СТАН СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ МОЛОЧНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ: ПРОГНОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: світова торгівля, ринок молока, молочна продукція, прогноз, перспективи, тенденції

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням дослідження стану світової торгівлі молочними продуктами, особливостям та тенденціям світового ринку, прогнозам та перспективам. Це допоможе максимально ефективно використовувати можливості регіональних ринків та створювати раціональні рішення на рівні локальних товаровиробників. Молочна продукція – соціально значуща категорія товарів. Люди п'ють молоко і регулярно готують з нього в досить великих обсягах. Товари цієї категорії швидко дорожчають, а доходи населення знижуються. На цьому фоні складно очікувати зростання споживчого попиту. Проте більшість гравців ринку молока та натуральних молочних продуктів бачать перспективи розвитку молочної галузі, особливо зважаючи на суспільні тенденції до здорового способу життя. Однак потрібно враховувати і зростаючий значними темпами попит на рослинне молоко та молочну продукції, а також новітні чинники конкурентоспроможності продукції на світовому ринку молока.

Посилання

Онегіна В.М., Антощенкова В.В. Спільна аграрна політика та конкурентоспроможність сільського господарства ЄС. Європейські уроки аграрної політики для України : кол. монографія. Житомир : ЖНАУ, 2019. С. 152–163.

The Food and Agriculture Organization (FAO). DAIRY MARKET REVIEW Emerging trends and outlook, December 2020. URL: http://www.fao.org/3/cb2322en/CB2322EN.pdf.

Dairy Production and Trade Developments. URL: https://usda.library.cornell.edu/concern/publications/5t34sj56t?locale=en

Dairy Research Center IFCN. URL: https://ifcndairy.org/about-us/

Онегіна В.М., Антощенкова В.В. Новітні чинники конкурентоспроможності продукції на світовому ринку молока. Економічні читання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків : ХНАУ, 2021. С. 120–123.

Кравченко Ю.М., Антощенкова В.В. Фактори сталого розвитку економіки аграрного сектору. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Харків : ХНТУСГ, 2019. Вип. 200. С. 174–183.

Патика Н.І. Конкурентоспроможність та позиціонування України на світовому ринку молочної продукції. Економіка АПК. 2019. № 5. С. 77–85. URL: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2019/05/eapk_2019_5_p_77_86.pdf

Заїнчковський А., Кривун М. (2022). Тенденції функціонуваня та розвитку підприємств молочної галузі України. Економічний дискурс. 2022. № 1(3-4). С. 14–27. URL: http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/254396

Ломовських Л.О. Світовий ринок молока та молокопродукції, сучасні тенденції та перспективи. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки» : зб. наук. пр. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків : ХНАУ, 2020. № 4, Т .1. С. 334–345.

Антощенкова В.В., Кравченко О.М.. Економічна ефективність виробництва та реалізації молока в Україні. Актуальні проблеми інноваційної економіки. Харків : ХНТУСГ, 2016. № 3. С. 39–44.

Oneghina V.M., Antoshhenkova V.V. (2019) Spiljna aghrarna polityka ta konkurentospromozhnistj siljsjkogho ghospodarstva JeS [Common agricultural policy and competitiveness of EU agriculture]. Jevropejsjki uroky aghrarnoji polityky dlja Ukrajiny – European lessons of agrarian policy for Ukraine: kol. monoghrafija. Zhytomyr: ZhNAU, pp. 152–163. (in Ukrainian)

The Food and Agriculture Organization (FAO). DAIRY MARKET REVIEW Emerging trends and outlook, December 2020. Available at: http://www.fao.org/3/cb2322en/CB2322EN.pdf.

Dairy Production and Trade Developments. Available at: https://usda.library.cornell.edu/concern/publications/5t34sj56t?locale=en

Dairy Research Center IFCN. Available at: https://ifcndairy.org/about-us/

Onegina V., Antoshchenkova V. (2021) Novitni chynnyky konkurentospromozhnosti produkciji na svitovomu rynku moloka [The latest factors of product competitiveness in the world milk market]. Proceedings of the Ekonomichni chytannja (Ukraine, Kharkiv, February 19, 2021). Kharkiv: KhNAU pp. 120–123. (in Ukrainian)

Kravchenko Yu.M., Antoshhenkova V.V. (2019) Faktory stalogo rozvytku ekonomiky agrarnogo sektoru [Factors of sustainable development of the agricultural sector economy]. Bulletin of Kharkiv National Technical University of Agriculture: Economic Sciences. Kharkiv, vol. 200, pp. 174–183. (in Ukrainian)

Patyka N.I. (2019) Konkurentospromozhnistj ta pozycionuvannja Ukrajiny na svitovomu rynku molochnoji produkciji [Competitiveness and positioning of Ukraine on the world market of dairy products]. Ekonomika APK – Agricultural Economics, no 5, pp. 77–85.

Zajinchkovsjkyj A., Kryvun M. (2021) Tendenciji funkcionuvanja ta rozvytku pidpryjemstv molochnoji ghaluzi Ukrajiny [Theoretical and analytical review of the employee motivation system]. Ekonomichnyj dyskurs – Economic discourse, no. 3–4. Available at: http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/254396 (in Ukrainian)

Lomovsjkykh L.O. (2020) Svitovyj rynok moloka ta molokoprodukciji, suchasni tendenciji ta perspektyvy [World market of milk and dairy products, current trends and prospects]. Visnyk KhNAU. Serija «Ekonomichni nauky» – Economic sciences : zb. nauk. pr. Khark. nac. aghrar. un-t im. V.V. Dokuchajeva. Nо. 4, Vol. 1, pp. 334–345. Kharkiv: KhNAU. (in Ukrainian)

Antoshhenkova V.V., Kravchenko O.M. (2016) Ekonomichna efektyvnist vyrobnycztva ta realizaciyi moloka v Ukrayini [Economic efficiency of milk production and sales in Ukraine]. Aktualni problemy innovacijnoyi ekonomiky – Actual problems of innovative economy, no. 3, pp. 39–44. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 208
Завантажень PDF: 146
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Онегіна, В., Антощенкова, В., & Кравченко, Ю. (2022). СТАН СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ МОЛОЧНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ: ПРОГНОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-28
Розділ
ЕКОНОМІКА