ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

  • Марія Махсма ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-9836-7438
Ключові слова: якість життя, зайнятість, ринок праці, людський розвиток, сільське населення

Анотація

У статті досліджено сучасний стан та перспективи підвищення якості життя сільського населення України. У зв’язку комплексністю та масштабністю зазначеної категорії, оцінювання якості життя населення сільських територій зведено до аналізу тенденцій у статистичних показниках, що відображають матеріальний добробут, демографічний розвиток, стан ринку праці та зайнятості та інших. Встановлено, що проблема відставання якості життя населення сільських територій має загальноєвропейський характер. В Україні зазначена проблема стоїть ще гостріше, оскільки ускладнюється тотально низьким рівнем життя всього населення. Низька якість життя сільського населення підтверджується нижчим рівнем зайнятості й отримуваних доходів; більшим поширенням бідності тощо. Наслідками таких тенденцій стали погіршення демографічної ситуації та несприятливі міграційні процеси у сільській місцевості. Актуальними заходами підвищення якості життя селян мають стати забезпечення їх зайнятості, підвищення рівня їх доходів, посилення соціального захисту вразливих верств, поліпшення умов життя та праці у сільській місцевості.

Посилання

The Susttainable Development Goals. URL: https://worldtop20.org/globalmovement?gclid=EAIaIQobChMIhNPfyfvL5wIVisCyCh17tgWTEAAYAiAAEgLsNvD_BwE (дата звернення: 14.12.2021).

Доклад о человеческом развитии 2020. Следующий рубеж человеческое развитие и антропоцен. URL: https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2020_overview_russian_0.pdf. (дата звернення: 14.12.2021).

Притула Х.М. Якість життя населення як основна детермінанта розвитку сільських територій. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 3 (107). C. 408–417.

About Quality of Life Indices At This Website. URL: https://www.numbeo.com/quality-of-life/indices_explained.jsp. (дата звернення: 14.12.2021).

Luiz R. D’Agostini, Alfredo C. Fantini. Quality of Life and Quality of Living Conditions in Rural Areas: Distinctively Perceived and Quantitatively Distinguished. URL :https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-008-9245-4. (дата звернення: 14.12.2021).

Josef Bernard J. (2018). Rural quality of life – poverty, satisfaction and opportunity deprivation in different types of rural territories. Europ. Countrys. ·Vol. 10. Т. 2, pр. 191–209.

Differences in quality of life in rural and urban populations. URL: https://www.researchgate.net/publication/23496781_Differences_in_quality_of_life_in_rural_and_urban_populations. (дата звернення: 14.12.2021).

Bock B., Kovacs K. & Shucksmith M. (2014). Changing social characteristics, patterns of inequality and exclusion. In Copus, A. K. & de Lima, P., eds., Territorial Cohesion in Rural Europe: The Relational Turn in Rural Development). Abingdon: Routledge, pp. 193–211.

Gray D., Shaw J. & Farrington J. (2006). Community transport, social capital and social exclusion in rural areas. Area, 38(1), 89–98.

Колот А. М. До формування нової моделі соціальної держави. Україна: аспекти праці. 2017. № 1. С. 3–15.

Петрова І. Л. Ринок інноваційної праці: тенденції формування в Україні. Україна: аспекти праці. 2013. № 5. С. 3–7.

Махсма М. Б. Методологічні аспекти вимірювання рівня життя сільського населення. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2018. № 1. С. 277–288.

Махсма М. Б. Регіональна диференціація рівня життя сільського населення України. Україна: аспекти праці. 2018. № 2. С. 3–11.

The World Bank Data. URL: https://data.worldbank.org/indicator (дата звернення: 14.12.2021).

Витрати і ресурси домогосподарств України у 2020 році. Cтат. збірник. ч. 1. Київ : Державна служба статистики України, 2021. 449 с.

Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів у 2020 р. Стат. збірник. Київ : Державна служба статистики України, 2021 р. 71 с.

Cамооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2020 році. Стат. збірник. Київ : Державна служба статистики України, 2021 р. 165 с.

Населення України за 2020 рік: демографічний щорічник. Київ : Державна служба статистики України, 2021. 186 с.

Робоча сила України у 2020 році. Стат. збірник. Київ : Державна служба статистики України, 2021 р. 190 с.

Зовнішня трудова міграція. Стат. бюлетень Київ : Державна служба статистики України, 2017 р. 36 с.

Махсма М.Б., Гаврилов В.М., Волощук С.Д. Передумови розвитку дистанційної зайнятості сільського населення. Економіка України. 2019. № 4. С. 72–81.

The Sustainable Development Goals. Available at: https://worldtop20.org/global-movement?gclid=EAIaIQobChMIhNPfyfvL5wIVisCyCh17tgWTEAAYAiAAEgLsNvD_BwE (accessed December 14, 2021).

Doklad o chelovecheskom razvitii 2020 [Human Development Report 2020]. Available at: https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2020_overview_russian_0.pdf (in Russian). (accessed December 14, 2021).

Prytula Kh.M. (2014) Yakist zhyttia naselennia yak osnovna determinanta rozvytku silskykh terytorii [The quality of life of the population yak is the main determinant of the development of the Silk territories]. Socialno-ekonomichni problemy suchasnogo periodu Ukrayiny, no 3(107), pp. 408–417. (in Ukrainian)

About Quality of Life Indices At This Website. Available at: https://www.numbeo.com/quality-of-life/indices_explained.jsp. (accessed December 14, 2021).

Luiz R. D’Agostini, Alfredo C. Fantini. Quality of Life and Quality of Living Conditions in Rural Areas: Distinctively Perceived and Quantitatively Distinguished. Available at: https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-008-9245-4. (accessed December 14, 2021).

Josef Bernard, J. (2018) Rural quality of life – poverty, satisfaction and opportunity deprivation in different types of rural territories. Europ. Countrys. Vol. 10, no. 2, p. 191–209.

Differences in quality of life in rural and urban populations. Available at: https://www.researchgate.net/publication/23496781_Differences_in_quality_of_life_in_rural_and_urban_populations. (accessed December 14, 2021).

Bock, B., Kovacs, K. & Shucksmith, M. (2014). Changing social characteristics, patterns of inequality and exclusion. In Copus, A. K. & de Lima, P., eds., Territorial Cohesion in Rural Europe: The Relational Turn in Rural Development. Abingdon: Routledge. pp. 193–211.

Gray, D., Shaw, J. & Farrington, J. (2006) Community transport, social capital and social exclusion in rural areas. Area, no 38(1), pp. 89–98.

Kolot A. M. (2017) Do formuvannia novoi modeli sotsialnoi derzhavy [To the problem of the formation of a new model of the social state]. Ukrayina: aspekty praci, no 1, pp. 3–15. (in Ukrainian)

Petrova I. L. (2013) Rynok innovatsiinoi pratsi: tendentsii formuvannia v Ukraini [The market of innovative labor: tendencies of formation in Ukraine]. Ukrayina: aspekty praci, no 5, pp. 3–7. (in Ukrainian)

Makhsma M. B. (2018) Metodolohichni aspekty vymiriuvannia rivnia zhyttia silskoho naselennia [Methodological aspects of measuring the living standards of the rural population]. Socialno-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka, no 1(15), pp. 277–288. (in Ukrainian)

Makhsma M. B. (2018) Rehionalna dyferentsiatsiia rivnia zhyttia silskoho naselennia Ukrainy [Regional differentiation of living standards of the rural population of Ukraine]. Ukrayina: aspekty praci, no 2, pp. 3–11. (in Ukrainian)

The World Bank Data. Available at: https://data.worldbank.org/indicator (accessed December 14, 2021).

Vytraty i resursy domohospodarstv Ukrainy u 2020 rotsi (2021) [Expenditures and resources of households in Ukraine in 2020]. Stat. zbirnyk. ch. 1. Kyiv : Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 449 p. (in Ukrainian)

Samootsinka domohospodarstvamy Ukrainy rivnia svoikh dokhodiv u 2020 r. (2021) [Self-assessment of Ukrainian households of their income level in 2020]. Stat. zbirnyk. Kyiv : Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 71 p. (in Ukrainian)

Camootsinka naselenniam stanu zdorovia ta rivnia dostupnosti okremykh vydiv medychnoi dopomohy u 2020 rotsi (2021) [Self-assessment of the population's health status and the level of availability of certain types of medical care in 2020]. Stat. zbirnyk. Kyiv : Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 165 p. (in Ukrainian)

Naselennia Ukrainy za 2020 rik: demohrafichnyi shchorichnyk (2019) [The population of Ukraine in 2018: a demographic yearbook]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 186 p. (in Ukrainian)

Robocha syla Ukrainy u 2020 rotsi. (2021) [Labor force of Ukraine in 2020]. Stat. zbirnyk. Kyiv : Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 190 p. (in Ukrainian)

Zovnishnia trudova mihratsiia. (2017) [External labor migration]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 36 p. (in Ukrainian)

Makhsma, M. B., Havrylov, V.M., Voloshchuk S.D. (2019) Peredumovy rozvytku dystantsiinoi zainiatosti silskoho naselennia [Prerequisites for the development of remote employment of the rural population]. Ekonomika Ukrayiny, no. 4, pp. 72–81. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 238
Завантажень PDF: 213
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Махсма, М. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-5
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають