УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: управління капіталом, оборотний капітал, ліквідність, активи, зобов’язання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем управління оборотним капіталом промислових підприємств. Визначено, що основним джерелом фінансування активів є поточні зобов’язання та забезпечення, тобто підприємства дотримуються переважно агресивної політики фінансування. Проаналізовано структуру оборотних активів промислових підприємств України та промислового підприємства ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель». Розраховані показники ліквідності даного підприємства за період 2016-2020 рр. Встановлено, що протягом даного періоду у підприємства недостатньо оборотних коштів. Проведено аналіз оборотності оборотних коштів. Побудовано лінію тренду поточної та загальної ліквідності. Визначено прогнозні та бажані коефіцієнти ліквідності активів підприємства. Виявлено, що потрібно переглянути існуючу фінансову політику конкретного промислового підприємства. Запропоновано з метою збільшення виручки від реалізації провести диверсифікацію виробництва.

Посилання

Господарський кодекс України. Дата оновлення: 12.01.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Набрання чинності: 19.03.2013. URL: https://zakon.help/article/nacionalne-polozhennya-standart-buhgalterskogo

Загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів : URL: http://www.smida.gov.ua

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0006626-06?find=1&text=%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#w1_1

Бассова О.О. Управління оборотним капіталом торгівельних підприємств. Економічна наука. 2018. № 11. http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2018/10.pdf

Чайка Т.Ю., Лошакова С.Є., Водоріз С.Я. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності за балансом, урахування фінансових і виробничих особливостей підприємства під час здійснення коефіцієнтного аналізу ліквідності. Економіка і суспільство. 2018. № 15. https://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/139.pdf

Польова Т.В., Кравцова Ю.В. Аналіз ліквідності балансу підприємства на прикладі ПРАТ «Бондарівське». Ефективна економіка. 2018. № 10. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/35.pdf

Теницька Н.Б., Мяло М.О., Аніпір Є.Л. Система управління оборотним капіталом України. Ефективна економіка. 2013. № 10. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2409

Hospodarskyi kodeks Ukrainy. Data onovlennia: 12.01.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 "Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti". Nabrannia chynnosti: 19.03.2013. URL: https://zakon.help/article/nacionalne-polozhennya-standart-buhgalterskogo

Zahalnodostupna informatsiina baza danykh Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku pro rynok tsinnykh paperiv. URL: http://www.smida.gov.ua

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Metodychni rekomendatsii z analizu i otsinky finansovoho stanu pidpryiemstv. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0006626-06?find=1&text=%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#w1_1

Bassova O.O. (2018) Upravlinnia oborotnym kapitalom torhivelnykh pidpryiemstv. Ekonomichna nauka. № 11. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2018/10.pdf.

Chaika T.Iu., Loshakova S.Ie., Vodoriz S.Ia. (2018) Rozrakhunok koefitsiientiv likvidnosti za balansom, urakhuvannia finansovykh i vyrobnychykh osoblyvostei pidpryiemstva pid chas zdiisnennia koefitsiientnoho analizu likvidnosti. Ekonomika i suspilstvo. № 15. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/139.pdf.

Polova T.V., Kravtsova Yu.V. (2018) Analiz likvidnosti balansu pidpryiemstva na prykladi PRAT «Bondarivske». Efektyvna ekonomika. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/35.pdf

Tenytska N.B., Mialo M.O., Anipir Ye.L. (2013) Systema upravlinnia oborotnym kapitalom Ukrainy. Efektyvna ekonomika. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2409

Переглядів статті: 288
Завантажень PDF: 299
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Кічук, О., & Тарасова, Ю. (2022). УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-60
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ