ЕС ТА КИТАЙ: РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

  • Анна Черняєва Харківський торговельно-економічний інститут Української інженерно-педагогічної академії https://orcid.org/0000-0002-8600-5990
Ключові слова: інвестиції, торгівля, ЄС, Китай, ризики, переваги, стратегічне партнерство

Анотація

У статті розглянуті проблеми торгівельних відносин між Китаєм та країнами Євросоюзу. Проаналізовано обсяг торгівлі між цими країнами у динаміці. Сьогодні Китай є торговельним партнером для ЄС №1. Проаналізовано причини розвитку міжнародної торгівлі між Китаєм та ЄС. Це передусім багатовекторна торгівельна стратегія та бажання зменшення впливу США. Для багатьох країн ЄС з сильною економікою ринок Китаю в умовах кризи в зоні євро стає одним із перспективних напрямків власного експорту. Це дозволяє зберегти високу господарську динаміку країн ЄС. Визначено фактори, що можуть заважати розвитку цього типу міжнародних відносин. До цих проблем належить розбіжності щодо доступу до ринків, зростаючою китайською конкуренцією, політика ЄС щодо Китаю, прагнення ЄС стратегічної автономії, інструментарій щодо Китаю, ризикована стратегія та розвинена трансатлантична співпраця.

Посилання

China Summit. Press Release. EU – China Summit (Brussels, 20 September 2012) – EU Relations with China. Factsheet. URL: http://eeas.europa.eu (accessed 10.03.2022)

EU27 deficit in trade in goods with China down to 67 bn euro in the first six months of 2012. Eurostat Newsrelease. 135/2012 – 18 September 2012.

Huafei Q. Contemporary Chinese Foreign Affairs and International relations / Q. Huafei. – Beijing : Current Affairs Press, 2012. – 428 p.

Ross John. The rise of China’s global companies. China Today. 2013. Vol. 62, Nо 12. P. 82.

Venger V. Перспективи українсько-китайського співробітництва у промисловій сфері: інтереси Китаю та можливості України. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. 2018. № 1(1). С. 6–16. URL: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/24

Захарін С.В., Лі Інін, Ван Веньцянь. Активізація українсько-китайського економічного співробітництва. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2016. Вип. 2. С. 28–32.

Костенко Н. Геоекономічний вимір залучення країн у глобальну торгівлю. Економіст. 2011. № 1. С. 17–19.

Лавнікевич Д. Бійся китайців, які приносять дарунки. Дзеркало тижня. 2018. № 32. URL: https://dt.ua/finances/biysya-kitayciv-yaki-prinosyat-darunki-287105_.html.

Родченко В.Б., Прус Ю.І. Глобальні орієнтири просторового розвитку в сучасних умовах: виклики для України. Соціальна економіка. 2018. Вип. 55. С. 50–61.

China Summit. Press Release. EU – China Summit (Brussels, 20 September 2012). EU Relations with China. Factsheet. Available at: http://eeas.europa.eu (accessed 10.03.2022)

EU27 deficit in trade in goods with China down to 67 bn euro in the first six months of 2012. Eurostat Newsrelease. 135/2012. 18 September 2012.

Huafei Q. (2012) Contemporary Chinese Foreign Affairs and International relations. Beijing: Current Affairs Press, 428 p.

Ross John. (2013) The rise of China’s global companies. China Today. Vol. 62, Nо 12. P. 82.

Venger V. (2018) Perspektyvy ukrainsko-kytaiskoho spivrobitnytstva u promyslovii sferi: interesy Kytaiu ta mozhlyvosti Ukrainy [Prospects of Ukrainian-Chinese cooperation in the industrial sphere: China's interests and Ukraine's capabilities]. Yevropeiskyi naukovyi zhurnal Ekonomichnykh ta Finansovykh innovatsii, 1(1), 6–16. Available at: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/24 (in Ukrainian) (accessed 10.03.2022)

Zakharin S.V., Li Inin, Van Ventsian (2016) Aktyvizatsiia ukrainsko-kytaiskoho ekonomichnoho spivrobitnytstva [Intensification of Ukrainian-Chinese economic cooperation]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomika», no. 2, pp. 28–32.

Kostenko N. (2011) Heoekonomichnyi vymir zaluchennia krain u hlobalnu torhivliu [Geoeconomic dimension of attracting countries to global trade]. Ekonomist, no 1, pp. 17–19.

Lavnikevych D. (2018) Biisia kytaitsiv, yaki prynosiat darunky [Be afraid of the Chinese who bring gifts.]. Dzerkalo tyzhnia, no 32. Available at: https://dt.ua/finances/biysya-kitayciv-yaki-prinosyat-darunki-287105_.html.

Rodchenko V.B., Prus Yu.I. (2018) Hlobalni oriientyry prostorovoho rozvytku v suchasnykh umovakh: vyklyky dlia Ukrainy [Global landmarks of spatial development in modern conditions: challenges for Ukraine]. Sotsialna ekonomika, no. 55, pp. 50–61.

Переглядів статті: 267
Завантажень PDF: 219
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Черняєва, А. (2022). ЕС ТА КИТАЙ: РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-55
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ