МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ В НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ СЕКТОРАХ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

  • Аліна Богославська Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського https://orcid.org/0000-0001-9283-8318
Ключові слова: підприємництво, сільська територія, зайнятість, бідність, європейський досвід

Анотація

У статті здійснено аналіз європейської практики та проблемних питань у сфері розвитку підприємництва у сільській місцевості в контексті подолання бідності, з метою обґрунтування шляхів для збільшення доданої вартості та зайнятості в несільськогосподарських секторах сільських територій та створення комплексного механізму реалізації права на якісне та достатнє харчування усіх верств населення. Проведено аналіз динаміки кількості та частки зайнятих в сільському господарстві в світі та Україні. Встановлено сутність та види несільськогосподарської діяльності. Запропоновано імплементувати до стратегічного планування розвитку сільської території програму гідної сільської зайнятості (decent rural employment (DRE), яка включає чотири етапи стратегічного планування: проведення аналізу проблеми та зацікавлених сторін (залучити ключових зацікавлених стейкхолдерів DRE до початкових консультацій; оцінити роль та інституційний потенціал зацікавлених сторін, як у сільському господарстві, так і у зайнятості; оцінити питання DRE при аналізі проблеми); визначення бажаного впливу та бенефіціарів (при виборі бенефіціарів врахувати вразливі місця зайнятості; визначити повну зайнятість і стимулювання гідної праці в сільській місцевості чітко вираженим бажаним впливом); розробка ланцюга результатів і вибір стратегій і програм (прийняти теорію змін, що включає DRE; включити DRE до критеріїв відбору стратегій і програм; дотримуйтесь комплексного підходу до просування DRE); розробка системи моніторингу та оцінки (обрати показники та цілі, що стосуються DRE; розробити детальний план моніторингу та оцінки для задоволення потреб у інформації DRE; прийняти стратегії пом’якшення наслідків відсутності достатньо дезагрегованих даних про DRE). Узагальнено найбільш вразливі групи працівників у сільській місцевості та загальні проблеми, з якими вони стикаються. Наведено приклади заходів, спрямованих на підвищення DRE у рамках визначальних складових Програми гідної праці, що включає низку пріоритетів, які спираються на: створення робочих місць та розвиток підприємств (Рівень I); соціальний захист (II рівень); стандарти та права на роботі (рівень III); а також управління та соціальний діалог (рівень IV).

Посилання

Vazhinsky, F.A Kovacs, M.J. Pavnik, M.A. (2013), “Development of non-agricultural entrepreneurship in rural areas of the Western region of Ukraine”. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, no. 23.2, рр. 222–227.

Vasyltsiv, T.G. Boyko, V.V. (2014), “Institutional principles of entrepreneurship development in rural areas”. Scientific works of Donetsk National Technical University. Ser. : Economic, no. 3, рр. 52–59.

Olishchuk, P.O. (2012), “Entrepreneurship and its importance in rural development”. Agrosvit, no. 3, рр. 43–45.

Varnaliy, Z.S. Lupak, R.L. Rudik, S.A. (2017), “Means of stimulating the development of small business in rural areas in the system of state policy to overcome the imbalances of economic security of Ukraine”. Bulletin of Lviv University of Trade and Economics. Economic sciences, no. 53, рр. 5–9.

Box, S.V. (2018), “State support of small business in rural areas”. Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after SZ Gzhytsky. Series: Economic Sciences, no. 86, рр. 3–7.

Khodakovsky, E.I. Ратошнюк, Т.М. Chapter, L.L. Plotnikova, M.F. (2016), “Formation of the system of rural development on the basis of entrepreneurship, self-regulation and public administration”. Podolsk Bulletin: agriculture, technology, economics, no. 25, рр. 158–170.

Grimak, O.Ya. Vovk, М.В. Kindrat, O.V. (2019), “Agritourism as one of the ways to develop entrepreneurship in rural areas”. Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after SZ Gzhytsky. Series: Economic Sciences, no. 93, рр. 31–34.

Lipchuk, V.V. Didiv, I.B. (2016), “The importance of agritourism entrepreneurship in rural development in Ukraine”. Bulletin of the Lviv Commercial Academy. The series is economic, no. 43, рр. 96–100.

Drabovsky, A.G. Yarova, Yu.M. (2018), “International experience of state regulation of the potential of small business development in rural areas”. Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences, no. 5(2), рр. 65–68.

Samoilenko, T.G. (2019), “Perspective directions of using the experience of the European Union for the development of small business in rural areas of Ukraine”. Black Sea Economic Studies, no. 41, рр. 30–34.

Ivanyuta, V.F. (2016), “The role of agricultural entrepreneurship in rural development in the context of European integration”. Economic Bulletin of the National Mining University, no. 1, рр. 61–67.

Box, S.W. (2019), “Organic Production: New Opportunities for Small Business in Rural Areas”. Scientific notes of Tavriya National University named after VI Vernadsky. Series: Economics and Management, no. 2, рр. 40–44.

Malik, M.J. (2016), “Entrepreneurship and Rural Development”. Economics of agro-industrial complex, no. 6, рр. 97–103.

Rakovich, O.I. (2019), “Local determinants of the development of entrepreneurial potential in rural areas”. Agrosvi, no. 4, рр. 67–74.

Stoyanets, N.V. (2017), “Development of entrepreneurship in rural areas as a basis for the development of the agricultural economy of Ukraine”. Black Sea Economic Studies, no. 22, рр. 60–64.

Shulyak, B.V. (2018), “Prerequisites for the development of environmental entrepreneurship in rural areas”. Economic space, no. 131, рр. 114–127.

Yarova, Yu.M. (2018), “Realization of the potential of small business development in rural areas of Lviv region”. Intelligence XXI, no. 4, рр. 99–103.

Важинський Ф. А., Ковач М. Й., Павник М. А. Розвиток несільськогосподарського підприємництва на сільських територіях Західного регіону України. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.2. С. 222–227.

Васильців Т. Г., Бойко В. В. Інституціональні засади розвитку підприємництва на сільських територіях. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : Економічна. 2014. № 3. С. 52–59.

Оліщук П. О. Підприємництво та його значення у розвитку сільських територій. Агросвіт. 2012. № 3. С. 43–45.

Варналій З. С., Лупак Р. Л., Рудик С. А. Засоби стимулювання розвитку малого підприємництва на сільських територіях у системі державної політики подолання диспропорцій економічної безпеки України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2017. Вип. 53. С. 5–9.

Коробка С. В. Державна підтримка малого підприємництва на сільських територіях. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. 2018. Т. 20, № 86. С. 3–7.

Ходаківський Є. І., Ратошнюк Т. М., Капітула Л. Л., Плотнікова М. Ф. Формування системи розвитку сільських територій на засадах підприємництва, саморегулювання та державного управління. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2016. Вип. 25. С. 158–170.

Гримак О. Я., Вовк М. В., Кіндрат О. В. Агротуризм як один зі шляхів розвитку підприємництва на сільських територіях. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. 2019. Т. 21, № 93. С. 31–34.

Липчук В. В., Дидів І. Б. Значення агротуристичного підприємництва у розвитку сільських територій в Україні. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2013. Вип. 43. С. 96–100.

Драбовський А. Г., Ярова Ю. М. Міжнародний досвід державного регулювання реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 5(2). С. 65–68.

Самойленко Т. Г. Перспективні напрями використання досвіду Європейського Союзу для розвитку малого підприємництва на сільських територіях України. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 41. С. 30–34.

Іванюта В. Ф. Роль аграрного підприємництва в розвитку сільських територій в контексті євроінтеграції. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2016. № 1. С. 61–67.

Коробка С. В. Органічне виробництво: нові можливості для малого підприємництва на сільських територіях. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. 2019. Т. 30(69), № 2. С. 40–44.

Малік М. Й. Підприємництво і розвиток сільських територій. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 97–103.

Ракович О. І. Локальні детермінанти розвитку підприємницького потенціалу сільських територій. Агросвіт. 2019. № 4. С. 67–74.

Стоянець Н. В. Розвиток підприємництва на сільських територіях як основа для розвитку аграрної економіки України. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 22. С. 60–64.

Шуляк Б. В. Передумови розвитку екологічного підприємництва на сільських територіях. Економічний простір. 2018. № 131. С. 114–127.

Ярова Ю. М. Реалізація потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях Львівської області. Інтелект XXI. 2018. № 4. С. 99–103.

Переглядів статті: 237
Завантажень PDF: 122
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Богославська, А. (2022). МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ В НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ СЕКТОРАХ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-2
Розділ
ЕКОНОМІКА