СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛІНГУ ВИТРАТ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ

Ключові слова: контролінг витрат, інструменти, методи, обмеженість ресурсів, вітчизняні підприємства

Анотація

Стаття присвячена особливостям впровадження на вітчизняних підприємствах сучасних інструментів контролінгу витрат в умовах обмеженості ресурсів. Охарактеризовано витрати за окремими класифікаційними ознаками та обґрунтовано необхідність контролінгу витрат за мінливих умов господарювання. Здійснено прогноз результатів роботи вітчизняного підприємств на основі алгоритму експоненційного згладжування.

Посилання

Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» (П(С)БО 16), затверджене наказом Мінфіну 31 грудня 1999 року № 318. URL: https://kodeksy.com.ua/buh/psbo/16.htm.

Бланк І.А. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. Київ : Ніка-Центр, 2009. 528 с.

Бутинець Ф.Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2012. Вип. 1 (22). С. 11–18.

Корбутяк А.Г., Шевчук Ю.О. Фінансовий контролінг як складова управління фінансами підприємства. Науковий вісник Ужгородського університету. 2021. Вип. 39. C. 89–94. URL: http://visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/index.php/2021

Мілаш І.В., Гаркуша Н.М. Управління витратами підприємств роздрібної торгівлі за центрами відповідальності. Проблеми економіки. 2017. № 4. С. 113–117.

Одинцова Т.М. Контролінг витрат у системі забезпечення збалансованого сталого розвитку підприємства. Вісник Університету Банківської Справи Національного Банку України. 2018. № 1 (13). С. 106–109.

Офіційний веб-сайт «Євро-Модуль». URL: https://www.euro-modul.com.ua. (дата звернення: 12.06.2021).

Паскалова А.Г. Класифікація витрат підприємства відповідно до функцій та завдань контролінгу. Бізнес Інформ. 2019. № 2. С. 212–217.

Погорєлов І.М., Сахно А.В. Фінансовий контролінг як основа ефективного управління фінансами. Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ": Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2019. № 34. С. 173–177.

Сабліна Н.В. Контролінг в управлінні витратами підприємств : монографія. Укр. держ. акад. залізн. трансп. Харків : УкрДАЗТ, 2010. 263 с.

Штрайт Б., Петрик О. Контролінг і управління підприємством. Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 5. С. 32–35.

Янковий О.Г., Кошельок Г.В. Фактори формування прибутку підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2018. Вип. 3(43). С. 298–305.

“Why isn’t the Controller Having More Impact?”, Schuemann, Jon. Strategic Finance. 1999. Aрril. Р. 32.

Brown, A. Technological and organizational influences on the adoption of activity-based costing in Australia / A. Brown, P. Booth, F. Giacobbe // Accounting & Finance. 2004. Vol. 44, No. 3, P. 205–258.

Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 №2755-VI [Tax Cod Of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. (in Ukrainian)

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 16 «Vytraty» (P(S)BO 16), zatverdzhene nakazom Minfinu 31 hrudnia 1999 roku. [Regulation (standard) of accounting 16 "Costs"]. Available at: https://kodeksy.com.ua/buh/psbo/16.htm. (in Ukrainian)

Blank I.A. (2009) Finansovyi menedzhment [Financial Management]: navch. Posib [tutorial]. Kyiv: Nika-Tsentr, 528 p. (in Ukrainian)

Butynets F.F. (2012) Vytraty vyrobnytstva ta yikh klasyfikatsiia dlia potreb upravlinnia [Production costs and their classification for management purposes]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu. Vol. 1 (22). P. 11–18. (in Ukrainian)

Korbutiak A.G., Shevchuk Yu.O. (2021) Finansovyi kontrolinh yak skladova upravlinnia finansamy pidpryiemstva [Financial controlling as a component of enterprise financial management]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Vol. 39. P. 89–94. Available at: http://visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/index.php/2021 (in Ukrainian)

Milash I.V., Harkusha N.M. (2017) Upravlinnia vytratamy pidpryiemstv rozdribnoi torhivli za tsentramy vidpovidalnosti [Cost management of retail enterprises by centers of responsibility]. Problemy ekonomiky. № 4. P. 113–117. (in Ukrainian)

Odyntsova T.M. (2018) Kontrolinh vytrat u systemi zabezpechennia zbalansovanoho staloho rozvytku pidpryiemstva [Cost control in the system of ensuring sustainable development of the enterprise]. Visnyk Universytetu Bankivskoi Spravy Natsionalnoho Banku Ukrainy. №1 (13). P. 106–109. (in Ukrainian)

Ofitsiinyi veb-sait «Ievro-Modul». Available at: https://www.euro-modul.com.ua.

Paskalova A.G. (2019) Klasyfikatsiia vytrat pidpryiemstva vidpovidno do funktsii ta zavdan kontrolinhu [Classification of enterprise costs in accordance with the functions and tasks of controlling]. Biznes Inform. №2. P. 212–217. (in Ukrainian)

Pohorielov I.M., Sakhno A.V. (2019) Finansovyi kontrolinh yak osnova efektyvnoho upravlinnia finansamy [Financial controlling as a basis for effective financial management]. Zbirnyk naukovykh prats "Visnyk NTU "KhPI": Tekhnichnyi prohres ta efektyvnist vyrobnytstva. № 34. P. 173–177. (in Ukrainian)

Sablina N.V. (2010) Kontrolinh v upravlinni vytratamy pidpryiemstv: monohrafiia [Controlling in the management of enterprise costs: monograph]. Ukr. derzh. akad. zalizn. transp. Kharkiv: UkrDAZT, 263 p. (in Ukrainian)

Shtrait B., Petryk O. (2015) Kontrolinh i upravlinnia pidpryiemstvom [Kontroling and Management of Enterprise]. Bukhhalterskyi oblik i audyt. Vol. 5. P. 32–35. (in Ukrainian)

Iankovyi O.H., Koshelok H.V. (2018) Faktory formuvannia prybutku pidpryiemstva [Factors of Enterprise Profit Formation]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen. Vol. 3(43). P. 298–305. (in Ukrainian)

“Why isn’t the Controller Having More Impact?”, Schuemann, Jon. Strategic Finance. 1999. Aрril. Р. 32.

Brown, A. Technological and organizational influences on the adoption of activity-based costing in Australia / A. Brown, P. Booth, F. Giacobbe. Accounting & Finance. 2004. Vol. 44, No. 3. P. 205–258.

Переглядів статті: 169
Завантажень PDF: 165
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Корбутяк, А., & Сокровольська, Н. (2022). СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛІНГУ ВИТРАТ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-48
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ