ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ХЕММІНГА

Ключові слова: нейронна мережа, інформаційні технології, управління людським капіталом, персонал підприємства, організація

Анотація

У статті запропоновано модель оцінювання рівня управління людським капіталом (ЛК). Ця модель заснована на застосуванні нейронних мереж. Виявляються існуючі недоліки в оцінюванні рівня ЛК. Удосконалено методологічний підхід до оцінювання рівня управління ЛК, що дозволяє засобами нейромережевих технологій точно та обґрунтовано визначити його рівень. Модель носить об’єктивний характер і в той же час враховує суб’єктивні оцінки експертів, тобто результати можуть легко змінюватися на основі зміни експертних оцінок по мірі змін у роботі підприємства, цілі, місії організації або її конкретних задач в теперішній момент. Модель носить і комплексний характер, оскільки, використовуючи понад десяток показників, вона генерує комплексну оцінку, в формуванні якої, наряду з економічними показниками, враховується і людський фактор, а саме дані мотивованості та задоволеності. Було побудовано за допомогою програмного комплексу відповідну штучну нейронну мережу Хеммінга: проведено діагностику, розраховано її вагові коефіцієнти, що дозволило швидко та точно визначити рівень управління людським капіталом підприємства. Запропонований авторами концептуальний підхід має низку істотних переваг перед існуючими альтернативними методами: високу точність оцінювання; врахування потужної множини різноякісних параметрів впливу; висока швидкість прийняття рішення; здатність до самонавчання. Запропонований підхід успішно реалізовано для оцінювання рівня управління людським капіталом на 9 вітчизняних підприємствах.

Посилання

Лукіна М.М. Технологія автоматизованої системи управління кадрами з використанням моделі компетенцій. Інтернет-журнал «Науковедення». 2017. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-avtomatizirovannoy-sistemy-upravleniya-kadrami-s-ispolzovaniem-modeli-kompetentsiy/viewer

Болдирева Н.В., Тіхонова Я.М., Мішуніна Е., Храмцов Б.А. Сучасні технології і методи оцінки персоналу: плюси і мінуси. Вісник інституту світових цивілізацій. 2019. № 2(23). С. 46–57. URL: http://imc-i.ru/userfiles/ufiles/vestnik23.pdf

Романадзе Е.Л., Сьоміна А.П. Огляд методів оцінки персоналу у сучасних організаціях. Московський економічний журнал. 2019. № 1. C. 1–9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-metodov-otsenki-personala-v-sovremennyh-organizatsiyah

Ісмаїлова А.В. Сучасні методи оцінки персоналу. Вісті міжнародної академії аграрної освіти. 2016. № 28. C. 49–52. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26932220

Дончак Л.Г., Бойківська Г.М., Лисюк С.П. Методичний підхід до оцінювання рівня кадрового потенціалу підприємства. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2021. № 1. C. 96–112. DOI: https://doi.org/10.33244/2617-5940.1.2021.96-112

Кричевський М.Л., Дмитрієва С.В., Мартинова Ю.А. Нейромережева оцінка компетенцій персоналу. Економіка праці. 2018. № 5. С. 1101–1118. DOI: https://doi.org/10.18334/et.5.4.39488

Панков Д.А., Бусигін Д.Ю. Концепція формування прогнозних оцінок вкладу інтелектуального капіталу в створення цінності компанії на основі штучних нейронних мереж. Бухгалтерський облік і аналіз. 2018. № 7. С. 32–38. URL: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/82521/1/Pankov_D._A..pdf

Гущин М.В., Кірєєв О.А., Катаєв О.С. Автоматизована система оцінки ефективності діяльності співробітників підрозділу. Молодий вчений. 2019. № 19. С. 119–124. URL: https://moluch.ru/archive/257/58853/

Побережний Р.О., Побережна Н.М. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Економіко-математичне моделювання в управлінні персоналом сучасного підприємства. 2019. № 11. С. 153–155. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/52610/3/Poberezhnyi_Ekonomiko-matematychne_2019.pdf

Федоренко І.А., Журба О.І., Сєрикова Ю.М. Оцінювання ефективності управління персоналом промислового підприємства. 2018. № 5. С. 89–90. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/48283/1/Fedorenko_Otsiniuvannia_2018.pdf

Івашкова А.О. Модель оцінка інноваційних методів управління персоналом. Моделювання процесів інноваційного розвитку в економіці. 2021. № 8. С. 31–32. URL: http://www.confcontact.com/eim2021/8_Ivashkova.pdf

Офіційний сайт хмарного сервісу «Hurma System» для оцінювання управління персоналом. URL: https://hurma.work/

Лактіонов О.І. Інформаційне та програмне забезпечення в системі оцінки рівня професійної компетенції персоналу промислових підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. № 4. С. 149–152. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/tech/pdfbase/2016/2016_4/(239)%20 2016-4-t.pdf

Lukina M.M (2017) Tekhnolohiya avtomatyzovanoyi systemy upravlinnya kadramy z vykorystannyam modeli kompetentsiy. [Technology of automated personnel management system using competency model]. Online journal "Naukovedennya" (electronic journal), vol 9, no. 2, pp. 1–9. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-avtomatizirovannoy-sistemy-upravleniya-kadrami-s-ispolzovaniem-modeli-kompetentsiy/viewer

Boldyreva N.V., Tikhonova Y.M., Mishunina E., Khramtsov B.A. (2019) Suchasni tekhnolohiyi i metody otsinky personalu: plyusy i minusy [Modern technologies and methods of personnel evaluation: pros and cons]. Bulletin of the Institute of World Civilizations (electronic journal), vol. 2, no. 23, pp. 46–57. Available at: http://imc-i.ru/userfiles/ufiles/vestnik23.pdf

Romanadze E.L, Semina A.P. (2019) Ohlyad metodiv otsinky personalu u suchasnykh orhanizatsiyakh [Review of methods of personnel evaluation in modern organizations]. Moscow Economic Journal (electronic journal), vol. 9, no. 1, pp. 1–9. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-metodov-otsenki-personala-v-sovremennyh-organizatsiyah

Ismailova A.V. (2016) Suchasni metody otsinky personalu [Modern methods of personnel evaluation]. News of the International Academy of Agrarian Education (electronic journal), vol. 8, no. 28, pp. 49–52. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26932220

Donchak L.G., Boykivska G.M., Lysyuk S.P. (2021) Metodychnyy pidkhid do otsinyuvannya rivnya kadrovoho potentsialu pidpryyemstva [Methodical approach to assessing the level of human resources of the enterprise]. Collection of scientific works of the University of the State Fiscal Service of Ukraine (electronic journal), vol. 1, № 1, pp. 96–112. DOI: https://doi.org/10.33244/2617-5940.1.2021.96-112

Krichevsky M.L., Dmitrieva S.V., Martinova Y.A. (2018) Neyromerezheva otsinka kompetentsiy personalu [Neural network assessment of staff competencies]. Labor economics (electronic journal), vol. 7, № 5, pp. 1101–1118. DOI: https://doi.org/10.18334/et.5.4.39488

Pankov D.A., Busygin D.U. (2018) Kontseptsiya formuvannya prohnoznykh otsinok vkladu intelektualʹnoho kapitalu v stvorennya tsinnosti kompaniyi na osnovi shtuchnykh neyronnykh merezh [The concept of forming predictive estimates of the contribution of intellectual capital in creating company value based on artificial neural networks]. Accounting and analysis (electronic journal), vol. 4, № 7, pp. 32–38. Available at: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/82521/1/Pankov_D._A..pdf

Gushchin M.V., Kireev O.A., Kataev O.S. (2019) Avtomatyzovana systema otsinky efektyvnosti diyalʹnosti spivrobitnykiv pidrozdilu. Molodyy vchenyy [Automated system for assessing the effectiveness of employees of the unit]. Young scientist (electronic journal), vol. 257, № 19, pp. 119–244. Available at: https://moluch.ru/archive/257/58853/

Poberezhny R.O., Poberezhna N.M. (2019) Matematychni metody, modeli ta informatsiyni tekhnolohiyi v ekonomitsi [Mathematical methods, models and information technologies in economics]. Economic and mathematical modeling in personnel management of a modern enterprise (electronic journal), vol. 11, № 11, pp. 153–155. Available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/52610/3/Poberezhnyi_Ekonomiko-matematychne_2019.pdf

Fedorenko I.A., Zhurba O.I., Serikova Y.M. (2018) Otsinyuvannya efektyvnosti upravlinnya personalom promyslovoho pidpryyemstva [Evaluation of the effectiveness of personnel management of an industrial enterprise]. Conference NTU (electronic journal), vol. 8, № 5, pp. 89–90. Available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/48283/1/Fedorenko_Otsini-uvannia_2018.pdf

Ivashkova A.O. (2021) Modelʹ otsinka innovatsiynykh metodiv upravlinnya personalom [Model evaluation of innovative methods of personnel management]. Ekonomika i menedzhment (electronic journal), vol. 1, № 8, pp. 31–32. Available at: http://www.confcontact.com/eim2021/8_Ivashkova.pdf

Official site of the cloud service "Hurma System" for the assessment of personnel management. Available at: https://hurma.work/

Laktionov O.I. (2016) Informatsiyne ta prohramne zabezpechennya v systemi otsinky rivnya profesiynoyi kompetentsiyi personalu promyslovykh pidpryyemstv [Information and software in the system of assessment of the level of professional competence of the personnel of industrial enterprises]. Bulletin of Khmelnytsky National University (electronic journal), vol. 11, № 4, pp. 149–152. Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/tech/pdfbase/2016/2016_4/(239)%202016-4-t.pdf

Переглядів статті: 221
Завантажень PDF: 192
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Азарова, А., & Пугач, В. (2022). ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ХЕММІНГА. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-7
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ