СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВА ІНКЛЮЗІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ

  • Тетяна Перегудова Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-3093-6104
Ключові слова: інклюзивний розвиток, соціально-трудова інклюзія, ринок праці, зайнятість, соціальний захист

Анотація

Стаття присвячена розгляду інклюзивності як парадигми економічного розвитку та обґрунтуванню необхідності розгляду такої категорії як соціально-трудова інклюзія, роль та значення якої обумовлено загостренням проблем на глобальному та національному ринках праці, серед яких неформальна зайнятість, збільшення рівня безробіття, особливо серед категорій з високим екстрактивним ризиком, формування категорії NEET, наявність працюючих бідних, спрямованість роботодавців на дешеву робочу силу, прекаріат, гендерні дисбаланси в оплаті праці тощо. У зв’язку з цим визначено теоретичні положення даної категорії, яка розглядається як інститут, спрямований на інституціалізацію зовнішніх ефектів соціальної взаємодії між органами державної влади та населенням шляхом стимулювання до формальної зайнятості через посилення взаємозалежності між соціальними внесками та соціальним захистом, доступом до соціальної інфраструктури.

Посилання

Daron Acemoglu, James Robinson. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. Paperback. September. 17. 2013.

Зені Мінтон Бедос. Для багатших і для бідніших. Зростання нерівності – одна з найбільших соціально-економічних і політичних проблем сучасності. Український тиждень. 31 жовтня 2012 р. URL: http://tyzhden.ua/World/62625

Saskia Hollander, Rojan Bolling. Practice, don’t preach: getting serious about inclusive development. 25 February, 2015. URL: https://www.thebrokeronline.eu/practice-don-t-preach-getting-serious-about-inclusive-development/

Podesta J. Inclusive Economic Growth: Increasing Connectivity, Expanding Opportunity, and Reducing Vulnerability. URL: https://www.americanprogress.org/issues/economy/report/2013/02/07.

Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / пер. с англ. Н. Автономовой. Москва : Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. С. 153.

Joyeeta Gupta, Mirjam A.F. Ros-Tonen. Encyclopedia of Global Environmental Governance and Politics, Publisher: Edward Elgar Publishing Limited: Cheltenham, UK /Northampton, MA, USA, Editors: Pattberg P.H., Zelli F., January, 2015, pp.35–44. URL: https://www.researchgate.net/publication/303311950_Inclusive_development

Базилюк А. В., Жулин О. В. Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку. Економіка та управління на транспорті. 2015. Вип. 1. С. 19–29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2015_1_5.

Бобух І. М., Щегель С. М. Стратегічні орієнтири економічного зростання України: інклюзивність як ключовий пріоритет. Вісник Національної академії наук України. 2018. № 7. С. 55–70.

Ємельяненко Л. М., Дзензелюк К. В. Проблеми та перспективи соціально-орієнтованого інклюзивного розвитку в Україні. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2017. № 1. С. 125–134. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2017_1_12

Затонацька Т. Г. Фінансове забезпечення інклюзивного зростання та подолання бідності в Україні: існуюча практика та перспективи. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2014. Вип. 2. С. 103–114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tppe_2014_2_12

Зубчик О. А. Індекс інклюзивного розвитку як сучасний інструмент аналізу державної політики. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 2018. Т. 29(68), № 1. С. 86–91. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ sntvupa_2018_29_1_18

Котова І. М., Павлова Т.В. Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції. Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи: матер. VI Міжнародної наук.-практ. конф., 4–5 жовтня 2018 р. Одеса : «Принт бистро», 2018. С. 59–64.

Малий І. Й., Ємельяненко Л.М., Дзензелюк К.В. Імплементація концепції інклюзивного розвитку в практику регулювання зайнятості населення. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6776

Прогнімак О. Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1 (51). С. 187–197.

Прушківська Е. В., Дерев’ягін М. В. Теоретичні аспекти інклюзивного розвитку та його роль в сучасних умовах. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2018. № 2. С. 24–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2018_2_5

Тютюнникова С. В., Пивоварова К. Л. Інклюзивний розвиток національної економіки як чинник подолання бідності. Бізнесінформ. 2018. № 8. C. 105–111. URL: http://oaji.net/articles/2017/727-1541079352.pdf.

Федулова Л. І. Інклюзивні інновації в системі соціально-економічного розвитку. Економіка: реалії часу. 2016. № 3 (25). С. 56–65. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/No3/56.pdf

Coase R. The Nature of the Firm. Economica, Vol. 4, no. 16, November 1937, pp. 386–405.

Commission on Growth and Development (2008). The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6507/449860PUBOBox3101OFFICIALOUSE00NLY1.pdf.

Pacetti, E.G. (2016). The five Characteristics of an Inclusive Economy: Getting Beyond the Equity-Growth Dichotomy. The Rockefeller Foundation, December 13. URL: https://www.rockefellerfoundation.org/blog/five-characteristics-inclusive-economy-getting-beyond-equity-growth-dichotomy/)

Inclusive Growth Commission Making our Economy Work for Everyone / Stephanie Flanders, Giles Andrews, Henry Overman, Indy Johar, Julia Unwin, Naomi Eisenstadt, Richard Reeves, Rob Whiteman, Sir John Rose, Ben Lucas, Charlotte Alldritt. 2017. 53 p. URL: https://www.thersa.org/globalassets/pdfs/reports/rsa_inclusive-growth-commission-final-report-march-2017.pdf

OECD Inclusive Growth Project. URL: https://www.oecd.org/inclusive-growth/about.htm

Доклад о росте. Стратегии устойчивого роста и инклюзивного развития / Всемирный банк. Москва : Весь Мир, 2009.

«Annual Report 2018. Ending Poverty. Investing in Opportunity». URL: https://www.worldbank.org/en/about/annual-report

Rauniyar, Ganesh; Kanbur, Ravi. 2009. Inclusive Growth and Inclusive Development: A Review and Synthesis of Asian Development Bank Literature. Asian Development Bank.

Sachs, Ignacy, Inclusive Development Strategy in an Era of Globalization (May 2004). DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.908233

Глобальні цілі сталого розвитку 2015-2030. United Nations Ukraine. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html

Мамедов О. Экономика инклюзивной цивилизации. TERRA ECONOMICUS. 2017. Том 15. № 3. С. 6–18.

The Inclusive Growth and Development Report 2017. World Economic Forum Geneva, 2017. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2017.pdf

Доклад о неравенстве в мире 2018. Основные положения. URL: https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-russian.pdf

Индексы и индикаторы человеческого развития. Обновленные статистические данные 2018. Опубликовано для Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_ru.pdf

Levitas, R. (2005). The Inclisive Society? Social Exclusion and New Labour. Second edition. London: Macmillan, 223 p. URL: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=65-JDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Levitas,+R.+(1998).+The+Inclusive+Society%3F+Social+Exclusion+and+New+Labour.+London:+Macmillan,+223+p&ots=T8Tc1JK-yk&sig=0MgHOQ9oJwKP5Bdkx8m0og2Gvsg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true

Daron Acemoglu, James Robinson (2013) Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. Paperback. September. 17.

Zeni Minton Bedos (2012) Dlia bahatshykh i dlia bidnishykh. Zrostannia nerivnosti – odna z naibilshykh sotsialno-ekonomichnykh i politychnykh problem suchasnosti [For the rich and for the poor. The growth of inequality is one of the biggest socio-economic and political problems of our time]. The Ukrainian week, 31 October. Retrieved from: http://tyzhden.ua/World/62625 (in Ukrainian)

Saskia Hollander, Rojan Bolling (2015) Practice, don’t preach: getting serious about inclusive development. 25 February. Retrieved from: https://www.thebrokeronline.eu/practice-don-t-preach-getting-serious-about-inclusive-development/

Podesta J. (2013) Inclusive Economic Growth: Increasing Connectivity, Expanding Opportunity, and Reducing Vulnerability. February, 7. Retrieved from: https://www.americanprogress.org/issues/economy/report/2013/02/07

Raynert E. S. (2011) Kak bogatyie stranyi stali bogatyimi, i pochemu bednyie stranyi ostayutsya bednyimi [How rich countries got rich and why poor countries stay poor]. Moskva: Izd. dom Gos. un-ta – Vyisshey shkolyi ekonomiki. S. 153. (in Russian)

Joyeeta Gupta, Mirjam A.F. Ros-Tonen (2015) Encyclopedia of Global Environmental Governance and Politics, Publisher: Edward Elgar Publishing Limited: Cheltenham, UK / Northampton, MA, USA, Editors: Pattberg P.H., Zelli F., January, pp. 35–44. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/303311950_Inclusive_development

Bazyliuk A. V., Zhulyn O. V. (2015) Inkliuzyvne zrostannia yak osnova sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Inclusive growth as a basis for socio-economic development]. Ekonomika ta upravlinnia na transporti. Vyp. 1, S. 19–29. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2015_1_5 (in Ukrainian)

Bobukh I. M., Shchehel S. M. (2018) Stratehichni oriientyry ekonomichnoho zrostannia Ukrainy: inkliuzyvnist yak kliuchovyi priorytet [Strategic guidelines for Ukraine's economic growth: inclusiveness as a key priority]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, № 7, S. 55–70. (in Ukrainian)

Yemelianenko L. M., Dzenzeliuk K. V. (2017) Problemy ta perspektyvy sotsialno-oriientovanoho inkliuzyvnoho rozvytku v Ukraini [Problems and prospects of socially oriented inclusive development in Ukraine]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka. 2017. № 1. S. 125–134. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2017_1_12 (in Ukrainian)

Zatonatska T. H. (2014) Finansove zabezpechennia inkliuzyvnoho zrostannia ta podolannia bidnosti v Ukraini: isnuiucha praktyka ta perspektyvy [Financial support for inclusive growth and poverty reduction in Ukraine: current practice and prospects]. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky. Vyp. 2. S. 103–114. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Tppe_2014_2_12 (in Ukrainian)

Zubchyk O. A. (2018) Indeks inkliuzyvnoho rozvytku yak suchasnyi instrument analizu derzhavnoi polityky [Inclusive Development Index as a modern tool for public policy analysis]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. T. 29(68), № 1. S. 86–91. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntvupa_2018_29_1_18 (in Ukrainian)

Kotova I. M., Pavlova T. V. (2019) Inkliuzyvnyi rozvytok natsionalnoi ekonomiky: hlobalni tendentsii [Inclusive development of the national economy: global trends]. Ekonomiko-pravovi aspekty hospodariuvannia: suchasnyi stan, efektyvnist ta perspektyvy: mater. VI Mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf., 4–5 zhovtnia 2018 r. Odesa : «Prynt bystro», S. 59–64. (in Ukrainian)

Malyi I. Y., Yemelianenko L. M., Dzenzeliuk K. V. (2018) Implementatsiia kontseptsii inkliuzyvnoho rozvytku v praktyku rehuliuvannia zainiatosti naselennia [Implementation of the concept of inclusive development in the practice of employment regulation]. Efektyvna ekonomika. № 12. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6776 (in Ukrainian)

Prohnimak O. D. (2018) Inkliuzyvnyi rozvytok Ukrainy: pereshkody vs perspektyvy [Inclusive development of Ukraine: obstacles vs prospects]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu. № 1 (51). S. 187–197. (in Ukrainian)

Prushkivska E. V., Dereviahin M. V. (2018) Teoretychni aspekty inkliuzyvnoho rozvytku ta yoho rol v suchasnykh umovakh [Theoretical aspects of inclusive development and its role in modern conditions]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu. № 2. S. 24–33. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2018_2_5 (in Ukrainian)

Tiutiunnykova S. V., Pyvovarova K. L. (2018) Inkliuzyvnyi rozvytok natsionalnoi ekonomiky yak chynnyk podolannia bidnosti [Inclusive development of the national economy as a factor in overcoming poverty]. Biznesinform. № 8. S. 105–111. Retrieved from: http://oaji.net/articles/2017/727-1541079352.pdf (in Ukrainian)

Fedulova L. I. (2016) Inkliuzyvni innovatsii v systemi sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Inclusive innovations in the system of socio-economic development]. Ekonomika: realii chasu. № 3 (25). S. 56–65. Retrieved from: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/ No3/56.pdf (in Ukrainian)

Coase R. The Nature of the Firm (1992) Economica, Vol. 4, no. 16, November 1937, pp. 386–405.

Commission on Growth and Development (2008) The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development. Retrieved from: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6507/449860PUBOBox3101OFFICIALOUSE00NLY1.pdf

Pacetti, E.G. (2016) The five Characteristics of an Inclusive Economy: Getting Beyond the Equity-Growth Dichotomy. The Rockefeller Foundation, December 13. Retrieved from: https://www.rockefellerfoundation.org/blog/five-characteristics-inclusive-economy-getting-beyond-equity-growth-dichotomy/)

Inclusive Growth Commission Making our Economy Work for Everyone / Stephanie Flanders, Giles Andrews, Henry Overman, Indy Johar, Julia Unwin, Naomi Eisenstadt, Richard Reeves, Rob Whiteman, Sir John Rose, Ben Lucas, Charlotte Alldritt. 53 p. Retrieved from: https://www.thersa.org/globalassets/pdfs/reports/rsa_inclusive-growth-commission-final-report-march-2017.pdf

OECD Inclusive Growth Project. Retrieved from: https://www.oecd.org/inclusive-growth/about.htm

Doklad o roste. Strategii ustoychivogo rosta i inklyuzivnogo razvitiya (2009). Vsemirnyiy bank. Moskva: Ves Mir. (in Russian)

«Annual Report 2018. Ending Poverty. Investing in Opportunity». Retrieved from: https://www.worldbank.org/en/about/annual-report

Rauniyar, Ganesh; Kanbur, Ravi (2009) Inclusive Growth and Inclusive Development: A Review and Synthesis of Asian Development Bank Literature. Asian Development Bank.

Sachs, Ignacy, Inclusive Development Strategy in an Era of Globalization (May 2004). DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.908233

Hlobalni tsili staloho rozvytku 2015-2030. United Nations Ukraine. Retrieved from: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html (in Ukrainian)

Mamedov O. (2017) Ekonomika inklyuzivnoy tsivilizatsii [The Economy of an Inclusive Civilization]. TERRA ECONOMICUS. Tom 15. # 3. S. 6–18. ([in Russian)

The Inclusive Growth and Development Report 2017. World Economic Forum Geneva, 2017. Retrieved from: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2017.pdf

Doklad o neravenstve v mire 2018. Osnovnyie polozheniya. [World Inequality Report 2018. Key Messages.]. Retrieved from: https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-russian.pdf (in Russian)

Indeksyi i indikatoryi chelovecheskogo razvitiya. Obnovlennyie statisticheskie dannyie 2018. Opublikovano dlya Programmyi razvitiya Organizatsii Ob'edinennyih Natsiy (PROON). [Indices and indicators of human development. Updated statistics 2018. Published for the United Nations Development Program (UNDP)]. Retrieved from: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_ru.pdf (in Russian)

Levitas, R. (2005) The Inclisive Society? Social Exclusion and New Labour. Second edition. London: Macmillan, 223 p. Retrieved from: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=65-JDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Levitas,+R.+(1998).+The+Inclusive+Society%3F+Social+Exclusion+and+New+Labour.+London:+Macmillan,+223+p&ots=T8Tc1JK-yk&sig=0MgHOQ9oJwKP5Bdkx8m0og2Gvsg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true

Переглядів статті: 573
Завантажень PDF: 191
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Перегудова, Т. (2022). СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВА ІНКЛЮЗІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-50
Розділ
ЕКОНОМІКА