ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

Ключові слова: фінансовий моніторинг, економіка, цифровізація, цифровізація держава, інформаційне забезпечення

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням здійснення фінансового моніторингу та напрямам його покращення в сучасних умовах цифровізації вітчизняної економіки. Проаналізовано діяльність Державної служби фінансового моніторингу України. Акцентовано увагу на динаміці отриманих повідомлень в розрізі ознак фінансового моніторингу протягом останніх років, які отримала Державна служба фінансового моніторингу. З’ясовано, що Національний банк України застосовує заходи впливу до банків та фінансових компаній у випадку неналежної ідентифікації, верифікації і перевірки. Досліджено рівень інформаційного забезпечення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України, на основі якого вона базується у своїй роботи. Окреслено напрями впровадження цифровізації в сферу проведення фінансового моніторингу в Україні.

Посилання

Дропа Я.Б., Тесля С.М., Піхоцька М.Р. Розвиток системи фінансового моніторингу як складової частини формування ефективного контролю й безпеки в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2021. Випуск 37. С. 35–43.

Гулько Л.Г. Організаційно-економічний механізм фінансового моніторингу в суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 5. С. 863–866.

Куришко О.О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 1. С. 267–275.

Синюгіна Н. В. Фінансовий моніторинг в системі взаємодії суб’єктів господарювання на фінансових ринках : дис. кандидата екон. наук : 08.00.08. Харків, 2011. 236 с.

Хмелюк А.А. Фінансовий моніторинг: суб’єкти та об’єкти в Україні. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2014. № 1. С. 174–180.

Чаленко Н.В., Норенко А.Ю. Організація системи внутрішного фінансового моніторингу суб’єкта господарювання. International scientific journal. 2015. № 9. С. 168–170.

Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України. URL: https://fiu.gov.ua/

Фінмоніторинг: 5 фактів у цифрах про відмивання коштів, корупцію і «скрутки». 25.01.2022. URL: https://vkursi.pro/news/content/finmonitorynh-5-faktiv-u-tsyfrakh-pro-vidmyvannia-koshtiv-koruptsiiu-i-skrutky-851812

Звіт Державної служби фінансового моніторингу за 2020 рік. URL: https://finap.com.ua/uk/zvit-derzhavnoyi-sluzhbi-finansovogo-monitoringu-ukrayini-za-2020-rik/

Dropa Ya.B., Teslya S.М., Pihotska М.R. (2021) Rozvytok systemy finansovogo monitoryngu yak skladovoyi chastyny formuvannya efektyvnogo kontrolyu y bezpeky v Ukraini [Development of the financial monitoring system as an integral part of the formation of effective control and security in Ukraine]. Naukovyy visnyk Uzgorodskogo natsionalnogo universytetu, vol. 37, pp. 35–43.

Gulko L.G. (2015) Organizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm finansovogo monitoryngu v subyektiv pervynnogo finansovogo monitoryngu [Organizational and economic mechanism of financial monitoring in the subjects of primary financial monitoring]. Globalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 5, pp. 863–866.

Kuryshko O.O. (2012) Osoblyvosti rozvytku systemy finansovogo monitoryngu d Ukraini [Features of the development of the financial monitoring system in Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 267–275.

Synyugina N.V. (2011) Finansovyy monitoring v systemi vzayemodiyi subyektiv gospodaryuvannya na finansovyh rynkah [Financial monitoring in the system of interaction of economic entities in financial markets]: dys. kand. ekon. nauk: 08.00.08. Kharkiv, 236 p.

Hmelyuk A.A. (2014) Finansovyy monitoring: subyekty ta obyekty v Ukraini [Financial monitoring: subjects and objects in Ukraine]. Naukovyy visnyk Natsionalnogo universytetu derzavnoyi podatkovoyi sluzby Ukrainy (ekonomika, pravo), vol. 1, pp. 174–180

Chalenko N.V., Norenko A.Yu. (2015) Organizatsiya systemy vnutrishnyogo finansovogo monitoryngu subyekta gospodaryuvannya [Organization of the system of internal financial monitoring of the business entity]. International scientific journal, vol. 9, pp. 168–170.

Ofitsiynyy sayt Derzavnoyi sluzby finansovogo monitoryngy Ukrainy. URL: https://fiu.gov.ua/

Finmonitoryng: 5 faktiv u tsyfrah pro vidmyvannya koshtiv, koryptsiyu i «skrytky». 25.01.2022. URL: https://vkursi.pro/news/content/finmonitorynh-5-faktiv-u-tsyfrakh-pro-vidmyvannia-koshtiv-koruptsiiu-i-skrutky-851812

Zvit Derzavnoyi sluzby finansovogo monitoryngy za 2020 rik. URL: https://finap.com.ua/uk/zvit-derzhavnoyi-sluzhbi-finansovogo-monitoringu-ukrayini-za-2020-rik/

Переглядів статті: 388
Завантажень PDF: 240
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Гнаткович, О., Овчиннікова, Т., & Смолінська, С. (2022). ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-14
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають