ВПЛИВ МІГРАЦІЇ НА ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ ТА СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

  • Олена Погорєлова Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0002-3103-4380
Ключові слова: міграція, сільське господарство, продовольча безпека, фактор, наслідки

Анотація

Міграція в сільських районах суттєво впливає на розвиток сільських районів та рівень продовольчої безпеки, бідності та обсяги сільськогосподарського виробництва, що потребує глибокого теоретико-методологічного та емпіричного дослідження, особливо в умовах війни. За результатами проведеного дослідження: 1) обґрунтовано систему факторів впливу на міграцію населення у контексті формування продовольчого потенціалу, яка включає групу факторів внутрішнього (економічні спади та продовольча політика країни), зовнішнього (зміна клімату та пандемії) впливу та «конфлікти та війни»; 2) визначено можливості та проблеми трудової міграції і соціально-економічні перспективи країн походження; 3) встановлено основні взаємозв’язки між міграцією та компонентами продовольчої безпеки (наявність, доступ, використання, стабільність та стійкість).

Посилання

The State of Food and Agriculture 2018. Migration, agriculture and rural development. FAO. 2018. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Чорна В. О. Шляхи застосування соціальних механізмів управління в контексті міграційної політики по відношенню до сільського населення Півдня України. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Соціологія. 2012. Т. 201, Вип. 189. С. 131–134.

Засадко В. В. Механізми розвитку сільських територій в умовах урбанізації та міграції з села у місто. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Вип. 6. С. 266–271.

Смутчак З. В. Державне регулювання міграційних процесів на сільських територіях. Інтелект XXI. 2017. № 3. С. 95–100.

Савицька О. П., Філоненко О. С. Демографічна ситуація та міграційні процеси в сільській місцевості. Продуктивність агропромислового виробництва. економічні науки. 2014. № 25. С. 45–53.

Цвігун І. А. Міграційна та природна складові відтворення сільського населення України. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. 2011. Вип. 19. С. 202–206.

Якобінчук В. Вплив трудової міграції на сільське безробіття на Київщині. Україна: аспекти праці. 2009. № 6. С. 33–37.

Саблук Г. І. Виклики та можливі шляхи розв'язання проблем трудової міграції сільського населення. Економіка АПК. 2021. № 3. С. 111–118.

Цибульська Ю. О., Крупін В. Є. Транскордонна трудова міграція сільського населення: особливості та шляхи вирішення проблем. Вісник економічної науки України. 2014. № 3. С. 139–143.

Куліш І. М. Вплив якості освіти та медичного обслуговування на міграцію сільського населення України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Вип. 3. С. 515–522.

Кузьменко Т. Ю. Транспортна інфраструктура та міграційні процеси як пріоритетні фактори розвитку сільських поселень (на прикладі приміської зони м. Суми). Містобудування та територіальне планування. 2013. Вип. 50. С. 316–321.

Губеладзе І. Г. Структурно-динамічні особливості соціальної ідентичності сільської молоді в умовах міграції до міста. Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2012. Вип. 30. С. 101–113.

Васильців Т., Лупак Р., Куницька-Іляш М., Левицька О., Мульска О. Інструменти регіональної політики збереження людського ресурсу засобами регулювання зовнішньої міграції молоді сільських територій Карпатського регіон. Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. 2020. Vol. 6, № 3. С. 149–170.

Саблук Г. І. Міграційні процеси як наслідок негативних тенденцій в житті сільських жінок. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 71–78.

Publication Regional Overview of Food Security and Nutrition in Europe and Central Asia 2018. FAO. 2018. Budapest. 124 pp. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

FAO. 2018. The State of Food and Agriculture 2018. Migration, agriculture and rural development. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Chorna, V. O. (2012) Ways of application of social mechanisms of management in the context of migration policy in relation to the rural population of the South of Ukraine. Scientific works [Petro Mohyla Black Sea State University]. Ser. : Sociology, 201 (189), 131–134.

Zasadko, V. V. (2013) Mechanisms of rural development in the context of urbanization and migration from rural to urban areas. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 6, 266–271.

Smutchak, Z. V. (2017) State regulation of migration processes in rural areas. Intelligence XXI, 3, 95–100.

Savitskaya, O. P., Filonenko, O. S. (2014) Demographic situation and migration processes in rural areas. Productivity of agro-industrial production. economic sciences, 25, 45–53.

Tsvigun, I. A. (2011) Migration and natural components of reproduction of the rural population of Ukraine. Collection of scientific works of Podolsk State Agrarian Technical University, 19, 202–206.

Yakobinchuk, V. (2009) The impact of labor migration on rural unemployment in Kyiv region. Ukraine: aspects of work, 6, 33–37.

Sabluk, G. I. (2021) Challenges and possible ways to solve the problems of labor migration of the rural population. Economics of agro-industrial complex, 3, 111–118.

Tsibulska, Y. O., Krupin, V. E. (2014) Cross-border labor migration of rural population: features and solutions. Bulletin of Economic Science of Ukraine, 3, 139–143.

Kulish, I. M. (2013) Influence of quality of education and medical care on migration of rural population of Ukraine. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 3, 515–522.

Kuzmenko, T. Yu. (2013) Transport infrastructure and migration processes as priority factors for the development of rural settlements (on the example of the suburban zone of Sumy). Urban planning and spatial planning, 50, 316–321.

Gubeladze, I. G. (2012) Structural and dynamic features of social identity of rural youth in terms of migration to the city. Scientific studies in social and political psychology, 30, 101–113.

Vasyltsiv, T., Lupak, R., Kunitska-Ilyash, M., Levitska, O., Mulska, O. (2020) Instruments of regional policy of human resource conservation by means of regulating external migration of youth in rural areas of the Carpathian region. Agricultural and resource economics: International scientific e-journal, 6 (3), 149–170.

Sabluk, G. I. (2019) Migration processes as a consequence of negative trends in the lives of rural women. Economics of agro-industrial complex, 10, 71–78.

FAO. 2018. Publication Regional Overview of Food Security and Nutrition in Europe and Central Asia 2018. Budapest. 124 pp. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Переглядів статті: 312
Завантажень PDF: 258
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Погорєлова, О. (2022). ВПЛИВ МІГРАЦІЇ НА ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ ТА СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-14
Розділ
ЕКОНОМІКА