ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Ключові слова: Європейський Союз, сталий розвиток, аграрний сектор, стратегія, деградація ґрунтів, фінансування, управління, інституція

Анотація

У статті досліджено європейський досвід політики ведення сільського господарства, спрямованих на підвищення продуктивності та обсягів виробництва в цілому, що допомагають підтримувати екосистеми та зміцнюють здатність галузі до адаптації у змінах клімату, екстремальних погодних умов, посухи, повеней та інших катастроф з одночасним поступовим поліпшенням якості земельних ресурсів та ґрунтів. Обґрунтовано, що оскільки основним засобом сільського господарства є земельні ресурси, відтак, основні практики сталого розвитку галузі пов’язані з можливостями забезпечення підвищення якості ґрунтів. Визначено основні види деградації ґрунтів, їх наслідки та витрати в країнах ЄС. Встановлено, що рамки та конкретні заходи для захисту та відновлення ґрунтів, а також забезпечення їхнього раціонального використання в ЄС визначає нова Стратегія ЄС щодо ґрунтів на 2030 рік, яка з’явилась на зміну Тематичній стратегії ґрунтів (STS) 2006 року. Нова Стратегія ґрунтується на кількох цілях Зеленої угоди та Цілях сталого розвитку до 2030 року і визначає середньострокові (до 2030 року) та довгострокові (до 2050 року) цілі. Реалізація Стратегії передбачає рамкові дії та реалізацію конкретних політик за дев’ятьма напрямами: вміст органіки у ґрунті та зміна клімату; ініціатива «безкоштовна проба ґрунту» (test-soil-for-free); ґрунт та економіка замкнутого циклу; органічне землеробство, здоров’я ґрунту та зміна клімату; біорізноманіття ґрунтів для екосистеми та здоров’я людини; запобігання забрудненню ґрунту; рекультивація порушених та забруднених земель; ґрунт і цифровий порядок денний; моніторинг ґрунту. Основними активаторами (драйверами) реалізації Стратегії визначено фінансування, управління, просування та участь у глобальних діях, які систематизовано за можливостями фінансування сталого управління та відновлення ґрунтів на рівні ЄС, інституціями управління та відновлення ґрунтів в ЄС, напрямами просування та участі у глобальних діях щодо ґрунтів в ЄС.

Посилання

Kharchenko, V.O. (2014), “Sustainable development as a component of the idea of modern Europe”. Bulletin of the Kharkiv National Pedagogical University named after GS Skovoroda. Philosophy, no. 42, рр. 49–58.

Hips, M.I. (2013), “Modern directions of ensuring sustainable development of rural areas: European experience and Ukrainian realities”. Actual problems of the economy, vol. 3, рр. 125–133.

Kononenko, O.M. (2018), “European practices to support sustainable rural development in the context of improving land relations”. Ekonomika APK, vol. 4, рр. 95–102.

Bila, S.O. and Siroman, D.A. (2015), “European Union: Fundamentals of Sustainable Development”. Scientific Bulletin of the Diplomatic Academy of Ukraine, nо. 22(3), рр. 114–121.

Burik, Z.M. (2018), “Experience of institutional support for the regulation of sustainable development of the European Union”. Economic space, vol. 129, рр. 5–16.

Gonchar, O.M. (2014), “Efficiency of participation of Ukrainian cities in the European movement for sustainable development”. Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. Ser. : Economic Sciences, vol. 6, рр. 41–46.

Kotykova, O.I. Letunovsky, R.A. and Yemelyanov, I.S. (2019), “Effectiveness of implementation of regional policy of sustainable development – socio-economic condition of Mykolaiv region”. Modern Economics, vol. 16, рр. 40–47. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V16(2019)-06

Markova, N.S. (2013), “Application of European experience in the formation of sustainable development in Ukraine”. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, рр. 25–29.

Matveeva, O.Yu. (2021), “European paradigm of sustainable development of territorial communities: experience for Ukraine”. Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. Series: Public Administration, vol. 1, рр. 148–157.

Melnik, L.G. and Degtyareva, I.B. (2012), “The experience of the European Union in shaping an innovative strategy for sustainable development”. Marketing and innovation management, vol. 1, рр. 190–200.

Melnik, L.G. and Degtyareva, I.B. (2012), “European experience in using economic and legal instruments to ensure sustainable development”. Mechanism of Economic Regulation, vol. 1, рр. 13–24.

Melnishin, L.V. (2020), “Regional Policy for Sustainable Development of Ukraine in the Context of European Integration”. Public Administration and Public Government, nо. 2, рр. 118–126.

Ruda, M.V. and Mazurik, M.M. (2021), “Cooperation between Ukraine and the European Union in the field of sustainable development: a review of prospects”. Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development, vol. 3, nо. 1, рр. 204–211.

Yarmolenko, Yu.O. (2016), “Basic approaches to strategic planning of sustainable development of Ukrainian agro-industrial complex and European experience”. Theory and practice of public administration, nо. 4, рр. 212–219.

Харченко В. О. Сталий розвиток як складова ідеї сучасної Європи. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. 2014. Вип. 42. С. 49–58.

Стегней М. І. Сучасні напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій: європейський досвід і українські реалії. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 3. С. 125–133.

Кононенко О. М. Європейські практики підтримки сталого розвитку сільських територій у контексті удосконалення земельних відносин. Економіка АПК. 2018. № 4. С. 95–102.

Біла С. О., Сироман Д. А. Європейський Союз: основи сталого розвитку. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2015. Вип. 22(3). С. 114–121.

Бурик З. М. Досвід інституційного забезпечення регулювання сталого розвитку держав Європейського союзу. Економічний простір. 2018. № 129. С. 5–16.

Гончар О. М. Ефективність участі міст України в європейському русі за сталий розвиток. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. 2014. № 6. С. 41–46.

Котикова О. І., Летуновський Р. А., Ємельянов І. С. Результативність реалізації регіональної політики сталого розвитку – соціально-економічний стан Миколаївської області. Modern Economics. 2019. №16. С. 40–47. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V16(2019)-06

Маркова Н. С. Застосування європейського досвіду при формуванні сталого розвитку в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 1. С. 25–29.

Матвеєва О. Ю. Європейська парадигма сталого розвитку територіальних громад: досвід для України. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. 2021. № 1. С. 148–157.

Мельник Л. Г., Дегтярьова І. Б. Досвід Європейського Союзу у формуванні інноваційної стратегії сталого розвитку. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 1. С. 190–200.

Мельник Л. Г., Дегтярьова І. Б. Європейський досвід використання економіко-правових інструментів забезпечення сталого розвитку. Механізм регулювання економіки. 2012. № 1. С. 13–24.

Мельнишин Л. В. Регіональна політика стосовно сталого розвитку України в контексті європейської інтеграції. Державне управління та місцеве самоврядування. 2020. Вип. 2. С. 118–126.

Руда М. В., Мазурик М. М. Співпраця України та Європейського Союзу у сфері сталого розвитку: огляд перспектив. Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development. 2021. Vol. 3, numb. 1. С. 204–211.

Ярмоленко Ю. О. Основні підходи до стратегічного планування сталого розвитку АПК України та європейський досвід. Теорія та практика державного управління. 2016. Вип. 4. С. 212–219.

Переглядів статті: 492
Завантажень PDF: 281
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Альбещенко, О. (2022). ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-1
Розділ
ЕКОНОМІКА