ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ПОРЯДКУ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Ключові слова: внутрішній контроль, заборгованість, дебіторська заборгованість, дебітори, етапи перевірки, контрольно-перевірочні заходи, суб’єкт внутрішнього контролю

Анотація

У статті розглянуто особливості внутрішнього контролю порядку відображення в обліку дебіторської заборгованості та представлено послідовність контрольно-перевірочних заходів суб’єктами внутрішнього контролю. Дослідження базувалось на використанні загальнонаукових методів: системний, логічний, аналіз, індукція, дедукція, а також із використанням методів теоретичного узагальнення, класифікації і групування. Запропоновано додаткову класифікаційну ознаку «за відображенням у Балансі (Звіті про фінансовий стан)» при класифікації дебіторської заборгованості, що дозволить отримувати більш точну та якісну інформацію. Узагальнено мету і завдання внутрішнього контролю дебіторської заборгованості у роботах попередників-дослідників із виділенням авторського їх бачення. Представлено конкретні дії суб’єкта внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на кожному етапі перевірки порядку відображення в обліку розрахунків із дебіторами.

Посилання

Акімова Н.С., Топоркова О.В. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської заборгованості. Бізнес Інформ. 2017. № 11. C. 312–317.

Бурова Т.А., Волошина В.В. Проблеми та перспективи розвитку системи внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на підприємствах. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки. 2014. Вип. 5.3. С. 11–15.

Вороная Н., Адамович Н., Чернишова Н. Борг і заборгованість: розбираємося в поняттях. Податки & Бухоблік. 2020. № 23. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2020/march/issue-23/article-107564.html (дата звернення: 14.04.2022)

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : затв. Наказом М-ва фінансів України від 30 лист. 1999 р. № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99/conv#Text (дата звернення: 18.04.2022)

Москалюк Г.О. Система внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської заборгованості: напрямки удосконалення і розвитку. Ефективна економіка. 2013. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1899 (дата звернення: 14.04.2022)

Наумова Т.А., Бойченко Н.В., Нестеренко І.В. Методичні аспекти внутрішнього контролю дебіторської заборгованості торговельних підприємств. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. у 2-х ч. Ч. 1. 2013. Вип. 1 (17). С. 39–46.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» : затв. Наказом М-ва фінансів України від 08 жов. 1999 р. № 237. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99/conv#Text (дата звернення: 14.04.2022)

Офіційне інтернет-представництво Президента України «Електронні петиції». URL: https://petition.president.gov.ua/petition/106014 (дата звернення: 14.04.2022)

Паянок Т.М. Система внутрішнього контролю дебіторської заборгованості: напрями вдосконалення. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2019. № 1 (42). С. 58–63.

Пугаченко О.Б. Особливості аудиту інформаційних систем і технологій. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2009. Випуск 16 ч. ІІ. С. 223–228.

Фоміна Т.В., Пугаченко О.Б. Внутрішній контроль процесів матеріального забезпечення в системі управління підприємством : Монографія / за ред. Г.М. Давидова. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 200 с.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3112 (дата звернення: 18.04.2022)

Чакалова Н.С. Розробка робочих документів для проведення внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на промислових підприємствах. Агросвіт. 2018. № 22. С. 81–90.

Akimova, N.S., & Toporkova, O.V. (2017). Informatsiine zabezpechennia vnutrishnoho kontroliu debitorskoi ta kredytorskoi zaborhovanosti [Information support of internal control of receivables and payables]. Biznes Inform, 11, 312–317. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_11_48. (in Ukrainian)

Burova, T.A., & Voloshyna, V.V. (2014). Problemy ta perspektyvy rozvytku systemy vnutrishnoho kontroliu debitorskoi zaborhovanosti na pidpryiemstvakh [Problems and prospects of development of the system of internal control of receivables at enterprises]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynskoho. Ekonomichni nauky, 5.3, 11–15. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2014_5. (in Ukrainian)

Voronaia, N., Adamovych, N., & Chernyshova, N. (2020). Borh i zaborhovanist: rozbyraiemosia v poniattiakh [Debt and debt: we understand the concepts]. Podatky & Bukhoblik, 23. Available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2020/march/issue-23/article-107564.html (in Ukrainian)

Instruktsiia pro zastosuvannia Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsii pidpryiemstv i orhanizatsii : zatverdzheno nakazom MFU № 291 vid 30.11.1999 r. [Instructions on the application of the Chart of Accounts for accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations from 30th November 1999, № 291]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99/conv#Text (accessed 18 April 2022) (in Ukrainian)

Moskaliuk, H.O. (2013). Systema vnutrishnoho kontroliu debitorskoi ta kredytorskoi zaborhovanosti: napriamky udoskonalennia i rozvytku [The system of internal control of receivables and payables: areas for improvement and development]. Efektyvna ekonomika, 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1899 (in Ukrainian)

Naumova, T.A., Boichenko, N.V., & Nesterenko, I.V. (2013) Metodychni aspekty vnutrishnoho kontroliu debitorskoi zaborhovanosti torhovelnykh pidpryiemstv [Methodical aspects of internal control of receivables of trade enterprises]. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh: zb. nauk. pr. u 2-kh ch., 1, 1 (17), 39–46. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?...esprstp_2013_1(1)__8.pdf (in Ukrainian)

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 10 «Debitorska zaborhovanist» : zatverdzheno nakazom MFU № 237 vid 08.10.1999 r. [National Regulation (Standard) of Accounting 10 "Accounts Receivable" from 08th October 1999, № 237]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99/conv#Text (accessed 14 April 2022) (in Ukrainian)

Ofitsiine internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy «Elektronni petytsii» [Official Internet Representation of the President of Ukraine "Electronic Petitions"]. Available at: https://petition.president.gov.ua/petition/106014 (accessed 14 April 2022) (in Ukrainian)

Paianok, T.M. (2019). Systema vnutrishnoho kontroliu debitorskoi zaborhovanosti: napriamy vdoskonalennia [The system of internal control of receivables: areas for improvement]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, 1 (42), 58–63. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-1(42)-58-63 (in Ukrainian)

Puhachenko, O.B. (2009). Osoblyvosti audytu informatsiinykh system i tekhnolohii [Features of audit of information systems and technologies]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 16, ІІ, 223–228. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe...2009_16(2)__38.pdf (in Ukrainian)

Fomina, T.V., & Puhachenko, O.B. (2014). Vnutrishnij kontrol' protsesiv material'noho zabezpechennia v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Internal control of logistics processes in the enterprise management system]. Kirovohrad: Imeks-LTD. (in Ukrainian)

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy № 435-IV vid 16.01.2003 r. [Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine from 16th January 2003, № 435-IV]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3112 (accessed 18 April 2022) (in Ukrainian)

Chakalova, N.S. (2018). Rozrobka robochykh dokumentiv dlia provedennia vnutrishnoho kontroliu debitorskoi zaborhovanosti na promyslovykh pidpryiemstvakh. S. 81-90 [Development of working documents for internal control of receivables at industrial enterprises]. Ahrosvit, 22, 81–90. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2018.22.81 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 532
Завантажень PDF: 434
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Пугаченко, О., & Зарудна, Н. (2022). ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ПОРЯДКУ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-73
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають