ОФШОРНІ ФІНАНСОВІ ЦЕНТРИ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВПЛИВ НА ВІТЧИЗНЯНУ Й СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ

Ключові слова: офшорний фінансовий центр, податкова гавань, прямі іноземні інвестиції, round tripping операції, debt-to-equity операції, деофшоризація

Анотація

У статті визначено сутність сучасних офшорних фінансових центрів (ОФЦ), їхню відмінність від податкових гаваней. Досліджено мотиви, які зумовлюють нарощення обсягів діяльності офшорів, вигоди та недоліки для них самих та клієнтів. Визначено позитивні і негативні наслідки функціонування офшорних зон на рівні світової економіки, встановлено роль ОФЦ у формуванні світової фінансової кризи 2008 р. шляхом емісії на своїй території проблемних деривативів. Досліджено масштаби офшоризації української економіки. Розглянуто структуру прямих іноземних інвестицій з та в Україну в розрізі країн світу та їх специфічні форми (round tripping та debt-to-equity операції). На основі дослідження ключових факторів популярності офшорних схем серед вітчизняних підприємців запропоновано шляхи зменшення проблеми офшоризації української економіки задля зростання ВВП України та добробуту її громадян.

Посилання

Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxon.htm

Хоменко І.О., Волинець Л.М., Шамкало А.О. Особливості надходження прямих іноземних інвестицій та їхній вплив на економіку України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. № 1 (25). С. 15–26. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1(25)-15-26

Sinha, Neha and Ankita Srivastava. "Offshore Financial Centers and Tax Havens–An overview." International Taxation – A Compendium, Chapter 11, 2011, pp. 988–1011. URL: http://www.nishithdesai.com/fileadmin/user_upload/pdfs/ResearchArticles/OffshoreFinancial Centers.pdf

Лебідь О.В., Гаркуша В.О. Особливості діяльності офшорних зон та їх роль у системі світових фінансових центрів. Бізнес Інформ. 2019. № 11. С. 290–296. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-11-290-296

Alstadsæter Annette, Niels Johannesen, and Gabriel Zucman. "Who owns the wealth in tax havens? Macro evidence and implications for global inequality." Journal of Public Economics, 162 (2018): 89–100. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2018.01.008

Мартиненко В.О., Гордієнко В.П. Аналіз функціонування офшорних зон та шляхи подолання наслідків їх негативного впливу на економіку України. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 15. С. 154–160. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/25.pdf

Ливдар М.В., Ярошевич Н.Б., Романик В.І. Еволюція та сучасні особливості світової офшорної системи та вплив на Україну. Інфраструктура ринку. 2019. № 38. С. 346–353. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/38_2019_ukr/56.pdf

Леган І.М., Супрунова І.В. Офшорні юрисдикції як інструмент тінізації економіки та транснаціональної злочинності. Право та державне управління. 2021. № 2. С. 133–139. DOI: https://doi.org/10.32840/pdu.2021.2.20

Daniel Haberly & Dariusz Wójcik. “Culprits or Bystanders? Offshore Jurisdictions and the Global Financial Crisis”, Journal of Financial Regulation, vol. 3, 2017, pp. 233–261. DOI: https://doi.org/10.1093/jfr/fjx005

Radu, Daniela Iuliana. "Tax havens impact on the world economy." Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 62, 2012, pp. 398–402. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.064

Давиденко Н.М., Войцехівська С.І. Офшоризація економіки в контексті забезпечення фінансової безпеки України. Підприємництво та інновації. 2022. Вип. 22. С. 67–72. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/22.11

Офіційний сайт Tax Justice Network. URL: https://taxjustice.net/

Офіційний сайт Міністерства економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA

Антологія офшорів: Путівник по українській офшорній павутині. URL: https://voxukraine.org/longreads/panama/index_ua.html

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic

Ofitsijnyj sajt Mizhnarodnoho valiutnoho fondu [Official site of the International Monetary Fund]. Website. Available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxon.htm (accessed 20 March 2022)

Khomenko I.O., Volynets' L.M. & Shamkalo A.O. (2021), “Features of foreign direct investment and their impact on the economy of Ukraine”, Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia [Online], no. 1 (25), рр. 15–26. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1(25)-15-26 (accessed 20 March 2022)

Sinha, N., & Srivastava, A. (2011). “Offshore Financial Centers and Tax Havens–An overview”. International Taxation – A Compendium, Chapter 11 [Online], pp. 988–1011. Available at: http://www.nishithdesai.com/fileadmin/user_upload/pdfs/ResearchArticles/OffshoreFinancialCenters.pdf (accessed 30 March 2022)

Lebid' O.V. & Harkusha V.O. (2019), “Features of offshore zones and their role in the system of world financial centers”, Business Inform [Online], no. 11, pp. 290–296. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-11-290-296 (accessed 20 March 2022)

Alstadsæter Annette, Niels Johannesen, and Gabriel Zucman (2018), "Who owns the wealth in tax havens? Macro evidence and implications for global inequality." Journal of Public Economics [Online], no. 162, pp. 89–100. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2018.01.008 (accessed 20 March 2022)

Martynenko, V.O. & Hordiienko V.P. (2018), “Analysis of the functioning of offshore zones and ways to overcome the consequences of their negative impact on the economy of Ukraine”, Ekonomika ta suspil'stvo [Online], vol. 15, pp. 154–169. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/25.pdf (accessed 20 March 2022)

Lyvdar M.V., Yaroshevych N.B. & Romanyk V.I. (2019), “Evolution and current features of the global offshore system and its impact on Ukraine”, Infrastruktura rynku [Online], no. 38, pp. 346–353. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/38_2019_ukr/56.pdf (accessed 20 March 2022)

Lehan I.M. & Suprunova I.V. (2021), “Offshore jurisdictions as a tool for shadowing the economy and transnational crime”, Pravo ta derzhavne upravlinnia [Online], no. 2, pp. 133–139. DOI: https://doi.org/10.32840/pdu.2021.2.20 (accessed 20 March 2022)

Daniel Haberly & Dariusz Wójcik (2017), “Culprits or Bystanders? Offshore Jurisdictions and the Global Financial Crisis”, Journal of Financial Regulation [Online], vol. 3, pp. 233–261. DOI: https://doi.org/10.1093/jfr/fjx005 (accessed 30 March 2022)

Radu, Daniela Iuliana (2012), "Tax havens impact on the world economy." Procedia-Social and Behavioral Sciences [Online], vol. 62, pp. 398–402. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.064 (accessed 30 March 2022)

Davydenko N.M. & Vojtsekhivs'ka S.I. (2022), “ Offshoring of the economy in the context of ensuring the financial security of Ukraine”, Pidpryiemnytstvo ta innovatsii [Online], vol. 22, pp. 67–72. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/22.11 (accessed 24 March 2022)

Tax Justice Network. Website. Available at: https://taxjustice.net/ (accessed 20 March 2022)

Ofitsijnyj sajt Ministerstva ekonomiky Ukrainy [Official site of the Ministry of Economy of Ukraine]. Website. Available at: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (accessed 25 March 2022)

Anthology of offshore: A guide to the Ukrainian offshore web. Available at: https://voxukraine.org/longreads/panama/index_ua.html (accessed 25 March 2022)

Ofitsijnyj sajt Natsional'noho banku Ukrainy [Official site of the National Bank of Ukraine]. Website. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic (accessed 30 March 2022)

Переглядів статті: 633
Завантажень PDF: 466
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Кондрат, І., & Папірник, С. (2022). ОФШОРНІ ФІНАНСОВІ ЦЕНТРИ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВПЛИВ НА ВІТЧИЗНЯНУ Й СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-47
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ