерії її успішності. Досліджено сучасні підходи у сфері реалізації національної інноваційної політики, функціонуванні інноваційних систем та кардинальній переоцінці учасників цих систем щодо їх тісної співпраці. Проаналізовано роль наукових організацій у функціонуванні інноваційних екосистем та виявлено рівень їх залучення в роботу таких мережевих форм взаємодії як технологічні платформи та інноваційні територіальні кластери. Обгрунтовано вплив суб’єктів інноваційної діяльності на науково-технічний розвиток та зроблені висновки щодо необхідності застосування нового концептуального підходу до їх діяльності з позицій інноваційної екосистеми та розробки і впровадження системи критеріїв успішності функціонування.

Посилання

Adner R. Match your innovation strategy to your innovation ecosystem. Harvard Business Review. 2006. Vol. 84. pp. 98–110.

Суслов В.И. Синергия региональных инновационных систем. Инновации. 2012. № 1 (159). С. 11–14.

Jesson J., Matheson L., Lacey F.M. Doing Your Literature Review: Traditional and Systematic Techniques. London: Sage Publication. 2011. 192 p.

Metcalfe S., Ramlogan R. Innovation systems and the competitive process in developing economies. The Quarterly Review of Economics and Finance. 2008. Vol. 48. № 2, pp. 433–446.

Shibany A., Reiner C. Can Basic Research Prevent Economic Stagnation? Foresight-Russia. 2014. Vol. 8. № 4, pp. 54–63.

Фадейкина Н.В., Бъядовский Т.Т. Построение и развитие национальных инновационных систем и их роль в реализации инновационной политики и обеспечении устойчивого социально-экономического развития государства. Сибирская финансовая школа. 2017. № 4 (123). С. 49–59.

Карантова Л.Г., Кулев А.Ю. Современные подходы к формированию инновационных экосистем в условиях становления экономики знаний. Управленческое консультирование. 2015. № 12 (84). С. 39–46.

Дмитренко О.В. Національна інноваційна систем як умова зростання конкурентоспроможності економіки України. URL: https://periodicals.karazin.ua/economy/article/download/8038/7520/ (дата звернення: 10.05.2022)

Яременко О.Л. Предпосылки становления институциональной концепции конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобализации. Проблеми економіки. 2015. № 3. С. 93–98.

Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text (дата звернення: 28.04.2022).

Тютюнникова С.В., Фрідман О.А. Національна інноваційна система: сучасні тренди та виклики для України. URL: https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16838/15544. (дата звернення: 02.05.2022).

Adner R. (2006) Match your innovation strategy to your innovation ecosystem. Harvard Business Review, vol. 84, pp. 98–110.

Suslov V.I. (2012) Sinergiya regional'nykh innovatsionnykh sistem [Synergy of Regional Innovation Systems]. Innovations, no 1 (159), pp. 11–14. (in Russian)

Jesson J., Matheson L., Lacey F.M. (2011) Doing Your Literature Review: Traditional and Systematic Techniques. London: Sage Publication, 192 p.

Metcalfe S., Ramlogan R. (2008) Innovation systems and the competitive process in developing economies. The Quarterly Review of Economics and Finance. Vol. 48, no 2, pp. 433–446.

Shibany A., Reiner C. (2014) Can Basic Research Prevent Economic Stagnation? Foresight-Russia. Vol. 8, no 4, pp. 54–63.

Fadeikina N.V., Byadovsky T.T. (2017) Postroyeniye i razvitiye natsional'nykh innovatsionnykh sistem i ikh rol' v realizatsii innovatsionnoy politiki i obespechenii ustoychivogo sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya gosudarstva [Construction and Development of National Innovation Systems and Their Role in the Implementation of Innovation Policy and Sustainable Socio-Economic Development of the State]. Siberian Finance School, no 4 (123), pp. 49–59. (in Russian)

Karantova L.G., Kulev A.Yu. (2015). Sovremennyye podkhody k formirovaniyu innovatsionnykh ekosistem v usloviyakh stanovleniya ekonomiki znaniy [Modern Approaches to the Formation of Innovation Ecosystems in the Conditions of Knowledge Economy Formation]. Management Consulting, no 12 (84), pp. 39–46. (in Russian)

Dmitrenko O.V. Natsionalʹna innovatsiyna system yak umova zrostannya konkurentospromozhnosti ekonomiky Ukrayiny [National innovation system as a prerequisite for increasing the competitiveness of the Ukrainian economy]. Available at: https://periodicals.karazin.ua/economy/article/download/8038/7520/ (accessed May 10, 2022).

Yaremenko O.L. (2015) Predposylki stanovleniya institutsional'noy kontseptsii konkurentosposobnosti natsional'noy ekonomiki v usloviyakh globalizatsii [Prerequisites of formation of the institutional concept of competitiveness of the national economy in the conditions of globalization]. Problems of Economy, no 3, pp. 93–98. (in Russian)

Stratehiya rozvytku sfery innovatsiynoyi diyalʹnosti na period do 2030 r [Strategy for the Development of the Sphere of Innovative Activity for the period up to 2030]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text (accessed April 28, 2022).

Tyutyunnikova S.V., Fridman O.A. Natsionalʹna innovatsiyna systema: suchasni trendy ta vyklyky dlya Ukrayiny [National innovation system: current trends and challenges for Ukraine]. Available at: https://periodicals.karazin.ua (accessed May 2, 2022).

Переглядів статті: 120
Завантажень PDF: 74
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Пермінова, С., & Чупріна, М. (2022). РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ НАУКИ І БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-29
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ