БЕЗПЕКОВА СКЛАДОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Ключові слова: безпека людини, концепція безпеки, загрози і небезпеки, безпека і захист людського капіталу

Анотація

У статті досліджено концептуальні основи безпекової складової людини, особливості її становлення та розвитку у міжнародному масштабі. Визначено складові “безпеки людини” та основні чинники, що стримують і гальмують заходи з посилення безпекової складової людини у різних суспільствах. Обґрунтовано залежність розвитку та функціонування людського капіталу від рівня безпеки людини з позиції існуючих загроз та джерел їх виникнення. Охарактеризована сутність і значення політичної, соціально-економічної та інформаційної безпеки людини, визначено їх вплив на формування системи безпеки і захисту людського капіталу. Запропоновано включити безпекову компоненту до всіх стадій функціонування людського капіталу, що сприятиме посиленню системи захисту і збереження людського капіталу на стадіях його формування, відтворення, розвитку і використання.

Посилання

World Bank. 2020. The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19. World Bank, Washington, DC. 2020. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432

Безпека людини: особливості та можливості впровадження в Україні / [С. Баглай, А. Боброва, Г. Герасим та ін.]. Київ : Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні, 2021. С. 106.

Питання безпеки людини в контексті реформування безпекового сектору країн Східної Європи: Дослідження. Київ : Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, 2017. URL: http://fes.kiev.ua/n/cms/fileadmin/upload2/13421.pdf (дата звернення: 28.03.2022)

Золотар О. Інформаційна безпека людини: теорія і практика : монографія. Київ : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018. 446 с.

Sustainable Development Goals. Goal 16 Peace, Justice and Strong Institutions. URL: https://www.undp.org/sustainable-development-goals (accessed: 28.03.2022)

Gregoratti, Catia Human Security. Encyclopedia Britannica. December 14, 2018. URL: https://www.britannica.com/topic/human-security

UNDP. Human Development Report 1994. NY, Oxford University Press? 1994. Electronic resource. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf (accessed: 23.03.2022)

New threats to Human security in the Anthropocene: Demanding greater solidarity. Special Report 2022. URL: https://hs.hdr.undp.org/pdf/srhs2022.pdf (accessed: 22.03.2022)

Tanaka, Akihiko Human Security: A stronger framework for a more secure future. URL: https://hdr.undp.org/en/content/human-security-stronger-framework-more-secure-future (accessed: 23.03.2022)

Human Security on Theory and Practice. Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security. New York: Human Security Unit, UN, 2009. URL: https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20 and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf (accessed: 29.03.2022).

April 2022 global poverty update from the World Bank. URL: https://blogs.worldbank.org/opendata/april-2022-global-poverty-update-world-bank

Каздобіна Ю. Соціально-економічна безпека людини: не лише гроші, а й можливості, контекст і психологія. Безпека людини: особливості та можливості впровадження в Україні. Київ : Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні, 2021. С. 49–64.

World Bank. 2020. The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19. (2020). World Bank, Washington, DC. Retrieved from: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432

Bahlai, S., Bobrova, A., Herasym, H. ta in (2021) Bezpeka liudyny: osoblyvosti ta mozhlyvosti vprovadzhennia v Ukraini. Kyiv: Predstavnytstvo Fondu im. Hainrikha Bollia v Ukraini. (in Ukrainian)

Pytannia bezpeky liudyny v konteksti reformuvannia bezpekovoho sektoru krain Skhidnoi Yevropy: Doslidzhennia. (2017). Kyiv: Predstavnytstvo Fondu im. Fridrikha Eberta v Ukraini. Retrieved from: http://fes.kiev.ua/n/cms/fileadmin/upload2/13421.pdf (in Ukrainian)

Zolotar, Olga (2018) Informatsiina bezpeka liudyny: teoriia i praktyka. monohrafiya [a monograph]. Kyiv: TOV «Vydavnychyi dim «ArtEk». (in Ukrainian)

Sustainable Development Goals. Goal 16 Peace, Justice and Strong Institutions. URL: https://www.undp.org/sustainable-development-goals

Gregoratti, Catia Human Security. Encyclopedia Britannica. December 14, 2018. URL: https://www.britannica.com/topic/human-security

UNDP. Human Development Report 1994. NY, Oxford University Press? 1994. Retrieved from: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf

New threats to Human security in the Anthropocene: Demanding greater solidarity. Special Report 2022. Retrieved from: https://hs.hdr.undp.org/pdf/srhs2022.pdf

Tanaka, Akihiko Human Security: A stronger framework for a more secure future. Retrieved from: https://hdr.undp.org/en/content/human-security-stronger-framework-more-secure-future

Human Security on Theory and Practice. (2009). Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security. New York: Human Security Unit, UN. Retrieved from: https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf

April 2022 global poverty update from the World Bank. Retrieved from: https://blogs.worldbank.org/opendata/april-2022-global-poverty-update-world-bank

Kazdobina Yu. (2021) Sotsialno-ekonomichna bezpeka liudyny: ne lyshe hroshi, a y mozhlyvosti, kontekst i psykholohiia. Bezpeka liudyny: osoblyvosti ta mozhlyvosti vprovadzhennia v Ukraini. Kyiv: Predstavnytstvo Fondu im. Hainrikha Bollia v Ukraini, 49-64. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 251
Завантажень PDF: 250
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Кузнецова, Н. (2022). БЕЗПЕКОВА СКЛАДОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-22
Розділ
ЕКОНОМІКА