ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРКИ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ

Ключові слова: інноваційна інфраструктура, інноваційна модель розвитку, економічне зростання, технологічні парки

Анотація

У статті досліджено та узагальнено сутність технопарків як одної з основних форм інноваційних інфраструктурних утворень. Проведено аналіз існуючих теоретичних положень щодо визначення поняття «технологічний парк» та поглядів на роль технологічних парків в інноваційній інфраструктури. Автором запропоновано своє бачення сутності технологічних парків в Україні за існуючих умов розвитку інноваційної інфраструктури. Обґрунтовано, що технопарки є однією з найбільш важливих складових інноваційної інфраструктури, що поєднує наукові досягнення і виробництво і дає поштовх для подальшого економічного розвитку. Надано класифікацію технопарків, що дозволяє визначити місце та роль кожного типу технологічного парку в інноваційній інфраструктурі, означити цілі та завдання, функції, а також визначити межі регулюючого впливу по відношенню до конкретного типу технопарків, удосконалювати механізми їх функціонування в залежності від обраної моделі та типу.

Посилання

Антипов І. Інноваційний розвиток національної економіки в контексті створення інноваційних інфраструктур в освітній галузі. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. 2010. Вип. 148. С. 1–8.

Уханова І.О. Розвиток та функціонування технопарків: світовий досвід та специфіка в Україні : монографія. Одеса, 2012. 131 с.

Коленюк І., Скакун О. Розвиток технопарків в Україні: історія та проблеми становлення. Науковий вісник ЧДІЕУ. 2011. № 2(10). С. 9–15.

Продіус О. Інноваційний розвиток промисловості: реалії та перспективи. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 1, Т. 1. С. 106–109.

Ревуцький С. Технологічні парки в Україні як важлива форма інноваційної інфраструктури. Інноваційна інфраструктура в контексті національної інноваційної системи (економіко-правові проблеми) : монографія за науковою редакцією О. Бутнік-Сіверського. Київ : НДІ ІВ НАПрНУ, «Лазуріт-Поліграф», 2011. С. 234–240.

Уханова І.О. Технологічні парки як чинник стимулювання розвитку інноваційної економіки в сучасних умовах. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць. Маріуполь, 2011. Том 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpaeiv/2011_2/10.pdf (дата звернення: 12.01.2022)

Аналіз діяльності технологічних парків України у 2010 р. URL: www.mon.gov.ua/science/innovation/analiz2010.doc (дата звернення: 14.01.2022)

Братута О. Реформування державної регіональної політики в Україні з урахуванням досвіду економічно розвинених країн. Регіональна економіка. 2002. № 1. С. 57–65.

Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України. Київ : Знання України, 2006. 336 с.

Antipov I. (2010) Innovacijnij rozvitok nacionalnoyi ekonomiki v konteksti stvorennya innovacijnih infrastruktur v osvitnij galuzi [Innovative development of the national economy in the context of creating innovative infrastructures in the field of education]. Zbirnik naukovih prac Doneckogo derzhavnogo universitetu upravlinnya, vol. 148, pp. 1–8.

Uhanova I.O. (2012) Rozvitok ta funkcionuvannya tehnoparkiv: svitovij dosvid ta specifika v Ukrayinі: monografiya [Development and functioning of technology parks: world experience and specifics in Ukraine]. Odesa, 131 р.

Kolenyuk I., Skakun O. (2011) Rozvitok tehnoparkiv v Ukrayini: istoriya ta problemi stanovlennya.[Development of technology parks in Ukraine: history and problems of formation]. Naukovij visnik ChDIEU, no. 2(10), рр. 9–15.

Prodius O.(2010) Innovacijnij rozvitok promislovosti: realiyi ta perspektivi [Innovative industrial development: realities and prospects]. Visnik Hmelnickogo nacionalnogo universitetu, no. 1, T. 1, рр. 106–109.

Revuckij S. (2011) Tehnologichni parki v Ukrayini yak vazhliva forma innovacijnoyi infrastrukturi [Technology parks in Ukraine as an important form of innovation infrastructure]. Innovacijna infrastruktura v konteksti nacionalnoyi innovacijnoyi sistemi (ekonomiko-pravovi problemi): monografiya za naukovoyu redakciyeyu O. Butnik-Siverskogo. Kyiv: NDI IV NAPrNU, «Lazurit-Poligraf». рр. 234–240.

Uhanova I.O. (2011) Tehnologichni parki yak chinnik stimulyuvannya rozvitku innovacijnoyi ekonomiki v suchasnih umovah [Technology parks as a factor stimulating the development of innovative economy in modern conditions]. Teoretichni i praktichni aspekti ekonomiki ta intelektualnoyi vlasnosti: zbirnik naukovih prac. Mariupol. T. 2. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpaeiv/2011_2/10.pdf (accessed 12 January 2022).

Analiz diyalnosti tehnologichnih parkiv Ukrayini u 2010 r [Analysis of the activity of technology parks of Ukraine in 2010]. Available at: www.mon.gov.ua/science/innovation/analiz2010.doc (accessed 14 January 2022).

Bratuta O. (2002) Reformuvannya derzhavnoyi regionalnoyi politiki v Ukrayini z urahuvannyam dosvidu ekonomichno rozvinenih krayin [Reforming the state regional policy in Ukraine taking into account the experience of economically developed countries]. Regionalna ekonomika, no. 1, pp. 57–65.

Geyec V.M., Seminozhenko V.P. (2006) Innovacijni perspektivi Ukrayini [Innovative prospects of Ukraine]. Kyiv: Znannya Ukrayini, 336 p.

Переглядів статті: 264
Завантажень PDF: 509
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Коваленко, О. (2022). ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРКИ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-18
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ