СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, стратегія, вихід на міжнародний ринок, аграрний сектор, зовнішній ринок

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням виходу підприємств аграрного сектору на зовнішні ринки. Через підвищення рівня конкуренції як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках, формування ефективної стратегії виходу на зовнішній ринок є ключовим аспектом успіху для підприємств аграрного сектору. Проаналізовано особливості стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Систематизовано етапи формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Наведено базові завдання підприємства для довгострокового функціонування на зовнішніх ринках. Розглянуто основні стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Проаналізовано експорт зернових культур у структурі зовнішньої торгівлі та обсяг виробництва сільськогосподарських культур в Україні. Запропоновано шляхи удосконалення стратегії виходу підприємств аграрного сектору на зовнішні ринки.

Посилання

Закон України про зовнішньоекономічну діяльність. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-12 (дата звернення: 20.02.2022)

Гук І. С., Поцелова Т. В. The importance of strategic planning of firms foreign economic activities under the integrational processes. URL: http://intkonf.org/guk-i-s-potselova-t-v-the-importance-of-strategic-planning-of-firms-foreign-economic-activities-under-the-integrational-processes/ (дата звернення: 22.02.2022)

Васюк Т. Сучасні стратегії управління зовнішньоекономічною діяльністю вітчизняних підприємств. «Ефективність державного управління». 2014. Вип. 41. С. 324–330.

Баула О.В. Особливості формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасному глобалізаційному просторі. Матеріали IX-а міжнародної науково-практичної конференції «Настоящи изследования и развитие». – Том 7. Економіки : Софія, «Бял ГРАД-БГ» ООД. 2018. С. 64–68.

Двуліт З.П., Педос В.О. Окремі аспекти особливостей стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 18. С. 196–200.

Babii I. Features of a strategy formation of foreign economic activity of industrial enterprises. Eastern Europe: economy, business and administration. 2016. № 2. URL: http://www.easterneuropeebm.in.ua/journal_eng/2_2016/24.pdf (дата звернення: 18.02.2022)

Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник. Університет ДФС України. Ірпінь, 2019. 410 с.

Цибуленко М.О., Дунська А.Р. Організаційно-економічні аспекти здійснення ЗЕД на підприємствах України під час кризи. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/viewFile/73394/68771 (дата звернення: 22.02.2022)

Stankiewicz-Mróz A., Perederii V. Foreign economic activity of enterprises. Lodz. 2018. 147 p. URL: http://repozytorium.p.lodz.pl/bitstream/handle/11652/1944/Foreign_econ_activ_Stankiewicz_Mroz_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 22.02.2022)

Кирилов Ю. Концептуальні засади конкурентоспроможного розвитку аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації : монографія. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 420 с.

Kravchenko I. Management of the export potential of the Ukrainian enterprises in the context of entrance to the European market. Central European Journal of Management. 2014. vol. 1, no. 2. URL: https://journals.muni.cz/cejm/article/view/3375 (дата звернення: 22.02.2022)

Державна служба статистики України. Товарна структура зовнішньої торгівлі України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/tsztt/tsztt_u/arh_tsztt2019_u.html (дата звернення: 20.02.2022)

Солонина Є. Українське сільське господарство може «витягти з кризи» всю економіку. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ukrainian-apk-can-support-all-economy/31070474.html (дата звернення: 18.02.2022)

Державна служба статистики України. Економічна статистика. Економічна діяльність. Сільське, лісове та рибне господарство. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cg.htm (дата звернення: 22.02.2022)

Zakon Ukrayiny pro zovnishnoekonomichnu diyalnist. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-12 (accessed February 20, 2022) (in Ukrainian)

Huk I.S., Potselova T.V. The importance of strategic planning of firms foreign economic activities under the integrational processes. Available at: http://intkonf.org/guk-i-s-potselova-t-v-the-importance-of-strategic-planning-of-firms-foreign-economic-activities-under-the-integrational-processes/ (accessed February 22, 2022)

Vasyuk T. (2014) Suchasni stratehiyi upravlinnya zovnishnoekonomichnoyu diyalnistyu vitchyznyanykh pidpryyemstv. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnya, no 41, pp. 324–330. (in Ukrainian)

Baula O.V. (2018) Osoblyvosti formuvannya stratehiyi zovnishnoekonomichnoyi diyalnosti pidpryyemstva v suchasnomu hlobalizatsiynomu prostori. Materialy IX-a mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Nastoyashchy yzsledovanyya y razvytye». – Vol 7. Ekonomiky: Sofiya, «Byal HRAD-BH» OOD, pp. 64–68.

Dvulit Z.P., Pedos V.O. (2017) Okremi aspekty osoblyvostey stratehiyi zovnishnoekonomichnoyi diyalnosti pidpryyemstv. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no 18, pp. 196–200.

Babii I. Features of a strategy formation of foreign economic activity of industrial enterprises. Eastern Europe: economy, business and administration. 2016. № 2. Available at: http://www.easterneuropeebm.in.ua/journal_eng/2_2016/24.pdf (accessed February 18, 2022)

Hrebelnyk O.P. (2019) Osnovy zovnishnoekonomichnoyi diyalnosti: pidruchnyk. [a textbook]. Universytet DFS Ukrayiny. Irpin. 410 p. (in Ukrainian)

Tsybulenko M.O., Dunska A.R. Orhanizatsiyno-ekonomichni aspekty zdiysnennya ZED na pidpryyemstvakh Ukrayiny pid chas kryzy. Available at: http://ape.fmm.kpi.ua/article/viewFile/73394/68771 (accessed February 22, 2022).

Stankiewicz-Mróz A., Perederii V. Foreign economic activity of enterprises. Lodz. 2018. 147 p. Available at: http://repozytorium.p.lodz.pl/bitstream/handle/11652/1944/Foreign_econ_activ_Stankiewicz_Mroz_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed February 22, 2022)

Kyrylov Y. (2015) Kontseptualni zasady konkurentospromozhnoho rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrayiny v umovakh hlobalizatsiyi : monohrafiya [a monograph]. Kherson: OLDI-PLYUS, 420 p.

Kravchenko I. (2014) Management of the export potential of the Ukrainian enterprises in the context of entrance to the European market. Central European Journal of Management, vol. 1, no. 2. Available at: https://journals.muni.cz/cejm/article/view/3375 (accessed February 22, 2022)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Tovarna struktura zovnishnoyi torhivli Ukrayiny. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/tsztt/tsztt_u/arh_tsztt2019_u.html (accessed February 20, 2022).

Solonyna E. Ukrayinske silske hospodarstvo mozhe «vytyahty z kryzy» vsyu ekonomiku. Available at: https://www.radiosvoboda.org/a/ukrainian-apk-can-support-all-economy/31070474.html (accessed February 18, 2022).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Ekonomichna statystyka. Ekonomichna diyalnist. Silske, lisove ta rybne hospodarstvo. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cg.htm (accessed February 22, 2022).

Переглядів статті: 298
Завантажень PDF: 337
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Болквадзе, Н., & Лібич, І. (2022). СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-79
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ