ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО КОНТРАКТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ INCOTERMS

  • Вікторія Козуб Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-0402-8508
  • Світлана Бестужева Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-9658-3500
Ключові слова: зовнішньоекономічний контракт, міжнародна торгівля, Incoterms, експорт, імпорт, оптимізація, умови

Анотація

Стаття присвячена дослідженню еволюції розвитку базисних умов постачання Incoterms у міжнародній торговельній сфері для раціоналізації механізму дії зовнішньоекономічних контрактів суб’єктів міжнародного бізнесу на основі спрощення в складанні й узгодженні його позицій і статей, наданні допомоги контрагентам у пошуку рівноправних способів вирішення виникаючих розбіжностей, що влаштовують обидві сторони. Обґрунтовано, що правила Incoterms допомагають регулювати відносини внутрішньої та міжнародної торгівлі та можуть використовуватися в будь-якій редакції, узгодженої сторонами угоди, в тому числі і Правила Міжнародної торгової палати по використанню термінів для внутрішньої та міжнародної торгівлі в редакції 2020 року. Авторами проаналізовано переваги та недоліки застосування умов постачання всіх груп Incoterms для імпортера та експортера, що дозволяє гнучко використовувати їх для оптимізації умов зовнішньоекономічних контрактів.

Посилання

Використання Інкотермс узаконено як на території України, так і поза її межами. Закон України від 05.07.2012 р. № 5060-VI14.08.2012. URL: https://news.dtkt.ua/state/zed/20095 (дата звернення: 25.03.2022)

Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print1475610185223025 (дата звернення: 25.03.2022)

Грущинська Н.М., Антоненко К.В. Incoterms як головний документ регулювання базисних умов поставки при управлінні експортно-імпортними операціями підприємства України з урахуванням європейських стандартів. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2009_1_14 (дата звернення: 30.03.2022)

Incoterms 2020: що змінилося? Юридична Газета он-лайн. 2020. № 9(715). URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/incoterms-2020-shcho-zminilosya.html (дата звернення: 28.03.2022)

Інкотермс 2020 – ваш путівник по міжнародних нормах торгівлі. URL: https://ua.kuehne-nagel.com/-/znannya/inkoterms (дата звернення: 30.03.2022)

Країни, в яких діють національні комітети Incoterms. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Incoterms_map.png. (дата звернення: 29.03.2022)

Ларін М. Правила Incoterms-2010: практика застосування в ЗЕД контрактах. Все про бухгалтерський облік. 2016. № 30. С. 6–9.

Марцінковська О., Легкий О. Incoterms 2010 як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Економічний аналіз. 2013. № 12(3). С. 265–268. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_12(3)__58 (дата звернення: 28.03.2022)

Целуйко О. Базисні умови поставки (Правила Incoterms). Практичне керівництво «Імпорт товарів і послуг: оформлення та облік». 2016. № 15. С. 12–17.

Терміни Інкотермс 2020 в Україні. Офіційні публікації МТП. URL: https://incoterms2020.com.ua/terms (дата звернення: 30.03.2022)

У чому різниця між Інкотермс 2010 и 2020? URL: https://srl.com.ua/info/new-incoterms-2020-rules/ (дата звернення: 30.03.2022)

Salomon A. Formuły Incoterms 2010 w pracy spedytora międzynarodowego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. 2014. 87, 105–123.

See V. Incoterms and the exporter. URL: http://nolagemar.com/upload/download/doc/2012_06_05-09_57_01.pdf (дата звернення: 02.04.2022)

Shumin W (2011). Incoterms 2010: the new rules as flying shuttle between international trade and transportation. Annual of China Maritime Law, 1, 15. URL: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-ZGHS201101015.htm (дата звернення: 30.03.2022)

Guoxin M. (2013) Development Trend of Incoterms. Taxation and Economy, 6, 10. URL: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-SWYJ201306010.htm (дата звернення: 30.03.2022)

International Chamber of Commerce (2010). History of the Incoterms rules. URL: https://iccwbo.org/incoterms_history (дата звернення: 30.03.2022)

Vykorystannia Inkoterms uzakoneno yak na terytorii Ukrainy, tak i poza yii mezhamy [The use of Incoterms is legal both on the territory of Ukraine and abroad]. Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 r. № 5060-VI14.08.2012. URL: https://news.dtkt.ua/state/zed/20095 (аccessed 25.03.2022)

Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Economic Code of Ukraine] № 436-IV vid 16.01.2003. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print1475610185223025 (аccessed 25.03.2022)

Hrushchynska N.M., Antonenko K.V. Incoterms yak holovnyi dokument rehuliuvannia bazysnykh umov postavky pry upravlinni eksportno-importnymy operatsiiamy pidpryiemstva Ukrainy z urakhuvanniam yevropeiskykh standartiv [Incoterms as the main document of regulation of basic conditions of delivery at management of export-import operations of the enterprise of Ukraine taking into account the European standards]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2009_1_14 (аccessed 30.03.2022)

Incoterms 2020: shcho zminylosia? [Incoterms 2020: what has changed?] Yurydychna Hazeta on-lain. 2020. 9(715). URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/incoterms-2020-shcho-zminilosya.html (аccessed 28.03.2022)

Inkoterms 2020 – vash putivnyk po mizhnarodnykh normakh torhivli [Incoterms 2020 – your guide to international trade standards]. URL: https://ua.kuehne-nagel.com/-/znannya /inkoterms (аccessed 30.03.2022)

Krainy, v yakykh diiut natsionalni komitety Incoterms [Countries where Incoterms national committees operate]. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Incoterms_map.png. (аccessed 29.03.2022)

Larin M. (2016) Pravyla Incoterms-2010: praktyka zastosuvannia v ZED kontraktakh [Rules of Incoterms-2010: practice of application in foreign trade contracts]. Vse pro bukhhalterskyi oblik, 30, 6–9.

Martsinkovska O., Lehkyi O. (2013) Incoterms 2010 yak instrument rehuliuvannia zovnishnoekonomichnoi diialnosti [Incoterms 2010 as a tool for regulating foreign economic activity]. Ekonomichnyi analiz, 12(3), 265–268. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_12(3)__58 (аccessed 28.03.2022)

Tseluiko O. (2016) Bazysni umovy postavky (Pravyla Incoterms) [Basic terms of delivery (Incoterms Rules)]. Praktychne kerivnytstvo «Import tovariv i posluh: oformlennia ta oblik», 15, 12–17.

Terminy Inkoterms 2020 v Ukraini. Ofitsiini publikatsii MTP. [Terms of Incoterms 2020 in Ukraine. Official ICC publications]. URL: https://incoterms2020.com.ua/terms (аccessed 30.03.2022)

U chomu riznytsia mizh Inkoterms 2010 y 2020? [What is the difference between Incoterms 2010 and 2020?] URL: https://srl.com.ua/info/new-incoterms-2020-rules/ (аccessed 30.03.2022)

Salomon A. (2014) Formuły Incoterms 2010 w pracy spedytora międzynarodowego [Formulas Incoterms 2010 in the work of an international forwarder]. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 87, 105–123.

See V. Incoterms and the exporter. URL: http://nolagemar.com/upload/download/doc/2012_06_05-09_57_01.pdf (аccessed 02.04.2022)

Shumin W (2011) Incoterms 2010: the new rules as flying shuttle between international trade and transportation. Annual of China Maritime Law, 1, 15. URL: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-ZGHS201101015.htm (аccessed 30.03.2022)

Guoxin M. (2013) Development Trend of Incoterms. Taxation and Economy, 6, 10. URL: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-SWYJ201306010.htm (аccessed 30.03.2022)

International Chamber of Commerce (2010) History of the Incoterms rules. URL: https://iccwbo.org/incoterms_history (аccessed 30.03.2022)

Переглядів статті: 272
Завантажень PDF: 496
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Козуб, В., & Бестужева, С. (2022). ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО КОНТРАКТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ INCOTERMS. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-46
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають