ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Ключові слова: іноземний капітал, прямі іноземні інвестиції (ПІІ), ринок капіталу, інвестиційна привабливість, економіка України

Анотація

У статті викладено результати дослідження тенденцій залучення іноземних інвестицій в економіку України у контексті трансформації світового ринку підприємницького капіталу. За результатами системних досліджень встановлено, що інтенсивність міжнародних потоків капіталу у світі тісно корелює з коливаннями кон’юнктури глобального ринку та економічного розвитку високорозвинених країн. Визначено, що Україна, цілеспрямовано інтегруючись у глобальну економіку, на світовому ринку капіталу залишається у ролі нетто-імпортера і має нестійкі темпи залучення іноземних інвестицій. Географічна та галузева структура залучення ПІІ має низький рівень диверсифікації. Інвестиційна привабливість української економіки для іноземних інвесторів має високу чутливість до коливань макроекономічних та глобальних факторів. Розрахунок коефіцієнтів мультиплікації засвідчив, що ефективність використання іноземного капіталу та його вплив на рівень розвитку економіки України поки є незначними і не мають стійких тенденцій до підвищення. За результатами досліджень було ідентифіковано основні чинники, що стримують підвищення міжнародної інвестиційної привабливості України та заходи щодо нівелювання їх негативного впливу.

Посилання

Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$). URL: https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD

Гук О.В., Мохонько Г.А., Шендерівська Л.П. Тенденції інвестування в Україні. Економіка та суспільство. 2021. № 29. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-35

Кужель В.М. Напрями подальшого зміцнення інвестиційного потенціалу підприємств України. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 21. С. 3–5.

Михайленко О.Г., Красникова Н.А. Вплив іноземних інвестицій на розвиток економіки України в умовах глобалізації. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/56.pdf

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Офіційний сайт Європейської бізнес асоціації. URL: https://eba.com.ua/research/doslidzhennya-ta-analityka/

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/

Прокопчук О.А., Горбачова І.В. Україна на світовому ринку підприємницького капіталу. Причорноморські економічні студії. 2020. № 52. С. 49–55.

Пурій Г.М. Сучасний стан та основні тенденції залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. Інфраструктура ринку. 2020. № 44. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/44_2020_ukr/35.pdf

Ричка М.А., Ільченко А.О. Аналіз іноземного інвестування України в глобалізаційних процесах. Інфраструктура ринку. 2020. № 42. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/10.pdf

У 2020 році глобальні прямі іноземні інвестиції впали на 42%: Китай обійшов США (2021). URL: https://ucap.io/u-2020-roczi-globalni-pryami-inozemni-investycziyi-vpaly-na-42/

Україна опустилася в рейтингу «Індекс сприйняття корупції» (2022). URL: https://www.dw.com/uk/ukraina-opustylasia-v-reitynhu-indeks-spryiniattia-koruptsii/a-60541369

Черкашина Т.С. Академічний огляд. 2020. № 2 (53). URL: https://acadrev.duan.edu.ua/images/PDF/2020/2/11.pdf

Як підвищити інвестиційну привабливість України? Відповідають учасники форуму Level UP Ukraine 2020. (2020). URL: https://mind.ua/news/20208307-yak-pidvishchiti-investicijnu-privablivist-ukrayini

Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$). Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD

Huk O.V., Mokhonko H.A., Shenderivska L.P. (2021) Tendentsii investuvannia v Ukraini. Ekonomika ta suspilstvo. № 29. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-35 (in Ukrainian)

Kuzhel V.M. (2010). Napriamy podalshoho zmitsnennia investytsiinoho potentsialu pidpryiemstv Ukrainy. Investytsii: praktyka ta dosvid. № 21. P. 3–5. (in Ukrainian)

Mykhailenko O.H., Krasnykova N.A. (2020) Vplyv inozemnykh investytsii na rozvytok ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii. Efektyvna ekonomika. № 7. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/56.pdf (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait Yevropeiskoi biznes asotsiatsii. Retrieved from: https://eba.com.ua/research/doslidzhennya-ta-analityka/ (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy. Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/ (in Ukrainian)

Prokopchuk O.A., Horbachova I.V. (2020) Ukraina na svitovomu rynku pidpryiemnytskoho kapitalu. Prychornomorski ekonomichni studii. № 52. P. 49–55. (in Ukrainian)

Purii H.M. (2020) Suchasnyi stan ta osnovni tendentsii zaluchennia priamykh inozemnykh investytsii v ekonomiku Ukrainy. Infrastruktura rynku. № 44. Retrieved from: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/44_2020_ukr/35.pdf (in Ukrainian)

Rychka M.A., Ilchenko A.O. (2020) Analiz inozemnoho investuvannia Ukrainy v hlobalizatsiinykh protsesakh. Infrastruktura rynku. № 42. Retrieved from: http://market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/10.pdf (in Ukrainian)

U 2020 rotsi hlobalni priami inozemni investytsii vpaly na 42%: Kytai obiishov SShA (2021). Retrieved from: https://ucap.io/u-2020-roczi-globalni-pryami-inozemni-investycziyi-vpaly-na-42/ (in Ukrainian)

Ukraina opustylasia v reitynhu "Indeks spryiniattia koruptsii" (2022). Retrieved from: https://www.dw.com/uk/ukraina-opustylasia-v-reitynhu-indeks-spryiniattia-koruptsii/a-60541369 (in Ukrainian)

Cherkashyna T.S. (2020). Akademichnyi ohliad. № 2 (53). Retrieved from https://acadrev.duan.edu.ua/images/PDF/2020/2/11.pdf [in Ukrainian].

Iak pidvyshchyty investytsiinu pryvablyvist Ukrainy? Vidpovidaiut uchasnyky forumu Level UP Ukraine 2020. (2020). Retrieved from https://mind.ua/news/20208307-yak-pidvishchiti-investicijnu-privablivist-ukrayini [in Ukrainian].

Переглядів статті: 622
Завантажень PDF: 477
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Прокопчук, О., Горбачова, І., & Мамченко, Т. (2022). ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-33
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ