МОНІТОРИНГ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Ключові слова: моніторинг, аналіз, проекти, міжнародна технічна допомога, донор

Анотація

Статтю присвячено моніторингу проектів міжнародної технічної допомоги. У статті здійснено моніторинг проектів міжнародної технічної допомоги за участі Міністерства фінансів України. У статті авторами розглянуто процедури залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги відповідно до нормативно-правової бази України. У статті розглянуто способи залучення міжнародної технічної допомоги та рівні системи координації міжнародної технічної допомоги. Досліджено напрямки надання міжнародної технічної допомоги за аналізований період. У статті наведено статистичні дані щодо кількості проектів міжнародної технічної допомоги за участі Міністерства фінансів України за 2019-2021 роки. Розглянуті проекти міжнародної технічної допомоги за участю Уряду Федеративної Республіки Німеччини, Швеції, Японії та Канади, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського Союзу, Світового банку, Міністерства фінансів Королівства Нідерланди та наведено їх характеристику.

Посилання

Беззубко Б., Беззубко Ю. Міжнародна технічна допомога для України. Галицький економічний вісник. 2020. № 3(64). С. 210–216.

Паризька декларація щодо підвищення ефективності зовнішньої допомоги: Декларація від 19.04.2005 року. Дата оновлення: 19.04.2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_271#Text

Про приєднання України до Паризької декларації щодо підвищення ефективності зовнішньої допомоги: Указ Президента України від 19.04.2007 року № 325/2007. Дата оновлення: 19.04.2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/325/2007#Text

Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 153. Дата оновлення: 17.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF#Text

Резолюція 36/17 Генеральної Асамблеї ООН «Канали зв'язку між Організацією Об'єднаних Націй та молоддю і молодіжними організаціями»: Резолюція від 09.11.1981 року № 36/17. Дата оновлення: 09.11.1981. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_283#Text

Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/mizhnarodna-dopomoga

Bezzubko B., Bezzubko Yu. (2020) Mizhnarodna tekhnichna dopomoha dlia Ukrainy [international technical assistance for Ukraine]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, no 3(64), pp. 210–216.

Paryzka deklaratsiia shchodo pidvyshchennia efektyvnosti zovnishnoi dopomohy: Deklaratsiia vid 19.04.2005 roku. Data onovlennia: 19.04.2007. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_271#Text

Pro pryiednannia Ukrainy do Paryzkoi deklaratsii shchodo pidvyshchennia efektyvnosti zovnishnoi dopomohy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 19.04.2007 roku # 325/2007. Data onovlennia: 19.04.2007. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/325/2007#Text

Pro stvorennia yedynoi systemy zaluchennia, vykorystannia ta monitorynhu mizhnarodnoi tekhnichnoi dopomohy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.02.2002 roku # 153. Data onovlennia: 17.10.2020. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF#Text

Rezoliutsiia 36/17 Heneralnoi Asamblei OON «Kanaly zviazku mizh Orhanizatsiieiu Obiednanykh Natsii ta moloddiu i molodizhnymy orhanizatsiiamy»: Rezoliutsiia vid 09.11.1981 roku # 36/17. Data onovlennia: 09.11.1981. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_283#Text

Uriadovyi portal. Available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/mizhnarodna-dopomoga

Переглядів статті: 227
Завантажень PDF: 176
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Сисоєнко, І., & Карлюка, Д. (2022). МОНІТОРИНГ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-5
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають