ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Ключові слова: страхування, страхове підприємництво, фінансовий потенціал, фінансовий потенціал страхового підприємництва

Анотація

Незважаючи на значний обсяг наукових публікацій, які відображають проблеми розвитку страхового підприємництва, недостатньо висвітленими залишаються питання формування та реалізації фінансового потенціалу страхового підприємництва в Україні. Тому, назріла потреба узагальнити теоретичні та вдосконалити практичні аспекти формування та реалізації фінансового потенціалу страхового підприємництва в економіці України. У статті, спираючись на дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, що займалися проблемами фінансового потенціалу, з’ясовано сутність та з огляду на власні розрахунки визначено рівень фінансового потенціалу страхового підприємництва в Україні. Зроблено висновок про те, що досліджуючи сутність та проблеми фінансового потенціалу розвитку страхового підприємництва в Україні в подальшому потрібно, зокрема, провести дослідження сучасного стану, сутності, структури, функціонального змісту видів і форм реалізації фінансового потенціалу страхового підприємництва та розробити методику оцінки ефективності й виробити конкретні рекомендації щодо підвищення ефективності у сфері формування і реалізації фінансового потенціалу страхового підприємництва.

Посилання

Боронос В.Г. Формування механізму оптимізації структури капіталу та його вплив на фінансовий потенціал підприємства. Механізм регулювання економіки. 2010. № 3, Т. 1. С. 154–166.

Корнійчук Г.В. Економічний зміст фінансового потенціалу підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 7, част. 2. С. 26–29.

Левченко Н.М. Фінансовий потенціал підприємства: сутність та підходи до діагностики. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 2. С. 114–117.

Нагорнюк О.В. Класифікація видів фінансового потенціалу підприємства. Інтелект ХХІ. 2018. № 1. С. 104–109.

Нонік В.В., Полчанов А.Ю. Фінансовий потенціал як економічна категорія. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 17. С. 5–9.

Онишко С.В. Фінансовий потенціал інноваційного розвитку економіки. Фінанси України. 2003. № 6. С. 67–74.

Партин Г.О., Задерецька Р.І., Граціян О.В. Формування фінансового потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2016. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4754

Плиса В.Й. Страхування : підручник, 2-ге вид, виправлене й доповнене Київ : Каравела, 2019. 512 с.

Свірський В.C. Фінансовий потенціал: теоретико-концептуальні засади. Світ фінансів. 2007. № 4. С. 43–51.

Шалигіна І.В. Необхідність проведення оцінки та управління фінансовим потенціалом підприємства. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 15. С. 785–792.

Огляд страхового ринку за І півріччя 2021 року / Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Insurance_market_review_first_half_2021_pr_2021-10-26.pdf?v=4 (дата звернення: 20.04.2022)

Національний банк України : офіційний сайт. Національний банк України. URL:https://bank.gov.ua/

Boronos V.H. (2010) Formuvannia mekhanizmu optymizatsii struktury kapitalu ta joho vplyv na finansovyj potentsial pidpryiemstva [Formation of a mechanism for optimizing the capital structure and its impact on the financial potential of the enterprise]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 3, T. 1, pp. 154–166. (in Ukrainian)

Kornijchuk H.V. (2016) Ekonomichnyj zmist finansovoho potentsialu pidpryiemstva [Economic content of the financial potential of the enterprise]. Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 7, part 2, pp. 26–29. (in Ukrainian)

Levchenko N.M. (2012) Finansovyj potentsial pidpryiemstva: sutnist' ta pidkhody do diahnostyky [Financial potential of the enterprise: essence and approaches to diagnostics]. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 114–117. (in Ukrainian)

Nahorniuk O.V. (2018) Klasyfikatsiia vydiv finansovoho potentsialu pidpryiemstva [Classification of types of financial potential of the enterprise]. Intelekt XXI, vol. 1, pp. 104–109. (in Ukrainian)

Nonik V.V., Polchanov A.Yu. (2017) Finansovyj potentsial iak ekonomichna katehoriia [Financial potential as an economic category]. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 5–9. (in Ukrainian)

Onyshko S.V. (2003) Finansovyj potentsial innovatsijnoho rozvytku ekonomiky [Financial potential of innovative economic development]. Finansy Ukrainy, vol. 6, pp. 67–74. (in Ukrainian)

Partyn H.O., Zaderets'ka R.I., Hratsiian O.V. (2016) Formuvannia finansovoho potentsialu pidpryiemstva [Formation of financial potential of the enterprise]. Efektyvna ekonomika, vol. 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4754 (in Ukrainian)

Plysa V.Yo. (2019) Strakhuvannia [Insurance], 2nd ed. Kyiv: Karavela. (in Ukrainian)

Svirs'kyj V.C. (2007) Finansovyj potentsial: teoretyko-kontseptual'ni zasady [Financial potential: theoretical and conceptual principles]. Svit finansiv, vol. 4, pp. 43–51. (in Ukrainian)

Shalyhina I.V. (2018) Neobkhidnist' provedennia otsinky ta upravlinnia finansovym potentsialom pidpryiemstva [The need to assess and manage the financial potential of the enterprise]. Ekonomika i suspil'stvo, vol. 15, pp. 785–792. (in Ukrainian)

Ohliad strakhovoho rynku za I pivrichchia 2021 roku / Natsionalnyi bank Ukrainy. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Insurance_market_review_first_half_2021_pr_2021-10-26.pdf?v=4

National Bank of Ukraine : official site / Natsionalnyi bank Ukrainy. URL: https://bank.gov.ua/

Переглядів статті: 345
Завантажень PDF: 320
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Плиса, В., & Воробйова, В. (2022). ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-52
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ