МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Ключові слова: митна політика, бюджет, митні платежі, експорт, імпорт

Анотація

У статті визначено особливості реалізації митної політики України в умовах пандемії COVID-19. Наведено карантинні заходи функціонування Державної митної служби України та її територіальних органів. Виділено основні показники спеціальної митної статистики переміщення транспортних засобів та товарів через митний кордон України протягом 2017-2020 років. Розглянуто показники спеціальної митної статистики декларування. Здійснено аналіз товарообігу України. Досліджено обсяги надходжень від митних платежів до Державного бюджету України у 2018-2020 роках. Здійснено горизонтальний аналіз надходжень податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції до Зведеного бюджету України. Шляхом аналізу основних індикаторів митної політики України визначені характерні проблеми та недоліки функціонування митної політики. Запропоновано і обґрунтовано заходи, які доцільно реалізувати в Україні для покращення стану та реалізації митної політики.

Посилання

Прус Л. Р. Особливості здійснення державної митної справи в умовах пандемії COVID-19. НДІ фіскальної політики. URL: https://www.ndifp.com/1322/ (дата звернення: 15.01.2022).

Розпорядження про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю № 288-2020-р, від 13.03.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/288-2020-%D1%80#Text (дата звернення: 15.01.2022).

Державна митна служба України. Офіційний сайт. URL: https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri (дата звернення: 15.01.2022).

Офіційний сайт Кабінету Міністрів України : веб-сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/ (дата звернення: 20.01.2022).

Державна казначейська служба України. Офіційний сайт. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua (дата звернення: 20.01.2022).

Національний банк України. Офіційний сайт. URL: https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerate-chart (дата звернення 20.01.2022).

Зайцев В.Є. Митна політика України в контексті євроінтеграційних відносин. Вісник економічної науки України. 2017. № 2. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130413 (дата звернення: 21.01.2022).

Єдинак В.Ю., Плєшкова Н.М., Ніжніченко С.П. Вплив митної політики на зовнішньоекономічну діяльність підприємств. Ефективна економіка. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3581 (дата звернення: 21.01.2022).

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України УКРАЇНА: вплив COVID-19 на економіку і суспільство. Київ. 2020 р. URL: https://www.unicef.org/ukraine/documents/consensus-report (дата звернення: 21.01.2022).

Prus L.R. Osoblyvosti zdiisnennia derzhavnoi mytnoi spravy v umovakh pandemii COVID-19 [Features of state customs in the context of the COVID-19 pandemic]. NDI fiskalnoi polityky - Research Institute of Fiscal Policy. Available at: https://www.ndifp.com/1322/ (accessd 15.01.2022).

Order on temporary closure of some checkpoints across the state border and checkpoints №288-2020-r, dated 13.03.2020. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/288-2020-%D1%80#Text (accessed 15.01.2022).

State Customs Service of Ukraine. Official site. Available at: https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri (accessed 15.01.2022).

Official website of the Cabinet of Ministers of Ukraine: website. Available at: https://www.kmu.gov.ua/ (accessed 20.01.2022).

State Treasury Service of Ukraine. Official site. Available at: https://www.treasury.gov.ua/ua (accessed 20.01.2022).

National Bank of Ukraine. Official site. Available at: https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerate-chart (accessed 20.01.2022).

Zaitsev V.Ye. (2017) Mytna polityka Ukrainy v konteksti yevrointehratsiinykh vidnosyn [Customs policy of Ukraine in the context of European integration relations]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy – Bulletin of Economic Science of Ukraine, 2. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130413 (accessed 21.01.2022).

Iedynak V.Yu., Plieshkova N.M., Nizhnichenko S.P. Vplyv mytnoi polityky na zovnishnoekonomichnu diialnist pidpryiemstv [Influence of customs policy on foreign economic activity of enterprises]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3581 (accessed 21.01.2022).

Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy (2020) Ukraina: vplyv COVID-19 na ekonomiku i suspilstvo. Available at: https://www.unicef.org/ukraine/documents/consensus-report (accessed 21.01.2022).

Переглядів статті: 335
Завантажень PDF: 326
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Ситник, Н., & Беднарчук, В. (2022). МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-15
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають