РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СТРАТЕГІЧНА УМОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЇ

Ключові слова: креативність, програма розвитку креативності, персонал, конкурентоспроможність, підприємство, конкурентоспроможність компанії

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням підвищення конкурентоздатності компанії за рахунок розвитку креативності персоналу. Визначено та проаналізовано чинники, що сприяють або перешкоджають інноваційному розвитку компанії в сучасних умовах. Досліджено інноваційну активність підприємств в Україні та визначено вплив розвитку креативності персоналу на активізацію цього процесу. Доведено, що креативний персонал зміцнює інноваційний потенціал компанії. Для розвитку креативності персоналу на підприємствах визначено основні напрями та надано рекомендації щодо організація роботи центру асесменту (Assessment Center) для реалізації програми розвитку креативності, сформульовано основні принципи, визначено завдання та компоненти такої тренінгової програми.

Посилання

ВОІВ: оприлюднено Глобальний інноваційний індекс 2020 року. URL: https://ukrpatent.org/uk/news/main/wipo-gii-2020-02192020 (дата звернення: 15.04.2022)

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.04.2022)

Соколова О.М. Роль технологічної структури переробної промисловості у забезпеченні інноваційної моделі розвитку економіки України. Підприємництво та інновації. 2021. № 16. С. 39–45. URL: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/download/400/388/ (дата звернення: 15.04.2022).

For European companies a new mindset has become key to keeping up with innovation and growth in the US and Asia. URL: https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/innovation/articles/innovation-and-growth-in-the-us-and-asia.html (дата звернення: 15.04.2022)

Харун О.А. Формування креативності персоналу за умов інноваційного розвитку підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету, серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 16. Ч. 2. С. 142–145. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/16_2_2017ua/33.pdf (дата звернення: 15.04.2022)

Грабовська І.В. Інноваційний розвиток підприємства на засадах управління креативністю персоналу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 2. Том 2. С. 192–197. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2017/2017_2_2/jrn/pdf/40.pdf (дата звернення: 15.04.2022)

Антонова О.Є. До проблеми визначення сутності і поняття креативності: проблеми та пошуки. Нові технології навчання : науково-методич. зб. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. Київ-Вінниця. 2012. Вип. 72. С. 8–15.

VOIV: oprilyudneno Globalnij innovacijnij indeks 2020 roku. Available at: https://ukrpatent.org/uk/news/main/wipo-gii-2020-02192020 (accessed April 15, 2022)

Derzhavna sluzhba statistiki Ukrayini. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed April 15, 2022)

Sokolova O.M. (2021) Rol tehnologichnoyi strukturi pererobnoyi promislovosti u zabezpechenni innovacijnoyi modeli rozvitku ekonomiki Ukrayini. Pidpriyemnictvo ta innovaciyi, № 16. S. 39–45. Available at: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/download/400/388/ (accessed April 15, 2022)

For European companies a new mindset has become key to keeping up with innovation and growth in the US and Asia. Available at: https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/innovation/articles/innovation-and-growth-in-the-us-and-asia.html (accessed April 15, 2022)

Harun O.A. (2017) Formuvannya kreativnosti personalu za umov innovacijnogo rozvitku pidpriyemstv. Naukovij visnik Uzhgorodskogo nacionalnogo universitetu, seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosini ta svitove gospodarstvo. № 16. Ch. 2. S. 142–145. Available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/16_2_2017ua/33.pdf (accessed April 15, 2022)

Grabovska I.V. (2017) Innovacijnij rozvitok pidpriyemstva na zasadah upravlinnya kreativnistyu personalu. Visnik Hmelnickogo nacionalnogo universitetu. Ekonomichni nauki. № 2. Tom 2. S. 192–197. Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2017/2017_2_2/jrn/pdf/40.pdf (accessed April 15, 2022)

Antonova O.Ye. (2012) Do problemi viznachennya sutnosti i ponyattya kreativnosti: problemi ta poshuki. Novi tehnologiyi navchannya: naukovo-metodich. zb. Institutu innovacijnih tehnologij i zmistu osviti. Akademiya mizhnarodnogo spivrobitnictva z kreativnoyi pedagogiki. Kyiv-Vinnicya. № 72. S. 8–15.

Переглядів статті: 147
Завантажень PDF: 297
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Танасюк, І., & Кіршо, С. (2022). РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СТРАТЕГІЧНА УМОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЇ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-76
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ