ПОНЯТТЯ «BLEISURE-ПОДОРОЖ» І «BLEISURE-ТУРИСТ» В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Ключові слова: bleisure-туристи, bleisur-туризм, готельний бізнес, готельні послуги, перспективи розвитку

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних питань готельної індустрії, а саме появі в туристичній і готельній галузях таких понять як «bleisure-подорож» і «bleisure-турист» та їх впливу на формування сучасного формату готельного продукту. Проаналізовано походження термінів та дано їх визначення. Вказано причини вибору бізнес-мандрівниками даного виду туризму та виділено основні фактори, які впливають на рішення про відпочинок під час робочої поїздки. Розглянуто потреби bleisure-туристів, які впливають на формування комплексу готельних послуг для даного типу туристів та особливості їх обслуговування в готельних підприємствах. Наведено приклади програм залучення готельними підприємствами bleisure-туристів та визначено напрямки готельної діяльності щодо залучення до підприємств bleisure-туристів.

Посилання

Горач О.О. Перспективи розвитку ресторанного та готельного бізнесу в Україні. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 16-17 листопада 2021 року). Старобільськ: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»: Старобільськ, 2021. С. 139–141.

Кашперська А.І. Стан та тенденції розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 16-17 листопада 2021 року). Старобільськ : Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Старобільськ, 2021. С. 150–153.

Ніколайчук О.А. Тренди розвитку вітчизняної індустрії гостинності в умовах COVID-19. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2021. № 13. С. 108–114.

Jessie G. A Guide to Bleisure Travel Marketing. URL: https://blog.smartvel.com/blog/a-guide-to-bleisure-travel-marketing (дата звернення: 14.04.2022).

Misrahi T. Are you a «bleisure» traveller? URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/02/are-you-a-bleisure-traveller/ (дата звернення: 20.03.2022).

Pinho М., Marques J. The bleisure tourism trend and the potential for this business-leisure symbiosis in Porto. Journal of Convention & Event Tourism. Vol. 22:4, р. 346–362. DOI: https://doi.org/10.1080/15470148.2021.1905575 (дата звернення: 22.03.2022).

Chung J.Y., Choi Y.-K., Yoo B.-K., Kim S.-H. Bleisure tourism experience chain: implications for destination marketing. Asia Pacific Journal of Tourism Research. Vol. 25:3. Р. 300–310. DOI: https://doi.org/10.1080/10941665.2019.1708760 (дата звернення: 18.04.2022).

Lichy J., McLeay F. Bleisure: Motivations and typologies. Journal of Travel & Tourism Marketing. Vol. 35(4). Р. 517–530. DOI: https://doi.org/10.1080/10548408.2017.1364206 (дата звернення: 20.04.2022).

Bleisure Travel and Workations: How to Capitalize on the Modern Business Traveler. URL: https://www.altexsoft.com/blog/business/bleisure-travel-how-to-capitalize-on-business-travelers-that-linger-for-leisure/ (дата звернення: 04.04.2022).

What is Bleisure Travel? The Bleisure Traveller Explained. URL: https://www.revfine.com/bleisure-travel/ (дата звернення: 15.04.2022).

Шведюк А. Bleisure-путешествия – новый тренд для деловых людей. URL: https://www.yana.kiev.ua/news-1611-Bleisure--puteshestviya-.html (дата звернення: 15.04.2022).

Horach O.O. (2021) Perspektyvy rozvytku restorannoho ta hotelnoho biznesu v Ukraini [Prospects for the development of restaurant and hotel business in Ukraine]. Turystychnyi ta hotelno-restorannyi biznes : suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy rozvytku: materialy I mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Tourism and hotel and restaurant business: current status, problems and prospects of development: materials of the first international scientific-practical conference (Starobilsk, November 16-17, 2021). (рр. 139–141). Starobilsk: Vyd-vo DZ «Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka». (in Ukrainian)

Kashperska A.I. (2021) Stan ta tendentsii rozvytku pidpryiemstv hotelno-restorannoho biznesu [Status and trends in the hotel and restaurant business]. Turystychnyi ta hotelno-restorannyi biznes : suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy rozvytku: materialy I mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Tourism and hotel and restaurant business: current status, problems and prospects of development: materials of the first international scientific-practical conference (Starobilsk, November 16-17, 2021). (рр. 150–153). Starobilsk: Vyd-vo DZ «Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka». (in Ukrainian)

Nikolaichuk O.A. (2021) Trendy rozvytku vitchyznianoi industrii hostynnosti v umovakh COVID-19 [Trends of Development of Domestic Hospitality Industry in COVID-19]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm – Conditions, The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism (Part 13, pp. 108–114). (in Ukrainian)

Jessie G. (2021) A Guide to Bleisure Travel Marketing. Retrieved from: https://blog.smartvel.com/blog/a-guide-to-bleisure-travel-marketing

Misrahi T. (2016) Are you a «bleisure» traveller? Retrieved from: https://www.weforum.org/agenda/2016/02/are-you-a-bleisure-traveller/

Pinho М., Marques J. (2021) The bleisure tourism trend and the potential for this business-leisure symbiosis in Porto. Journal of Convention & Event Tourism, vol. 22:4, pp. 346–362. DOI: https://doi.org/10.1080/15470148.2021.1905575

Chung J.Y., Choi Y.-K., Yoo B.-K., Kim S.-H. (2019) Bleisure tourism experience chain: implications for destination marketing. Asia Pacific Journal of Tourism Research, vol. 25:3, pp. 300–310. DOI: https://doi.org/10.1080/10941665.2019.1708760

Lichy J., McLeay F. (2017) Bleisure: Motivations and typologies. Journal of Travel & Tourism Marketing, vol. 35(4), pp. 517–530. DOI: https://doi.org/10.1080/10548408.2017.1364206

Bleisure Travel and Workations: How to Capitalize on the Modern Business Traveler. Retrieved from: https://www.altexsoft.com/blog/business/bleisure-travel-how-to-capitalize-on-business-travelers-that-linger-for-leisure/

What is Bleisure Travel? The Bleisure Traveller Explained. Retrieved from: https://www.revfine.com/bleisure-travel/

Shvediuk A. (2020) Bleisure-puteshestvyia – novyi trend dlia delovykh liudei [Bleisure travel is a new trend for business people]. Retrieved from: https://www.yana.kiev.ua/news-1611-Bleisure--puteshestviya-.html

Переглядів статті: 229
Завантажень PDF: 128
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Кашинська, О. (2022). ПОНЯТТЯ «BLEISURE-ПОДОРОЖ» І «BLEISURE-ТУРИСТ» В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-11
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА