ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Ключові слова: публічна послуга, державна послуга, адміністративна послуга, громадські інтереси, управлінська послуга, муніципальна послуга

Анотація

Стаття присвячена розгляду сутності та класифікації публічних послуг в умовах сервісно-орієнтованого розвитку держави. Проаналізовано та систематизовано поняття «публічна послуга», «державна послуга». Досліджено виробництво публічних послуг, які використовуються для забезпечення суспільно значущих потреб, інтересів у площині управління розвитком сервісної держави. Досліджено, що реалізація процесу надання публічних послуг в умовах демократичного політичного режиму залежить від домінування держави над громадянським суспільством і бізнесом, а також, співпраці між ними, а домінуюче становище держави у вказаному контексті характеризується слабким розвитком громадянського суспільства і низьким рівнем добробуту населення певної держави. Наведена типологія публічних послуг, яка на нашу думку, є найбільш вдалою.

Посилання

Куценко В. І. Соціальний вектор економічного розвитку : монографія / під наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. НАН України Б. М. Данилишина. Київ : Наукова думка, 2010. 736 с.

Васильєва Н. В. Сервісна держава: різноманітність розуміння та проблемність побудови. Університетські наукові записки. 2017. № 61. С. 279–288. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_1_30

Петровський П. М. Сервісна концепція державного управління. Енциклопедія державного правління : у 8 т. Т. 8 : Публічне врядування / наук.-ред. кол.: В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) та ін. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. 630 с.

Євсюкова О. В. Теоретико-концептуальні передумови формування сервісно-орієнтованої держав. Публічне управління та митне адміністрування. 2016. № 2 (15). С. 17–24.

Євсюкова О. В. Формування механізмів управління розвитком сервісної держави в умовах суспільних трансформацій : дис. … докт. наук з держ. управл. : 25.00.02. Київ, 2020. 467 с.

Мсюра В. Я. Сервісна сутність державної політики як основа модернізації державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 12.

Kutsenko, V. I. (2010). Sotsialnyi vektor ekonomichnoho rozvytku: monohrafiia [Social vector of economic development: monograph]. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Vasylieva, N. V. (2017). Servisna derzhava: riznomanitnist rozuminnia a problemnist pobudovy. [Service power: versatility of intelligence and problem of motivation]. Universytetski naukovi zapysky – University scientific notes, 61, 279–288. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_1_30 (in Ukrainian)

Petrovskyi, P. M. (2011). Servisna kontseptsiia derzhavnoho upravlinnia / Entsyklopediia derzhavnoho pravlinnia: u 8 t. [Service concept of public administration – Encyclopedia of public administration: in 8 volumes], 8. Lviv: LRIDU NADU. (in Ukrainian)

Yevsiukova, O. V. (2016). Teoretyko-kontseptualni peredumovy formuvannia servisno-oriientovanoi derzhav [Theoretical and conceptual prerequisites for the formation of service-oriented states]. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia – Public administration and customs administration, 2 (15), 17–24. (in Ukrainian)

Yevsiukova, O. V. (2020). Formuvannia mekhanizmiv upravlinnia rozvytkom servisnoi derzhavy v umovakh suspilnykh transformatsii [Formation of mechanisms for managing the development of the service state in the conditions of social transformations]. Doctor’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Msiura, V. Ya. (2015). Servisna sutnist derzhavnoi polityky yak osnova modernizatsii derzhavnoho upravlinnia [Service essence of state policy as a basis for modernization of public administration]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, 12. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 272
Завантажень PDF: 160
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Бовкун, О. (2022). ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-57
Розділ
ЕКОНОМІКА