МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ВИБОРУ СИСТЕМ ОПОДАТКУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: податки, оподаткування, оптимізація оподаткування, податкове навантаження, податкове стимулювання, податковий менеджмент

Анотація

Стаття присвячена дослідженню методичних підходів до вибору системи оподаткування на вітчизняних підприємствах. Встановлено, що сучасний стан ведення господарської діяльності вітчизняних підприємств характеризується значним податковим навантаженням, про що свідчать дані Державної податкової служби України. Виявлено, що попри наявність значної кількості шляхів мінімізації податкового навантаження, досить поширеним інструментом податкового менеджменту є оптимізація оподаткування. Визначено, що при здійсненні податкової оптимізації доцільно враховувати такі критерії, як вид діяльності підприємства, обсяг доходу, кількість найманих працівників, розмір витрат підприємства, у тому числі витрат на ведення бухгалтерського обліку, форма розрахунків із постачальниками та замовниками, рівень маржинального доходу та рівень рентабельності. Встановлено, що при здійсненні оптимізації оподаткування доцільно враховувати особливості господарювання кожного підприємства, а також залучати фахівців з податкового консультування, що дозволить значно підвищити аргументованість вибору системи оподаткування для підприємства.

Посилання

Публічний звіт ДПС за 2020. URL: https://tax.gov.ua/media-tsentr/prezentatsiyni-materiali/454960.html

Звіт про виконання Плану роботи Державної податкової служби України на 2021 рік. URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/396505.html

Онісіфорова В.Ю., Сідельнікова В.К. Алгоритм та критерії вибору системи оподаткування малого підприємства в Україні. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 11/2. С. 25–273.

Орищин Т.М. Оптимізація податкового навантаження підприємства: теоретичний та методичний аспекти. Економіка та держава. 2019. № 4. С. 58–62.

Осадча О.О. Податкове планування та податкова оптимізація в системі управління підприємством. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка”: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, вересень 2019. № 14(42). С. 125–130.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 №996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Вибір системи оподаткування. Сайт First Consulting Company. URL: http://firstconsulting.com.ua/resources/putivnyk-pidpryiemtsia/261-vybir-systemy-opodatkuvannia

Publichnij zvit DPS za 2020 [Public report of the State Tax Service for 2020]. URL: https://tax.gov.ua/media-tsentr/prezentatsiyni-materiali/454960.html

Zvit pro vikonannya Planu roboti Derzhavnoyi podatkovoyi sluzhbi Ukrayini na 2021 rik [Report on the implementation of the Work Plan of the State Tax Service of Ukraine for 2021]. URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/396505.html

Onisiforova V.Yu., Sidelnikova V.K. (2019) Algoritm ta kriteriyi viboru sistemi opodatkuvannya malogo pidpriyemstva v Ukrayini.[ Onisiforova VY, VK Sidelnikov Algorithm and criteria for choosing a small business taxation system in Ukraine]. Ekonomika. Finansi. Pravo – Economy. Finances. Right, 11/2, 25–273.

Orishin T.M. (2019) Optimizaciya podatkovogo navantazhennya pidpriyemstva: teoretichnij ta metodichnij aspekti.[ Orishchin TM Optimization of the tax burden of the enterprise: theoretical and methodological aspects]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 4, 58–62.

Osadcha O.O. (2019) Podatkove planuvannya ta podatkova optimizaciya v sistemi upravlinnya pidpriyemstvom [Tax planning and tax optimization in the enterprise management system]. Naukovi zapiski Nacionalnogo universitetu “Ostrozka akademiya”. Seriya “Ekonomika”: naukovij zhurnal – Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Series "Economics": a scientific journal. Ostrog: Vid-vo NaUOA, veresen, 14(42), 125–130.

Podatkovij kodeks Ukrayini vid 02.12.2010 №2755-VI [Tax Code of Ukraine dated 02.12.2010 752755-VI]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Zakon Ukrayini “Pro buhgalterskij oblik ta finansovu zvitnist v Ukrayini” vid 16.07.1999 №996-XIV [Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine” of July 16, 1999 6996-XIV]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Vibir sistemi opodatkuvannya. Sajt First Consulting Company [Choice of taxation system. First Consulting Company website]. URL: http://firstconsulting.com.ua/resources/putivnyk-pidpryiemtsia/261-vybir-systemy-opodatkuvannia

Переглядів статті: 334
Завантажень PDF: 285
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Гордополов, В., & Левченко, Ю. (2022). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ВИБОРУ СИСТЕМ ОПОДАТКУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-19
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ