КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, класифікація, джерела фінансування, інвестиційне забезпечення

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ управління інвестиційною діяльністю підприємства. Оскільки в сучасних умовах спостерігається підвищення рівня конкуренції як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках, саме інвестиції стають важливою умовою економічного зростання підприємства. Проаналізовано основні підходи до визначення сутності інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства. За допомогою використання інвестицій підприємства отримують можливість здобути лідерські позиції на ринку. Проте досягнення цієї мети можливе тільки за умови формування чіткої, досконалої та адаптивної системи управління інвестиційним розвитком. Наведено класифікацію інвестицій за їх основними ознаками. Розглянуто основні етапи проведення аналізу інвестиційної діяльності, а також визначено внутрішні та зовнішні джерела інвестиційних ресурсів.

Посилання

Бланк И.А. Финансовый менеджмент : учебный курс. Изд. 2-е, перераб. и доп. Киев : Эльга; Ника Центр, 2009. 620 с.

Банківська енциклопедія / під ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. Київ : ЕЛЬТОН, 1992. 330 с.

Бульбах Н.В. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності. Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. 2005. № 1. С. 41–45.

Бушовська Л.Б. Управління інвестиційною діяльністю як важливий складник економічної безпеки підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 11. С. 170–176.

Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. Пер. с англ. Москва : Дело, 1999. 1008 с.

Інвестування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда ; 2.вид., допрац. і доп. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2010. 404 с.

Карлоф Б. Деловая стратегия. Пер. с англ. Москва : Экономика, 1991. 238 с.

Куцик П.О., Вірт М.Я. Інвестиційне забезпечення розвитку торговельних підприємств України у 2014–2016 роках. Підприємництво і торгівля. 2017. Вип. 21. С. 6–11.

Лейберт Т.Б. Методология формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов на предприятии : автореф. … д-ра экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)». Уфа, 2009. 40 с.

Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т. ; пер. с англ. 17-е изд, т. Москва : Республика, 2009. 916 с.

Манаєнко І.М. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики : монографія. Київ : НТУУ «КПІ», 2016. 157 с.

Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений. Пер. с англ. Москва : Банки и биржи, 1997. 219 с.

Пономаренко В.С., Піддубна Л.І. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства і диверсифікація експорту: науково-методичні аспекти аналізу та оцінки. Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики : монографія / під. ред. В.С. Пономаренка, М.О. Кизима, О.М. Тищенка. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2009. С. 7–22.

Татаренко Н.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2000. 160 с.

Череп А.В., Рурка Г.І. Інвестиційна діяльність в Україні: стан та шляхи її активізації. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. 2011. № 3. С. 48–52.

Чорна М.В., Глухова С.В. Формування ефективної інвестиційної політики підприємства : монографія. Харків : ФОП Шейніна О.В., 2010. 210 с.

Blank I.A. (2009) Fynansovyi menedzhment : uchebnyi kurs. (2th ed.) [Financial management: a training course]. Kiev: Elga; Nika Centr. (in Russian)

Bulbah N.V. (2005) Formy derzhavnoho rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti [Forms of state regulation of investment activity]. Derzhava ta regioni. Ser. Ekonomika ta pidpriyemnictvo, 1, 41–45. (in Ukrainian)

Bushovska L.B. (2017) Upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu yak vazhlyvyi skladnyk ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Investment management as an important component of economic security of the enterprise]. Ekonomika i suspilstvo, 11, 170–176. (in Ukrainian)

Gitman L.Dzh., Dzhonk M.D. (1999) Osnovy ynvestyrovanyia [Investment basics]. Moskva: Delo. (in Russian)

Grinova V.M., Koyuda V.O., Lepejko T.I. et. al. (2010) Investuvannia [Investing]. Kharkiv: VD «INZhEK». (in Ukrainian)

Karlof B. (1991) Delovaia stratehyia [Business strategy]. Moskva: Ekonomika. (in Russian)

Kucik P.O., Virt M.Ya. (2017) Investytsiine zabezpechennia rozvytku torhovelnykh pidpryiemstv Ukrainy u 2014–2016 rokakh [Investment support for the development of trade enterprises of Ukraine in 2014–2016]. Pidpriyemnictvo i torgivlya, 21, 6–11. (in Ukrainian)

Lejbyert T.B. (2009) Metodolohyia formyrovanyia systemі ynvestytsyonnoho obespechenyia ynnovatsyonnykh protsessov na predpryiatyy [Methodology of formation of the system of investment support of innovative processes at the enterprise]. Extended abstract of doctor’s thesis. Ufa. (in Russian)

Makkonell K.R., Bryu S.L. (2009) Ekonomyks: Pryntsypy, problemy i polytyka [Economics: Principles, Problems, and Policies (17th ed.)]. Moskva: Respublika. (in Russian)

Manayenko I.M. (2016) Investytsiine zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv elektroenerhetyky [Investment support of innovative development of electric power enterprises]. Kyiv: NTUU «KPI». (in Ukrainian)

Moroz A.M. (Ed.) (1992) Bankivska entsyklopediia. [Banking encyclopedia] Kyiv: ELTON. (in Ukrainian)

Nortkott D. (1997) Pryniatye ynvestytsyonnykh reshenyi [Making an investment decisions] Moskva: Banki i birzhi, YuNITI. (in Russian)

Ponomarenko V.S., Piddubna L.I. (2009) Mizhnarodna konkurentospromozhnist pidpryiemstva i dyversyfikatsiia eksportu: naukovo-metodychni aspekty analizu ta otsinky. Konkurentospromozhnist: problemy nauky ta praktyky [International competitiveness of business and diversification of exports: scientific and methodological aspects of analysis and assessment]. In V.S. Ponomarenko, M.O. Kizima, O.M. Tishenko, (Ed.). Competitiveness: problems of science and practice (pp. 7–22). Kharkiv: VD «INZHEK». (in Ukrainian)

Tatarenko N.O., Poruchnik A.M. (2000) Teorii investytsii [Theory of Investments]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Cherep A.V., Rurka G.I. (2011) Investytsiina diialnist v Ukraini: stan ta shliakhy yii aktyvizatsii [Investment activities in Ukraine: the camp and the path of activization]. Derzhava ta regioni. Seriya: Ekonomika ta pidpriyemnictvo: naukovo-virobnichij zhurnal, 3, 48–52. (in Ukrainian)

Chorna M.V., Gluhova S.V. (2010) Formuvannia efektyvnoi investytsiinoi polityky pidpryiemstva [Formation of an effective investment policy of entrepreneurship] monohrafiia. Kharkiv: FOP Shejnina O.V. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 226
Завантажень PDF: 255
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Крижанівська, М., & Степанова, А. (2022). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-10
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ