РОЛЬ КОНСАЛТИНГУ У РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: консалтинг, туристичний консалтинг, консалтингова діяльність, підсистеми консалтингової діяльності

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності терміну «консалтинг». Окреслено чотири підходи до трактування дефініції «консалтинг» ‒експертний, сервісний, функціональний та процес ний та запропоновано авторське визначення поняття «туристичний консалтинг», під яким розуміємо висококваліфіковану допомогу фахівців щодо надання професійних послуг суб’єктам туристичного бізнесу щодо виявлення проблем у різних сферах діяльності (управлінській, інвестиційній, кадровій, маркетинговій, фінансовій юридичній тощо) і розробку пропозицій задля підвищення їх функціонування та піднесення іміджу на ринку туристичних послуг. Зазначено, що причинами виникнення консалтингу в сфері туризму в сучасних умовах є: невизначеність політичної та економічної ситуації в країні; поширення пандемії COVID-19; зниження інтенсивності туристичних потоків; системний та комплексний характер виявлених проблем; відносно висока вартість турпродукту; недостатній об’єм статистичних даних; відсутність вузькоспеціалізованих досліджень ринку туристичних послуг; розбіжність у поглядах на вирішення проблем між керівництвом та власниками туристичних підприємств; необхідність нового креативного погляду на вирішення проблеми, або компанію; необхідність залучення додаткових ресурсів для вирішення проблеми; можливість використання досвіду консультантів з певних питань; необхідність розробки системи стратегічного планування діяльності туроператорів; бажання забезпечити надійність та безпеку розвитку бізнесу. Водночас у статті зазначено ряд факторів, які стримують розвиток туристичного консалтингу на макро- та макрорівнях. Обґрунтовано основні напрями туристичного консалтингу, головні серед яких: дослідження туристичного ринку, розробка стратегій, концепцій, програм, майстер-планів розвитку туризму, розробка турпродукту, розробка техніко-економічного обгрунтування; менеджмент при виході на ринок; туристський маркетинг і брендинг; маркетинг і менеджмент дестинации; аудит туристських дестинацій; бізнес-планування, управління активами, проведення тренінгів, навчання; просування подій і PR; контроль якості. Продемонстровано роль та місце консалтингу в розвитку туристичного бізнесу.

Посилання

Наказ Національного агентства України з управління державними корпоративними правами «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення конкурсів на право виконання консалтингових (консультаційних, аудиторських, юридичних та оціночних) послуг» від 15.07.99 р. № 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0633-99#Text

Рішення аудиторської палати України «Про затвердження Переліку послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми» від 27.09.2007 р. № 182/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr82_230-07#Text

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 05.12.2012 р. №40-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

Розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи» від 17.05.2009 р. №680-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80#Text

Розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення концепції Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур на період до 2026 року» від 14.04.2021 №322-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-2021-%D1%80#Text

Унинець-Ходаківська В.П., Костюкевич О.І., Лятамбор О.А. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. 2-ге вид., доп. і перероб. Київ : ЦУЛ, 2009. 392 с.

Макхем К. Управленческий консалтинг; пер. с 3-го англ. изд. Москва : Дело и Сервис, 1999. 288 с.

Немоляева М.Е. Маркетинг в иностранном туризме. Москва : Вильямс, 2002. 204 с.

Nakaz Natsionalnoho ahentstva Ukrainy z upravlinnia derzhavnymy korporatyvnymy pravamy «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok orhanizatsii ta provedennia konkursiv na pravo vykonannia konsaltynhovykh (konsultatsiinykh, audytorskykh, yurydychnykh ta otsinochnykh) posluh» vid 15.07.99 r. № 131. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0633-99#Text

Rishennia audytorskoi palaty Ukrainy «Pro zatverdzhennia Pereliku posluh, yaki mozhut nadavaty audytory (audytorski firmy» vid 27.09.2007 r. № 182/5. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr82_230-07#Text

Zakon Ukrainy «Pro innovatsiinu diialnist» vid 05.12.2012 r. №40-IV. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

Rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku natsionalnoi innovatsiinoi systemy» vid 17.05.2009 r. №680-r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80#Text

Rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi prohramy rozvytku doslidnytskykh infrastruktur na period do 2026 roku» vid 14.04.2021 №322-r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-2021-%D1%80#Text

Unynets-Khodakivska, V.P. Kostiukevych, O.I. and Liatambor, O.A. (2009), Rynok finansovykh posluh: teoriia i praktyka [Market of financial services: theory and practice], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Makkhem, K. (1999), Upravlencheskiy konsalting [Management consulting]. Moscow: Delo i servis,

Nemoliaeva M.E. (2002), Marketynh v ynostrannom turyzme. Moscow: Vyliams, 204 s.

Переглядів статті: 130
Завантажень PDF: 187
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Петлін, І. (2022). РОЛЬ КОНСАЛТИНГУ У РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-51